Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá nghiên cứu khoa học

Giáo dục | 08:49:00 08/11/2019

TNV - Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá nghiên cứu khoa học là yêu cầu cấp thiết góp phần hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đổi mới nội dung, phương pháp dạy học,
kiểm tra đánh giá nghiên cứu khoa học.

Ngày 25/01/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 117/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy – học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng GD-ĐT giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025”. Đề án sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đổi mới nội dung, phương pháp dạy – học, kiểm tra đánh giá và nghiên cứu khoa học.

Cụ thể, tiếp tục xây dựng và thường xuyên cập nhật kho học liệu số dùng chung phục vụ giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong toàn ngành như: Bài giảng e-Learning, học liệu số đa phương tiện, sách giáo khoa điện tử, phần mềm mô phỏng và các học liệu khác.

Tiếp tục xây dựng, cập nhật kho bài giảng e-Learning dùng chung và đang triển khai xây dựng kho học liệu số toàn ngành phục vụ đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá trong các nhà trường và kết nối với Hệ tri thức Việt số hóa. Đối với giáo dục đại học, ngày càng có nhiều trường quan tâm xây dựng, nâng cấp thư viện điện tử, kho học liệu điện tử và triển khai hệ thống học tập e-Learning.

Kho bài giảng e-Learning của Bộ, hiện có 5,000 bài giảng có chất lượng, khả năng tương
tác cao, giúp học sinh tự học, tự ôn tập kiến thức (Cục CN- TT)

Tiếp tục xây dựng và thường xuyên cập nhật hệ thống ngân hàng câu hỏi trực tuyến của các môn học và phần mềm kiểm tra, đánh giá tập trung qua mạng phục vụ học sinh, giáo viên giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; ứng dụng dạy – học thông minh ở các cơ sở giáo dục và đào tạo, địa phương có đủ điều kiện trên nguyên tắc thiết thực, hiệu quả.

Ngoài ra, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cổng thư viện số (giáo trình, bài giảng, học liệu số) liên thông, chia sẻ học liệu với các cơ sở đào tạo đại học nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu, đào tạo trong giáo dục đại học; triển khai hệ thống học tập trực tuyến tại các cơ sở đào tạo đại học; lựa chọn, sử dụng các bài giảng trực tuyến của nước ngoài phù hợp với điều kiện trong nước; hình thành một số cơ sở đào tạo đại học trực tuyến trên cơ sở các trường hiện có bằng nguồn vốn đầu tư của nước ngoài, doanh nghiệp.

Đẩy mạnh tuyên truyền cho giáo viên thấy rõ hiệu quả và yêu cầu mang tính tất yếu của ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp giảng dạy thông qua việc triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ, ngành về ứng dụng CNTT trong dạy học; thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn tổ khối, hội thảo chuyên đề; thông qua dự giờ thăm lớp và qua việc triển khai các cuộc thi có ứng dụng CNTT do ngành tổ chức.

Phát động sâu rộng thành phong trào và đề ra yêu cầu cụ thể về số tiết ứng dụng CNTT đối với mỗi giáo viên để chính họ qua áp dụng thấy được hiệu quả và sự cần thiết của việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy, đặc biệt là đối với đổi mới phương pháp dạy học.

Thục Anh

 

TP Hồ Chí Minh

Tỷ giá
Thời tiết