Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác của Công an các quận ở thành phố Hà Nội hiện nay

Lý luận trẻ | 16:22:00 07/04/2020

TNV - Chất lượng công tác của đội ngũ cán bộ Công an là sự phản ánh trình độ năng lực và khả năng nắm bắt giải quyết các vấn đề do thực tiễn công việc đặt ra. Đó còn là sự phản ánh của bản lĩnh chính trị, của sự vững vàng tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định với mục tiêu, lý tưởng và con đường cách mạng,  đem lại sự bình yên cho nhân dân trong mọi lúc, mọi nơi; rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng của người chiến sĩ Công an nhân dân “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Trong những năm qua, Công an các quận ở thành phố Hà Nội đã có nhiều chủ trương, quan điểm, giải pháp để bồi dưỡng nâng cao chất lượng công tác cho đội ngũ cán bộ Công an, như: Tạo nguồn, đưa cán bộ về cơ sở, cử đi học để nâng cao trình độ, thực hiện liên kết với các cơ sở đào tạo bên ngoài; xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ chủ chốt gắn với chức trách, nhiệm vụ được phân công để bố trí, sắp xếp, bổ nhiệm ở những vị trí trong cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, so với yêu cầu, nhiệm vụ và tính chất nhiệm vụ đặt ra thì chất lượng công tác của đội ngũ cán bộ Công an các quận ở thành phố Hà Nội hiện nay vẫn chưa đáp ứng được, như: Một số ít cán bộ có biểu hiện thiếu bản lĩnh chính trị, vi phạm pháp luật, vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống của người chiến sĩ Công an nhân dân, tiếp tay cho các hoạt động làm ăn phi pháp, trái pháp luật; thiếu tính chiến đấu trong đấu tranh chống lại những bất công, mất dân chủ có biểu hiện bình quân chủ nghĩa, chạy theo lợi ích, ức hiếp nhân dân… Điều này gây ảnh hưởng xấu tới uy tín của Đảng và Nhà nước.

Thiết nghĩ, để nâng cao chất lượng công tác của đội ngũ cán bộ Công an các quận ở thành phố Hà Nội hiện nay cần thực hiện có hiệu quả một số nội dung, biện pháp cơ bản sau:

Một là, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm các tổ chức, các lực lượng trong nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của Công an các quận ở thành phố Hà Nội hiện nay hiện nay. Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng, trước hết, cần thực hiện tốt những vấn đề sau: Tiếp tục việc nghiên cứu, quán triệt lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng về công tác cán bộ, kết hợp với tổ chức học tập các nghị quyết của Đảng ủy Công an Thành phố Hà Nội, Đảng ủy Công an các quận về công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ mới; xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng đối với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công an các quận ở thành phố Hà Nội hiện nay; kết hợp chặt chẽ các hình thức biện pháp tuyên truyền, giáo dục, làm các tổ chức, các lực lượng thấy rõ tầm quan trọng và tính cấp thiết phải tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, các đoàn thể chính trị - xã hội, kết hợp với nâng cao chất lượng sinh hoạt, đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình, kịp thời đấu tranh với những nhận thức giản đơn, tùy tiện, phiến diện và những biểu hiện quan liêu, thiếu trách nhiệm trong nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công an các quận ở thành phố Hà Nội hiện nay.

Hai là, phát huy tính tích cực, chủ động của đội ngũ cán bộ của bộ Công an các quận ở thành phố Hà Nội trong tự học tập, bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao phẩm chất, năng lực. Tự học tập, bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao phẩm chất năng lực có vai trò đặc biệt quan trọng, là công việc mang tính quy luật trong quá trình hình thành, phát triển nhân cách. Trong đó người tự học biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo. Nhận thức rõ vai trò của tự học tập, rèn luyện, từng đơn vị nghiệp vụ trong Công an các quận đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quá trình tự học tập và rèn luyện của đội ngũ cán bộ. Đảng ủy các quận, Ban chỉ huy Công an các quận và đội ngũ cán bộ Công an các quận cần tập trung làm tốt những vấn đề sau: từng cán bộ,chiến sĩ công an, cần nâng cao nhận thức đầy đủ về vai trò của hoạt động giáo dục, rèn luyện và xây dựng động cơ, thái độ trong tự giáo dục, tự rèn luyện một cách tích cực, tự giác; giúp đỡ nhau xây dựng nội dung, kế hoạch, phương pháp tự học tập, tự bồi dưỡng rèn luyện phù hợp với sự phát triển tình hình nhiệm vụ của cách mạng, của ngành và Công an thành phố Hà Nội; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra chặt chẽ việc tự giáo dục, tự bồi dưỡng rèn luyện, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ tự giáo dục, tự rèn luyện đạt hiệu quả cao, đồng thời thiết chặt kỷ luật, kỷ cương nâng cao nhận thức của cán bộ trong quá trình học tập. bồi dưỡng, rèn luyện.

Ba là, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ và những cán bộ yếu về năng lực chuyên môn công tác. Hội nghị Trung ương lần thứ tư (khóa XII) nhận định: Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc…. Đây là sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” rất nguy hiểm về đạo đức, lối sống ở nước ta hiện nay, nên cần phải nhận diện cho rõ và đấu tranh, chấn chỉnh; không bổ nhiệm đối với cán bộ có năng lực hạn chế, thiếu tinh thần phấn đấu vươn lên trong công việc; đồng thời xử lý thật nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với cán bộ tạo nguồn vi phạm đạo đức, lối sống, mất đoàn kết nội bộ. Có như vậy, mới nâng cao được chất lượng công tác cho đội ngũ cán bộ Công an.

Trước tình hình như vậy, đòi hỏi đội ngũ cán bộ Công an nhân dân nói chung và Công an các quận ở thành phố Hà Nội nói riêng phải nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường, quan điểm của giai cấp công nhân, kiên định mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ Công an trong thực hiện các nhiệm vụ của mình. Phát huy truyền thống vẻ vang, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy” và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Bốn là, nâng cao chất lượng quy hoạch, tạo nguồn, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Công an các quận ở thành phố Hà Nội hiện nay. Đây là vấn đề quan trọng vừa mang tính cấp bách trước mắt, vừa mang tính chiến lược cơ bản lâu dài bởi có thường xuyên làm tốt việc đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ thì năng lực trình độ chuyên môn công tác mới được nâng cao, mới giải quyết được những công việc do thực tiễn đặt ra. Trong xu thế mở cửa, hội nhập và phát triển nền kinh tế tri thức đòi hỏi người cán bộ Công an phải có kiến thức toàn diện không những nắm vững những kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ mà còn phải có sự tinh thông, am hiểu những kiến thức liên ngành về pháp luật, xã hội, ngoại ngữ, tin học để có thể nắm bắt và ứng phó nhanh với những tình huống có thể xảy ra. Để đạt được mục tiêu đó, trong thời gian tới Công an các quận ở thành phố Hà Nội cần bám sát và thực hiện tốt một số định hướng sau: xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, chuẩn hóa nội dung, chương trình đào tạo phù hợp, quán triệt phương châm lý luận gắn với thực tiễn, học đi đôi với hành, đảm bảo hiệu quả và thiết thực; đa dạng hóa các loại hình đào tạo, bồi dưỡng, khuyến khích đội ngũ cán bộ tự học, tự rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, nhất là đối với đội ngũ cán bộ trẻ, có triển vọng; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ Công an các quận ở thành phố Hà Nội hiện nay; Bốn là, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cần kết hợp chặt chẽ với quản lý, bố trí, sử dụng cán bộ; đánh giá chính xác, khách quan kết quả đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; nâng cao chất lượng tạo nguồn, tuyển chọn cán bộ chủ chốt Công an các quận ở thành phố Hà Nội hiện nay. 

Tài liệu tham khảo:

1. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 5, Nxb CTQG, H. 2004, tr. 269.

2. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 5, Nxb CTQG, H. 2004, tr. 240.

3. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011.

4. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2016.

 Dương Thị Hiên

 

TP Hồ Chí Minh

Tỷ giá
Thời tiết