Hội nghị Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam lần thứ 30

Giới trẻ, Làm theo lời Bác | 16:13:00 15/03/2019

Sáng ngày 15/3, Hội nghị toàn thể Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam lần thứ 30 đã được tổ chức tại Hà Nội. Hội nghị đã thảo luận, thông qua dự thảo Báo cáo Kết quả công tác năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam và góp ý kiến cho dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi).

Năm 2018 là năm thứ ba triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, năm triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 và năm 2018, Đảng, Nhà nước cũng dành nhiều sự quan tâm đối với thanh niên và công tác thanh niên, ban hành nhiều chủ trương, chính sách tạo cơ chế, điều kiện thuận lợi để chăm lo, bồi dưỡng và phát huy thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhìn chung, thanh niên yên tâm, tin tưởng và ủng hộ những chủ trương của Đảng, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Chính phủ trong giải quyết các vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội. Những chủ trương, giải pháp thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo cùng với nhiều văn bản pháp luật, chính sách liên quan đến thanh niên đã được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và tổ chức triển khai thực hiện. Đại đa số thanh niên có ý thức học tập, lao động và không ngừng rèn luyện, phấn đấu để lập thân, lập nghiệp và tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện.

Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận thanh niên dễ bị kích động, lôi kéo tham gia các hoạt động chống đối một số chủ trương, quyết sách mới của Nhà nước, gây rối trật tự xã hội, ý thức phấn đấu chưa cao, tình trạng vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên có xu hướng tăng, tính chất phức tạp, bạo lực gia tăng. Thanh niên còn băn khoăn, lo lắng về vấn đề thiếu việc làm, ô nhiễm môi trường, mất vệ sinh an toàn thực phẩm, tai nạn giao thông, tiêu cực trong thi cử, tham nhũng lãng phí, các tệ nạn xã hội chậm được đẩy lùi, việc kiểm soát các chất kích thích, chất gây nghiện mới như “bóng cười”, “shisha” còn thiếu chặt chẽ…

Cùng với đó, thanh niên mong muốn Nhà nước, các cấp, các ngành quan tâm đầu tư thực thi tốt hơn các chính sách an sinh xã hội, góp phần cải thiện đời sống của nhân dân và thanh niên. Trong đó có các vấn đề liên quan đến học tập, nghề nghiệp, việc làm, khởi nghiệp, thu nhập, thông tin, giải trí, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ trẻ, cơ hội về sự phát triển, cống hiến của thanh niên.

Năm 2018, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam (Ủy ban) đã phối hợp với Trung ương Đoàn, Bộ Nội vụ và các bộ, ngành liên quan tích cực tham gia vào quá trình xây dựng Luật Thanh niên (sửa đổi).  Ủy ban, Trung ương Đoàn đã tích cực phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng, ban hành Thông tư của Bộ Nội vụ về Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam; Tham gia góp ý các dự thảo văn bản pháp luật, chính sách liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên…


 Đồng chí Lê Quốc Phong phát biểu kết thúc Hội nghị.  

Các bộ, ngành đã tích cực phối hợp xây dựng, góp ý các văn bản, chính sách liên quan trực tiếp đến thanh niên, như: tham gia Ban Soạn thảo, Tổ biên tập Luật Thanh niên (sửa đổi); tổ chức hội thảo về Luật Thanh  niên (sửa đổi); tham gia góp ý vào dự thảo Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam, dự thảo Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật dự kiến đưa vào thực hiện pháp điển thuộc đề mục: Thanh niên để Bộ Nội vụ tổng hợp, hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Một số Bộ đã lồng ghép việc kiểm tra thực hiện chính sách thanh niên trong kế hoạch kiểm tra, đôn đốc nhiệm vụ của Bộ, ngành mình.

Ủy ban đã ban hành kế hoạch số 02/KH-UBTN ngày 27/3/2018 của Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam về kiểm tra việc thực hiện pháp luật, chính sách thanh niên và công tác thanh niên năm 2018. Theo đó, kiểm tra tại 10 tỉnh, thành phố và 02 Bộ, với 02 nội dung trọng tâm, đó là: kiểm tra việc thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn II (2016-2020). Đến ngày 30/12/2018, Ủy ban đã triển khai kiểm tra tại 08/10 tỉnh,1/2 bộ ngành, đạt 75% so với kế hoạch.

Cũng trong năm 2018, Ủy ban đã phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động đối ngoại và đã tổ chức 28 đoàn ra với 228 đại biểu tham dự và đón 05 đoàn vào với 511 đại biểu tham dự.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra năm 2018 còn chậm nguyên nhân chủ yếu là do việc bố trí, sắp xếp thời gian của các đoàn kiểm tra còn bị động theo điều kiện công tác của các thành viên, nhất là Trưởng đoàn kiểm tra. Việc phối hợp xây dựng dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) còn chậm. Việc kiện toàn, bổ sung uỷ viên Ủy ban và uỷ viên Ban Thư ký của một số Bộ còn chậm được thực hiện. Các hoạt động mang tính chuyên đề, chuyên sâu trong việc tổ chức các hoạt động đối ngoại nhà nước về công tác thanh niên chưa được tổ chức thực hiện nhiều.

Bước sang năm 2019, Uỷ ban tiếp tục phối hợp với Trung ương Đoàn, các bộ, ngành nghiên cứu, đề xuất xây dựng các cơ chế, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên. Phối hợp với các Bộ, các cơ quan, tổ chức liên quan kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện pháp luật, chính sách thanh niên và công tác thanh niên; Tổ chức điều tra đánh giá việc thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên. Thực hiện hiệu quả các hoạt động đối ngoại của Ủy ban thanh niên theo kế hoạch năm 2019, trong đó, tập trung các hoạt động đối ngoại nhà nước về thanh niên trong khối ASEAN, tham gia vào các dự án quốc tế hỗ trợ và phát triển thanh niên. Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của Ủy ban, các thành viên Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi và đóng nhiều ý kiến cho dự thảo Báo cáo và Luật Thanh niên (sửa đổi).

Đồng chí Trương Quốc Cường - Thứ trưởng Bộ Y tế, Ủy viên Ủy ban QG về TN Việt Nam góp ý nên bổ sung vào báo cáo một số nội dung về công tác thanh niên của Bộ Y tế nhất là một số vấn đề liên quan trực tiếp đến thanh niên như: Công tác đưa bác sĩ tình nguyện về vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn được Bộ Y tế rất quan tâm và trong năm 2019 này công tác này sẽ tiếp tục phát triển mạnh hơn nữa; Công tác giáo dục và chăm sóc SKSS và KHH gia đình là vấn đề nóng hiện nay nhất là vấn đề cân bằng giới tính; Công tác hiến máu nhân đạo và các hoạt động từ thiện, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho đồng bào khó khăn, vùng sâu vùng xa…

Đồng chí cũng có thêm ý kiến về phần khó khăn, hạn chế trong dự thảo báo cáo rất đúng và trúng vấn đề nhưng nên có thêm phần nguyên nhân và đưa ra được những biện pháp khắc phục những khó khăn, hạn chế đó để có những kiến nghị, đề xuất với chính phủ.

Trung tướng Lê Hiền Vân - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ủy ban QG về TN Việt Nam góp ý về Luật Thanh niên (sửa đổi). Trung tướng cho rằng các Chương, Điều trong Luật là phù hợp, chặt chẽ và rất công phu nên chăng có thể giảm bớt độ dài của của Chương và Điều. Trung tướng cũng có ý kiến về Chương 2, Chương 3 về quyền và nghĩa vụ của thanh niên cần thể cụ thể, rõ ràng hơn để thể hiện tính trách nhiệm. Trong Luật cũng nên quân tâm đến chế độ, chính sách cho thanh niên sau khi xuất ngũ.


 Đồng chí Lê Quốc Phong - Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban QG
về TN Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho các đồng chí Ủy viên Ủy ban, Ủy viên Ban Thư ký.

Sau rất nhiều ý kiến thảo luận, đóng góp sôi nổi đồng chí Đồng chí Lê Quốc Phong - Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban QG về TN Việt Nam kết luận Hội nghị. Đồng chí chia sẻ: Năm 2018, UBQG về thanh niên Việt Nam đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ công việc theo kế hoạch đề ra. Công tác phối hợp giữa Ủy ban và các bộ, ngành được thực hiện tích cực, chủ động, chặt chẽ. Công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị có trọng tâm, trọng điểm. Các hoạt động đối ngoại nhà nước về thanh niên được thực hiện ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả. Các giải pháp về phát huy ý kiến chuyên gia, tăng cường đối thoại, tuyên truyền pháp luật, chính sách, phát huy thanh niên trong tham gia xây dựng Luật, chính sách thanh niên có kết quả rõ nét và phù hợp với yêu cầu chung.

Đồng chí ghi nhận và tiếp thu các ý kiến đóng góp để Ủy ban tiếp tục hoàn thiện báo cáo và Luật Thanh niên (sửa đổi). Đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đóng góp ý của các bộ, ban ngành để có những cơ chế, chính sách cụ thể hóa vào trong Luật Thanh niên.

B.Hạnh

 

TP Hồ Chí Minh

Tỷ giá
Thời tiết

   Liên kết hữu ích


  - Laptop Khoa Quân chuyên laptop xách tay

 - Tấm Poly Minh Hiệp cung cấp vật tư quảng cáo

 - Thiết Bị Y Tế Phương Mai máy móc thiết bị y tế.

 - Công Ty Quảng Cáo Việt


 - Công Ty Bigmachine Việt Nam


 - Cho thuê xe máy MOTOGO