Thực hiện Pháp luật về Thanh tra thuế tại các Doanh Nghiệp

TNV - Thực hiện Pháp luật về Thanh tra thuế tại các doanh nghiệp của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai. Đây là đề tài do nghiên cứu sinh Mạc Văn Hiển nghiên cứu về những vấn đề lý luận cơ bản của thực hiện pháp luật về thanh tra thuế và thực tiễn triển khai công tác thanh tra thuế đối với các doanh nghiệp.

 Một là: Tóm tắt kết quả

Thông qua việc khái quát những vấn đề lý luận cơ bản của thực hiện pháp luật về thanh tra thuế và thực tiễn triển khai công tác thanh tra thuế đối với các doanh nghiệp ở tỉnh Đồng Nai. Luận văn đã nêu ra những thành tích mà công tác thanh tra thuế đã đạt được, góp phần vào việc hoàn thành kế hoạch của ngành thuế. Qua đó phân tích, đánh giá thực trạng công tác thanh tra thuế và đề xuất những giải pháp, kiến nghị để hoàn thiện công tác thanh tra thuế đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nói riêng và công tác quản lý thuế nói chung theo hướng chuyên nghiệp hoá và phù hợp với xu thế phát triển của thế giới.

 Hai là: Khả năng ứng dụng thực tiễn

Trên cơ sở phân tích đánh giá thực trạng công tác thanh tra thuế tại Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, luận văn đã đề ra những giải pháp để hoàn thiện việc thực hiện pháp luật về thanh tra thuế tại các doanh nghiệp của Cục Thuế Đồng Nai bao gồm:

+ Nhóm giải pháp tầm vĩ mô, nhóm giải pháp này ngoài sự kiểm soát của Cục Thuế, bao gồm vai trò của Chính Phủ, Bộ Tài chính trong việc ban hành hệ thống chính sách, pháp luật và vai trò của Tổng cục Thuế trong việc xây dựng thực hiện các qui trình thanh tra, kiểm tra thuế và các biện pháp, qui chế phối hợp mang tính toàn ngành thuế.

+ Nhóm giải pháp từ Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, nhóm giải pháp này bao gồm 06 giải pháp liên quan đến nguồn nhân lực; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; Đổi mới quy trình lập kế hoạch thanh tra; Đổi mới công tác thanh tra; Tổ chức tốt công tác xử lý sau thanh tra; tăng cường công tác truyên truyền hỗ trợ luật pháp và các quy định về thanh tra thuế;...  Qua đó nêu lên những hạn chế của luận văn và hướng gợi mở cho những công trình nghiên cứu tiếp theo. 

Những giải pháp về mặt thực tiễn của luận văn chắc chắn có đóng góp nhất định đối với việc thực hiện pháp luật về thanh tra thuế tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, đặc biệt là những giải pháp ở tầm vi mô xuất phát từ phía cục thuế tỉnh Đồng Nai.

 Ba là: Những hướng nghiên cứu tiếp theo

Công tác thanh tra thuế là cả một quy trình theo sự quy định của pháp luật, và có sự liên kết giữa nhiều quy định pháp luật cũng như nhiều cơ quan khác nhau. Vì vậy, việc nghiên cứu về công tác thanh tra thuế thì chưa thể hoàn thiện được công tác của cục thuế tỉnh nói riêng và bộ máy thuế nhà nước nói chung. Vì vậy, chắc chắn trong quá trình tiếp tục học tập và làm việc, tôi cũng mong muốn có thêm những công trình nghiên cứu tiếp theo để có thể hoàn thiện hơn về công tác thuế. Và hiện tại, sau khi hoàn thành xong luận văn nghiên cứu về công tác thực hiện pháp luật về thanh tra thuế tại các doanh nghiệp ở tình Đồng Nai, thì tôi có các hướng nghiên cứu tiếp theo hướng mở rộng phạm vi nghiên cứu như sau:

+ Luận văn mới chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu việc thực hiện pháp luật về thanh tra thuế tại các doanh nghiệp của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai. Vì vậy, sẽ nghiên cứu đối với những người nộp thuế là hộ cá thể và các đơn vị hành chính sự nghiệp có thu khác để đánh giá một cách tổng quát nhất tình hình thực hiện pháp luật về thanh tra thuế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

+ Ngoài việc nghiên cứu về thực hiện pháp luật thanh tra thuế tại một địa bàn nhất định, thì sẽ mở rộng phạm vi ra các địa bàn lân cận, sẽ có sự đối chiếu so sánh với các địa bàn khác trong vùng, miền; thêm vào đó do giới hạn về địa giới hành chính, trình độ hiểu biết, về nhận thức khác nhau sẽ có sự đánh giá khác nhau.        

 Mạc Văn Hiển

 

TP Hồ Chí Minh

Tỷ giá
Thời tiết