Thanh niên Việt Nam vững bước để hội nhập và phát triển

Lý luận trẻ | 09:24:00 06/05/2019

Ngày nay, vấn đề “Toàn cầu hóa kinh tế” là một xu thế khách quan đang diễn ra trên thế giới, do lực lượng sản xuất ngày càng mang tính chất quốc tế hóa, đặc biệt là từ khi cuộc cách mạng khoa học và công nghệ bùng nổ. Xu thế trên thúc đẩy các quốc gia phải có chiến lược về hội nhập kinh tế quốc tế. Hội nhập kinh tế quốc tế theo đường lối của Đảng và Nhà nước đề ra là một quá trình lâu dài phức tạp và gian khổ nhưng nhất định sẽ thành công. Thế hệ trẻ Việt nam có vai trò quan trọng trong việc tham gia thực hiện các mục tiêu của chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế.

Khẳng định về vị trí, vai trò của lực lượng thanh niên đối với sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “…Thanh niên là rường cột nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, đâu cần thanh niên có đâu khó có thanh niên…”.Cả trong thời kỳ cách mạng trước đây và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay đều cho thấy rõ vai trò to lớn của thanh niên bao trùm trên nhiều lĩnh vực. Lực lượng thanh niên Việt Nam đã và đang nỗ lực hết mình, xung kích trên mọi mặt trận, là động lực to lớn trong phát triển đất nước, nhất là giải quyết các vấn đề xã hội. Giai đoạn hiện nay, nước ta đang tiến hành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế, hơn lúc nào hết thanh niên Việt Nam cần ra sức học tập, rèn luyện, vươn lên trên mọi lĩnh vực, làm chủ khoa học công nghệ, xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước.

Trong giai đoạn hiện nay, thanh niên phải đi đầu trong học tập, rèn luyện, đóng góp sức lực, trí tuệ của mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cùng với đó, thanh niên cần đi đầu trong đấu tranh chống các hành vi tiêu cực trong học tập, chấp hành và tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, trong tình hình mới hiện nay, vai trò, trách nhiệm của thanh niên càng nặng nề hơn; thanh niên cần ra sức học tập, rèn luyện, nâng cao ý thức cảnh giác, ý thức bảo vệ Tổ quốc, xung kích đi đầu trên mọi mặt trận, trong mọi lĩnh vực. Tổ chức Đoàn bên cạnh việc làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, cần chủ động tổ chức, đưa thanh niên vào các phong trào hành động cách mạng thiết thực, cụ thể, thông qua đó đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của tuổi trẻ. Quán triệt và thực hiện tốt nguyên lý giáo dục: Học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn, nêu cao khẩu hiệu “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, nhằm bồi dưỡng giáo dục thanh niên trở thành những đoàn viên ưu tú, xây dựng tổ chức Đoàn lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng kế tục trung thành của Đảng.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Đảng trực tiếp sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Tổ chức Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, tự nguyện phấn đấu thực hiện mục tiêu lý tưởng của Đảng. Đoàn giáo dục, bồi dưỡng những thanh niên tiên tiến trở thành đoàn viên, từ những đoàn viên ưu tú trở thành đảng viên. Do đó, Đoàn là tổ chức quần chúng gần Đảng nhất; Đoàn tuyên truyền giáo dục, giới thiệu để thanh niên ngày càng hiểu sâu về bản chất của Đảng, đóng góp ý kiến cho Đảng, phê bình cán bộ, tích cực tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Như vậy, có thể khẳng định, vai trò, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong mọi thời đại, đặc biệt trong thời đại mới là vô cùng to lớn và quan trọng.

Thế hệ thanh niên hôm nay được sinh ra, lớn lên trong hòa bình, được thừa hưởng nhiều giá trị tốt đẹp của các thế hệ cha anh đi trước như truyền thống yêu nước nồng nàn, phẩm chất cần cù, sáng tạo, anh hùng, kiên cường, bất khuất, yêu thương con người,… điều này giúp thế hệ thanh niên hiểu rõ hơn về tinh thần, ý thức trách nhiệm và vai trò của mình đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trước bối cảnh mới hiện nay, nhất là sự tác động của cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, sự chống phá của các thế lực thù địch, thanh niên phải thật sự tỉnh táo, phải ra sức học tập, rèn luyện trở thành những cá nhân tiêu biểu, những tấm gương sáng trong mọi lĩnh vực, nêu cao tinh thần đoàn kết của tuổi trẻ, tập trung đẩy lùi những vấn đề đặt ra của xã hội. Thanh niên hôm nay nhất thiết phải sống có mục tiêu, lý tưởng cao đẹp, phải xây dựng cho mình ước mơ, hoài bão đúng đắn, xác định cho mình những giá trị sống đích thực. Nói cách khác, thế hệ thanh niên hôm nay phải phấn đấu trở thành những thanh niên thời đại mới có tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn. Đây cũng chính là thông điệp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gửi tới tuổi trẻ cả nước.

Để hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm của mình đối với xã hội và đất nước trong tình hình mới hiện nay, thế hệ thanh niên hôm nay phải ra sức học tập, tu dưỡng rèn luyện để tiến bộ không ngừng, trở thành con người mới xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, thực hiện nghiêm các chương trình, nội dung rèn luyện theo các tiêu chí đặt ra của tổ chức Đoàn. Trước tác động của cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 mà đặc trưng là thời buổi công nghệ số, thanh niên phải vươn lên làm chủ khoa học công nghệ, giỏi về ngoại ngữ, tích cực đóng góp trí tuệ của mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Chủ động tham gia các hoạt động xã hội, chấp hành, tuyên truyền và vận động mọi người thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Tích cực tham gia vào quá trình thực hiện các mục tiêu của Đảng và Nhà nước đề ra trong hội nhập kinh tế quốc tế. Đặc biệt, thanh niên phải trung thành tuyệt đối với đường lối xây dựng đất nước nói chung và mở rộng kinh tế đối ngoại nói riêng của Đảng và Nhà nước ta. Luôn trau dồi đạo đức, lý tưởng cách mạng, có lối sống văn hóa để trở thành những người có phẩm chất tốt đẹp, có khí phách và quyết tâm hành động thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thời buổi của cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 hiện nay, thanh niên phải không ngừng học tập, bồi dưỡng để nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, trong đó có trình độ ngoại ngữ, trình độ hiểu biết pháp luật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tình hình mới. Khi làm bất cứ công việc gì, ở đâu cũng đều phải đặt lợi ích quốc gia, lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân, phải gìn giữ hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đối với bạn bè quốc tế. Trong bất cứ trường hợp nào cũng đều phải giữ vững mục tiêu đưa nền kinh tế nước ta đi theo định hướng xã hội chủ nghĩa, không vì lợi ích kinh tế trước mắt mà đánh mất lợi ích chính trị xã hội lâu dài.

Cùng với đó, bản thân mỗi thanh niên phải tích cực học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, bồi đắp lý tưởng cách mạng trong sáng; thường xuyên rèn luyện để có lập trường tư tưởng vững vàng, có lòng yêu nước, có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, có đạo đức trong sáng và lối sống lành mạnh; xung kích, đi đầu trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh,… chủ động tham gia vào quá trình hợp tác, hội nhập quốc tế, giải quyết các vấn đề toàn cầu. Đặc biệt, trong kỷ nguyên 4.0,cần thay đổi tư duy phát triển để có những bước đi đột phá phù hợp với sự thay đổi nhanh chóng của thế giới. Trong đó, chú trọng việc lựa chọn những phương thức sống, cách tiếp cận với tri thức, các thành tựu khoa học tiến bộ, với các giá trị văn hóa tiên tiến của nhân loại để định hình những giá trị sống, lối sống, những hành vi ứng xử, giao tiếp phù hợp.

Hội nhập kinh tế quốc tế theo đường lối của Đảng và Nhà nước đề ra là một quá trình lâu dài phức tạp và gian khổ nhưng nhất định sẽ thành công. Thế hệ trẻ Việt Nam có vai trò quan trọng trong việc tham gia thực hiện các mục tiêu của chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và được giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng trong môi trường mới, chắc chắn thanh niên Việt Nam sẽ có đủ năng lực và trí tuệ để hoàn thành được những yêu cầu, nhiệm vụ mà xã hội, đất nước giao cho.

Nguyễn Văn Hùng

 

TP Hồ Chí Minh

Tỷ giá
Thời tiết