Tỉnh Thái Nguyên hoàn thành chỉ các tiêu nông thôn mới năm 2018

Thời sự, Xã hội | 11:31:00 13/05/2019

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018, tỉnh Thái Nguyên đã huy động được hơn 6.200 tỷ đồng thực hiện tiêu chí nông thôn mới. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước là 866 tỷ đồng, lồng ghép từ các chương trình, dự án khác là hơn 189 tỷ đồng, đóng góp của người dân, doanh nghiệp hơn 391 tỷ đồng và vốn tín dụng hơn 4.790 tỷ đồng .

Ngay từ đầu năm, tỉnh Thái Nguyên đã phân bổ vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh về địa phương để chủ động bố trí nguồn lực và huy động vốn đối ứng của nhân dân, đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn. Tỉnh coi trọng tuyên truyền, vận động các nguồn lực xã hội cho Chương trình xây dựng NTM. Đến nay tỉnh đã xây dựng được 590,41 km đường giao thông các loại (trong đó: Đường trục xã, liên xã 34,26 km; đường trục xóm, liên xóm 321,14 km; đường ngõ xóm 186,19 km; đường trục chính nội đồng 48,82 km); nâng cấp, xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhỏ 20 hồ đập, trạm bơm từ nguồn thủy lợi phí cấp hàng năm,...

Hết năm 2018, có: 104/139 xã đạt tiêu chí Giao thông (74,8%); 125 xã đạt tiêu chí Thủy Lợi (9,9%); 139 xã đạt tiêu chí Điện (100%); 121 xã đạt tiêu chí Trường học (87,1%); 90 xã đạt tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa (64,7%); 132 xã đạt tiêu chí Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (95%); 132 xã đạt tiêu chí Thông tin và Truyền thông (95%) và 106 xã đạt tiêu chí Nhà ở dân cư (76,3%).

Tổng nguồn lực đã bố trí trong kế hoạch để hỗ trợ các nội dung về phát triển sản xuất trong xây dựng NTM năm 2018 là 13.830 triệu đồng từ nguồn sự nghiệp thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM ngân sách Trung ương năm 2018 (phân bổ cho các địa phương thực hiện 18 mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị).

Hình thức tổ chức sản xuất được quan tâm, phát triển nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, đặc biệt việc phát triển các hợp tác xã nông nghiệp. Số hợp tác xã nông nghiệp liên tục tăng, có nhiều chuyển biến tích cực trong tổ chức và hoạt động. Đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 238 làng nghề, làng nghề truyền thống được công nhận; các làng nghề duy trì hoạt động hiệu quả đã góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn;

Về lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường, an ninh, quốc phòng: 94/139 xã có tỷ lệ trường học các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia (đạt 67,6%), chia theo các vùng: Vùng miền núi cao: đạt 70%; vùng trung du miền núi: đạt 75%; vùng đồng bằng: đạt 85%. 139/139 xã đạt “Phổ cập giáo dục trung học cơ sở”, đạt 100%. 130/139 xã có “Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, học nghề) đạt 93,5%. Hết năm 2018, có 135 xã đạt tiêu chí Giáo dục (97,1%).

Y tế của tỉnh cũng đạt được nhiều hiệu quả: Cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực của hệ thống y tế cơ sở được tăng cường, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa; công tác giám sát dịch tễ được chủ động triển khai và không để dịch bệnh lớn xảy ra. Công tác khám chữa bệnh BHYT được triển khai đến tuyến xã đã góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân nông thôn. Hết năm 2018, có 135 xã đạt tiêu chí Y tế (97,1%).

Đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào thi đua “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới”, động viên, khơi dậy tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, chung sức xây dựng NTM trong các tầng lớp nhân dân. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa ngày càng sâu rộng. Năm 2018, có 130/139 (93,5%) xã đạt tiêu chí số 16 (có từ 70% trở lên xóm đạt danh hiệu văn hóa).

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường. Hỗ trợ các xã về phương tiện, trang thiết bị phục vụ vệ sinh môi trường (gồm: 48 xe đẩy thu gom rác, 78 thùng rác, 90 bể chứa vở bao gói thuốc BVTV sau sử dụng). Hỗ trợ huyện Định Hóa xây dựng lò đốt rác thải sinh hoạt.

Tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 90,3%, sử dụng nước sạch đạt 66%; tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 71%; tỷ lệ hộ gia đình có chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh đạt 71%; tỷ lệ số trường học có công trình cấp nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh ước đạt 95,2%. Hết năm 2018, có 93 xã đạt tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm (66,9%).

Năm 2019, tỉnh Thái Nguyên xác định các mục tiêu: 11 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới; Tiếp tục xây dựng 09 xã “Nông thôn mới kiểu mẫu” giai đoạn 2016-2020, 09 xóm NTM kiểu mẫu; Thị xã Phổ Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí đối với các xã đã công nhận đạt chuẩn NTM, tăng số tiêu chí đạt chuẩn đối với các xã còn lại; Tiếp tục thực hiện cuộc vận động xã hội sâu rộng về xây dựng NTM; Tăng cường huy động nguồn vốn để thực hiện Chương trình; Đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.

Ngọc Khanh

 

TP Hồ Chí Minh

Tỷ giá
Thời tiết