Tạp chí Thanh niên cơ quan Lý luận nghiệp vụ và nghiên cứu khoa học của tuổi trẻ cả nước

Giới trẻ, Lý luận trẻ | 09:10:00 21/06/2020

TNV - Tạp chí Thanh niên cơ quan lý luận nghiệp vụ của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được thành lập ngày 15/10/1962. Sự kiện đó đã đánh dấu một bước trưởng thành trong công tác lý luận và nghiệp vụ của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước ta đối với công tác thanh niên.

Nhà báo Nguyễn Toàn Thắng – Tổng biên tập Tạp chí Thanh niên phát biểu tại lễ kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và ra mắt Tạp chí Nghiên cứu khoa học Thanh niên sáng 20/6/2020

Tạp chí Thanh niên cơ quan báo chí của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh không chỉ là diễn đàn lý luận, tiếng nói của tuổi trẻ mà còn là đường dẫn quan trọng xây dựng nhân cách, lý tưởng cách mạng cho các thế hệ thanh niên cả nước góp phần quan trọng trong thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh thiếu nhi.. Tạp chí tuyên truyền Lý luận và thực tiễn các vấn đề về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi. Vai trò của tổ chức Đoàn các cấp và cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

PGS.TS Bùi Trường Giang, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng Tạp chí Thanh niên.Ảnh: Công Minh

Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”; Chỉ thị 42-CT/TW, ngày 24-3-2015 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”; Quyết định 1501-QĐ/TTg, ngày 28-8-2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng, giai đoạn 2015 - 2020”,... gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ ba khóa XI về đề án “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2018 – 2022”.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Bùi Quang Huy chúc mừng Tạp chí Thanh niên

 

Bí thư trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Ngọc Lương chúc mừng Tạp chí Thanh niên 

Theo Hướng dẫn thành lập và tổ chức hoạt động Câu lạc bộ Lý luận trẻ, giai đoạn 2019 – 2022,  Ban Bí thư Trung ương Đoàn giao cho Tạp chí Thanh niên - Cơ quan Lý luận, nghiệp vụ của Trung ương Đoàn xây dựng diễn đàn “Lý luận trẻ” trên Tạp chí Thanh niên và Tạp chí điện tử Thanhnienviet.vn;  xây dựng đội ngũ cộng tác viên từ nguồn thành viên các câu lạc bộ Lý luận của các đơn vị đoàn trực thuộc Trung ương Đoàn, các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc; đăng tải các bài viết, nội dung chuyên đề về công tác lý luận - nghiệp vụ. Với vai trò là cơ quan lý luận của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tạp chí Thanh niên phát huy tầm quan trọng của một Tạp chí lý luận luôn xác định nâng cao hiệu quả đóng góp cho tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về công tác thanh niên là nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn hiện nay.

Được sự quan tâm của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tạp chí Nghiên cứu khoa học thanh niên được thành lập theo Giấy phép hoạt động báo chí số 158/GP-BTTTT ngày 15/4/2020  của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp và được Bộ Khoa học công nghệ cấp chỉ số chuẩn quốc tế ISSN.Tạp chí Nghiên cứu khoa học thanh niên có sứ mệnh công bố các công trình nghiên cứu khoa học về thanh thiếu nhi, được xuất bản từ tháng 6 năm 2020 với mã số ISSN 2734 - 9039, phát hành định kì hàng tháng.Với các chuyên mục nội dung phong phú: Tin tức, sự kiện; Nhà nước với thanh niên; Lý luận chính trị; Hợp tác quốc tế về thanh niên; Công tác xã hội; Nghiên cứu khoa học; Nghiên cứu – trao đổi;Thông tin hoạt động;  Thông tin bạn đọc..

+ Tin tức, sự kiện : Các thông tin mới về xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ thanh niên về đời sống, học tập, vui chơi giải trí và đặc biệt là nghề nghiệp, việc làm

+ Nhà nước với thanh niên :Thông tin các nội dung về chiến lược phát triển thanh niên, đặc biệt đi sâu các vấn đề thanh niên đang quan tâm, những vấn đề khó của thanh niên để tìm kiếm và tham mưu cơ chế, chính sách mới cho thanh niên.

+ Lý luận chính trị : các thông tin chuyên sâu và có tính tổng kết thực tiễn trang bị cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên nắm được những vấn đề lý luận cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về chủ trương, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; về hệ thống chính trị và tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

+Hợp tác quốc tế thanh niên : Tuyên truyền chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, nghiên cứu đẩy mạnh các chương trình giao lưu, hợp tác trong từng đối tượng thanh niên, phát huy vai trò xung kích của các đối tượng thanh niên có ưu thế trong hợp tác quốc tế; thông tin các chương trình giao lưu, hợp tác quốc tế thanh niên. Thông tin các hoạt động chính trị đối ngoại, giao lưu hữu nghị, hợp tác quốc tế trong thanh niên góp phần quảng bá hình ảnh thanh niên Việt Nam với ban bè quốc tế.

+ Công tác xã hội : Các bài viết nghiên cứu chuyên sâu về công tác xã hội với thanh thiếu nhi ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập và phát triển; thông tin các mô hình câu lạc bộ, đội, nhóm cho thanh thiếu nhi; cảm hóa, giúp đỡ, tạo việc làm cho thanh niên.

+ Nghiên cứu khoa học: Thông tin các nội dung nghiên cứu khoa học trong đoàn viên thanh niên, các bài viết có tính đúc kết, chuyên sâu, thông tin giới thiệu về các đề tài khoa học, các đề án khoa học góp phần quảng bá về hình ảnh và môi trường học thuật của Việt Nam, thông tin các kỹ năng, phương pháp nghiên cứu khoa học cho đoàn viên, thanh niên.

+ Nghiên cứu trao đổi : nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước xây dựng và hoàn thiện các chính sách, pháp luật liên quan đến thanh thiếu nhi và công tác xã hội với thanh thiếu nhi, tuyên truyền các nội dung giới thiệu các công trình thanh niên, hỗ trợ, tạo việc làm cho thanh niên; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa và định hướng giá trị cho thanh thiếu nhi để xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội và giảm thiểu tỉ lệ phạm tội trong thanh thiếu nhi…

+ Thông tin hoạt động : Đăng tải các mô hình, điển hình, kinh nghiệm, giới thiệu các phong trào thanh thiếu nhi, giới thiệu các tấm gương thanh niên trên tất cả các lĩnh vực góp phần phát triển quê hương đất nước

+ Thông tin bạn đọc : Giới thiệu các đề tài, đề án, công trình nghiên cứu khoa học của đoàn viên, thanh niên, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà quản lý.

Mục đích hoạt động của Tạp chí nghiên cứu khoa học thanh niênthông tin, đăng tải các đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; thông tin phục vụ lãnh đạo và phục vụ công tác nghiên cứu khoa học cho thanh niênnhằm hỗ trợ, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học, giáo dục và đào tạo thông qua nghiên cứu xây dựng, phát triển các mô hình hoạt động đối với thanh thiếu nhi; Từng bước hình thành uy tín khoa học và nâng cao năng lực nghiên cứu của các nhà khoa học. Đồng thời, là kênh truyền thông giao tiếp học thuật của cộng đồng nghiên cứu khoa học và là cơ sở dữ liệu tham khảo và trích dẫn cho các nghiên cứu tương lai.

Phạm vi công bố của Tạp chíNghiên cứu khoa học thanh niên bao gồm các vấn đề lý luận và thực tiễn về hệ thống chính trị, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nói chung; các nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực thanh thiếu nhi nói riêng.Để đảm bảo chuẩn mực và chất lượng khoa học, tất cả các bài viết gửi đăng Tạp chí đều được phản biện theo một quy trình chặt chẽ, khách quan bởi các nhà khoa học có uy tín, các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực liên quan. Qua đó, phục vụ trực tiếp cho sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng đại học, sau đại học và là địa chỉ tin cậy để công bố các công trình nghiên cứu khoa học trên cả nước.

Tạp chí Nghiên cứu khoa học thanh niên ra mắt số đầu tiên vào đúng dịp Chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí cách mạng Việt nam  21/6/ 2020 đánh dấu bước phát triển mới của Tạp chí Thanh niên qua gần 58 năm đoàn kết, xây dựng và phát triển.Tạp chí vừa thực hiện nhiệm vụ là cơ quan lý luận nghiệp vụ của Trung ương Đoàn vừa thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.

 Như vậy Tạp chí Thanh niên là cơ quan báo chí tạp chí duy nhất của tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Hiện nay Tạp chí Thanh niên có các ấn phẩm gồm: Tạp chí Thanh niên in 4 kỳ/tháng; tạp chí Người Phụ trách in 1 kỳ/tháng; Tạp chí Tuổi trẻ Hạnh phúc in 1 kỳ/tháng; Tạp chí điện tử Thanhnienviet.vn và Tạp chí Nghiên cứu khoa học Thanh niên in 1 kỳ/tháng.(7 kỳ Tạp chí in và 1 tạp chí điện tử).

Qua đây, Ban biên tập Tạp chí Thanh niên gửi lời cảm ơn trân trọng và tri ân tới các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự quan tâm của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các cơ quan Bộ, Ngành, các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu viên và bạn đọc đã luôn đồng hành, ủng hộ, động viên và tham gia có trách nhiệm trong các ấn phẩm xuất bản của Tạp chí. Xin cảm ơn sự giúp đỡ có hiệu quả của các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội, đội ngũ cộng tác viên, bạn đọc gần xa trong cả nước, sự hợp tác của các đối tác, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, các đơn vị, doanh nghiệp, trường học đã đồng hành ủng hộ, tạo điều kiện cho Tạp chí. Ban biên tập Tạp chí Thanh niên mong muốn thời gian tới tiếp tục đón nhận sự góp ý, quan tâm, tạo điều kiện, hợp tác đồng hành của các cơ quan, đơn vị để Tạp chí Thanh niên phát huy thuận lợi, khắc phục mọi khó khăn vững bước trong giai đoạn mới.

Với chức năng, nhiệm vụ vừa thực hiện nhiệm vụ là cơ quan lý luận nghiệp vụ của Trung ương Đoàn, vừa phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, tập thể cán bộ, biên tập viên, phóng viên của Tạp chítiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xứng đáng vào thành tích chung của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và nền báo chí cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới.

Nhà báo Nguyễn Toàn Thắng – Tổng biên tập Tạp chí Thanh niên

 

TP Hồ Chí Minh

Tỷ giá
Thời tiết