Giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên Việt Nam - giải pháp quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Lý luận trẻ | 18:02:00 07/04/2020

TNV - Giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của tổ chức Đoàn nhằm xây dựng, củng cố niềm tin, bản lĩnh chính trị cho thanh niên, xây dựng thế hệ thanh niên có hoài bão, lý tưởng, khát vọng và trách nhiệm để xứng đáng làm chủ đất nước. Cho nên, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên thực sự là giải pháp quan trọngbảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thanh niên Việt Nam có trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chính là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải trên cơ sở quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam trong thời đại ngày nay, trước hết là trong xây dựng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thể chế, nguyên tắc tổ chức hoạt động của toàn hệ thống chính trị[1].

Đối với cách mạng Việt Nam, vai trò to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin đã được khẳng định qua 90 năm lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Đảng ta nhờ kết hợp được chủ nghĩa Mác - Lênin với tình hình thực tế của nước ta, cho nên đã thu được nhiều thắng lợi trong công tác”. Theo Người: “Chúng ta phải nâng cao sự tu dưỡng về chủ nghĩa Mác - Lênin để dùng lập trường, quan điểm, phương pháp chủ nghĩa Mác - Lênin mà tổng kết những kinh nghiệm của Đảng ta, phân tích một cách đúng đắn những đặc điểm của nước ta. Có như thế, chúng ta mới có thể dần dần hiểu được quy luật phát triển của cách mạng Việt Nam, định ra được những đường lối, phương châm, bước đi cụ thể của cách mạng xã hội chủ nghĩa thích hợp với tình hình nước ta”[2]. Nhờ vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Có thể nói, sự phát triển của đất nước trong thời gian qua có sự đóng góp rất lớn của các thế hệ trẻ, nhất là tầng lớp thanh niên Việt Nam. Họ vẫn một lòng tin vào Đảng, tiếp tục cùng với Đảng, Nhà nước xây dựng đất nước. Cho nên, hơn lúc nào hết, chúng ta phải giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên để họ kế thừa lý tưởng của các thế hệ cha anh, biến lý tưởng cách mạng thành ý chí cách mạng, thành động lực tinh thần mạnh mẽ, đánh bại âm mưu tuyên truyền kích động của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng một đất nướcViệt Nam giàu mạnh, sánh vai cùng với bạn bè năm châu theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Để tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên, hướng thanh niên đến những tiêu chí, giá trị cốt lõi của thanh niên Việt Nam thời kỳ đổi mới, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã ban hành Kết luận số 03-KL/TWĐTN ngày 26/9/2013, về việc tổ chức cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” với các tiêu chí nền tảng là “Tâm trong”, “Trí sáng”, “Hoài bão lớn”. Cuộc vận động là một trong những nội dung cụ thể thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X về “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2013 - 2017”. Hiện nay, việc giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên được thực hiện được thực hiện bằng nhiều phương thức khác nhau, nhưng chủ yếu thông qua các phong trào hành động cách mạng của Đoàn như: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc và 3 chương trình đồng hành với thanh niên: “Đồng hành với thanh niên trong học tập”, “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”; “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”[3]. Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng,nhiều cuộc thi tìm hiểu về Đảng, đặc biệt là cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được thanh thiếu niên hưởng ứng. Thông qua đó, nâng cao được tính tích cực, tinh thần tập thể, ý thức tự giác, tính sáng tạo của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.Các phong trào hành động cách mạng này vừa phát huy truyền thống cho thanh niên, vừa là môi trường thực tiễn để cụ thể hóa các giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Với mong muốn giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên bằng cách dễ hiểu nhất, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã tiên phong áp dụng những hình thức, xu hướng mới của giới trẻ như: Học tập Chỉ thị 05-CT/TW, các bài học lý luận chính trị của đoàn viên, thanh niên được trình bày dưới hình thức Infographic; áp dụng công nghệ thông tin trong Hội thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường”, Hội thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa “Tự hào Việt Nam”; tổ chức ngày hội đọc sách, tìm hiểu, kể chuyện, trao đổi về Di chúc, lời căn dặn của Bác đối với thanh thiếu nhi trực tuyến; giới thiệu về các tư liệu liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ trên internet, nhất là mạng xã hội gắn với cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt - Mỗi tuần một câu chuyện đẹp”; xây dựng các phần mềm tổ chức thi bằng ứng dụng di động sử dụng trí thông minh nhân tạo AI...

Tuy nhiên, trước bối cảnh tình hình mới, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng thì âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoàn bình”của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi, trong đó đối tượng hướng tới là thanh niên. Bởi hiện nay, một bộ phận không nhỏ thanh niênmờ nhạt lý tưởng, suy thoái đạo đức, có lối sống không lành mạnh, thờ ơ thiếu trách nhiệm, không có hoài bão và khát vọng vươn lên[4]. Trong khi đó, công tác giáo dục đạo đức cách mạng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên hiện nay tại một số địa phương, đơn vị còn bị xem nhẹ. Nội dung giáo dục kiến thức văn hóa, khoa học kỹ thuật còn mang nặng tính hình thức, chưa phù hợp với đòi hỏi của thực tế cuộc sống… Tình hình trên đang đặt ra cho công tác Đoàn, công tác thanh niên nhiệm vụ hết sức to lớn và nặng nề.

Một số giải pháp nhằm phát huy vai trò, sức mạnh của thanh niênViệt Nam trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Một là, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với thanh niên, thực hiện đa dang hóa các hình thức giáo dục, phong phú hóa các phương pháp giáo dục cho cán bộ trẻ, thanh niên. Các tổ chức Đoàn cần sử dụng, phát huy thế mạnh của các phương tiện truyền thông hiện đại trong việc bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên.Đồng thời, làm tốt công tác nêu gương, người già làm gương cho người trẻ, người trong Đảng làm gương cho người ngoài Đảng, cấp trên làm gương cho cấp dưới, Trung ương làm gương cho địa phương... Bên cạnh đó, quan tâm công tác đào tạo, giáo dục tri thức cho thế hệ trẻtheo tư tưởng Hồ Chí Minh là“Học để làm người, làm cán bộ, để phụng sự Đảng và nhân dân, phụng sự Tổ quốc và nhân loại”.

Hai là, tăng cường giáo dục lòng tự hào dân tộc và tinh thần yêu nước cho thanh niên. Giáo dục bằng nhiều cách nhân các ngày lễ lớn, các hoạt động về nguồn, đền ơn đáp nghĩa… Mặt khác, cần tổ chức các hoạt động vận động thanh niên đề xuất ý tưởng sáng tạo; tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh thiếu niên nghiên cứu khoa học; các cuộc thi, giải thưởng phát huy khả năng sáng tạo của thanh niên; các hoạt động thúc đẩy thanh niên tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học công nghệ trong lao động sản xuất. Cần đưa thanh niên vào các hoạt động thực tiễn, sinh động để thanh niên được trải nghiệm, cống hiến và trưởng thành.

Ba là, phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên trong tham gia xây dựng Đảng và đoàn kết tập hợp thanh niên.Đoàn các cấp phải không ngừng đổi mới nội dung, phương thức triển khai và phải cụ thể hóa phong trào trong từng nhóm đối tượng, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thế hệ trẻ. Muốn vậy,cán bộ Đoàn phải gần gũi, thân thiết với thanh niên, nắm bắt được tâm tư, tình cảm của họ. Từ đó, giúp đỡ, hướng dẫn họ mới có hiệu quả. Đặc biệt, đối với những thanh niên chậm tiến, người cán bộ Đoàn phải khổ công, kiên trì nhiều hơn. Mặt khác, người cán bộ Đoàn phải luôn gương mẫu trong gia đình, ngoài xã hội, phải ăn ở, cư xử, học tập và làm việc đúng mực, được mọi người tin yêu.

Bốn là, đổi mới, đa dạng hóa phương thức tiếp cận công tác giáo dục lý tưởng cách mạng trong thế hệ trẻ; đa dạng hóa các kênh truyền thông qua việc tận dụng công cụ mạng xã hội; linh động nắm bắt và tận dụng các trào lưu mới của giới trẻ, xây dựng các sản phẩm tuyên truyền sáng tạo, sinh động, phù hợp với thế hệ trẻ. Đoàn cần phải tạo điều kiện cho thanh niên được “được bàn, được làm”, lồng ghép nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên vào các thông điệp truyền thông hiện đại bằng cách tận dụng sự phát triển của công nghệ, thiết kế các thông điệp nội dung hấp dẫn, cập nhật dưới dạng video, trò chơi trực tuyến, các bài báo tương tác đa phương tiện và truyền tải thông qua những phương tiện truyền thông phù hợp.

 Năm là, tổ chức Đoàn các cấp cần tập trung thực hiện triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thế hệ trẻ bằng nhiều hình thức chính quy và không chính quy, thực hiện “giáo dục cho con người” và “cả nước trở thành một xã hội học tập”, cũng như thực hiện phương châm học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nhà trường gắn liền với lao động sản xuất, nhà trường gắn liền với đời sống xã hội nhằm tạo ra con người phát triển toàn diện, có năng lực và đạo đức cách mạng để phục vụ đất nước.Ngoài ra, Đảng, Nhà nước và toàn xã hội cần có sự quan tâm đầu tư thực sự đối với công tác bồi dưỡng thanh niên từ lý tưởng đạo đức, sức khỏe thể chất, đến kỹ năng và khả năng hành động.

Sáu là, tiếp tục bồi đắp lý tưởng cách mạng, giáo dục thanh niên giữ vững bản lĩnh cách mạng, có ý thức nhạy bén chính trị, tích cực đấu tranh ngăn chặn, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch,bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống chính sách nhằm tạo điều kiện cho thanh niên phấn đấu, khẳng định bản thân và đóng góp cho xã hội. Các cơ quản quản lý nhà nước cần có các văn bản dưới luật để thực hiện các chính sách, pháp luật; bảo đảm các chính sách về thanh niên được ban hành một cách thống nhất, đồng bộ; có cơ chế khuyến khích và bảo đảm sự tham gia của thanh niên, đặc biệt là nhóm dễ bị tổn thương trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách.

                                                                   PHẠM NGỌC HÒA (Học viện Chính trị khu vực IV)

                                                                   TRẦN LAN NGỌC (Trường Chính trị tỉnh Bình Định)[1] Đảng Cộng sản Việt Nam: Nghị quyết của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, số 35-NQ/TW, ngày 22 tháng 10 năm 2018.

[2] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.11, tr. 92.

[3] Lê Quốc Phong: Định hướng giá trị cho thanh niên thông qua các phong trào hành động cách mạng của Đoàn hiện nay, Tạp chí Cộng sản, số 917 (3-2019), tr. 32.

[4] Nguyễn Minh Triết: Lớp trẻ phải bảo vệ đất nước nếu không sẽ có tội với tiền nhân, Báo Tiền Phong, số Xuân Canh Tý 2020, tr. 16.

 

TP Hồ Chí Minh

Tỷ giá
Thời tiết