Quảng Ninh: Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ phấn đấu trở thành trường chính trị chuẩn vào năm 2025

TNV - Trong 5 năm tới, chung sức với toàn Tỉnh tiếp tục phát triển nhanh, quyết tâm phấn đấu đưa Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ phấn đấu đạt tiêu chí trường chính trị chuẩn vào năm 2025, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong thời kỳ mới.

Xây dựng khung chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị của Tỉnh

Đảng bộ Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh ra Quyết định thành lập ngày 17/3/2015, sau khi hợp nhất 03 đơn vị: Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, Trung tâm GDTX& ĐTCB tỉnh và Trường Huấn luyện cán bộ Đoàn - Đội. Khi mới thành lập, Đảng bộ có 90 đảng viên sinh hoạt tại 10 chi bộ. Qua quá trình sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, đến nay Đảng bộ trường có 72 đảng viên sinh hoạt tại 07 chi bộ.

 Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký phát biểu tại khóa bồi dưỡng cán bộ nguồn
của Tỉnh và cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý.

Bên cạnh những khó khăn về nội dung, chương trình, giáo trình chưa theo kịp đòi hỏi của thực tiễn; việc chuyển trụ sở làm việc chính ra xa trung tâm cùng với việc sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ các khoa, phòng, trung tâm đã ít nhiều tác động đến tư tưởng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động…

Với tinh thần Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Nêu gương - Sáng tạo”, Đảng bộ Nhà trường đã phát huy những lợi thế về đội ngũ cán bộ, đảng viên được đào tạo bài bản, nhiều kinh nghiệm công tác, có tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ; quy mô, chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, của Trường được mở rộng, điều kiện cơ sở vật chất được tập trung, khang trang, hiện đại hơn.

Nhà trường đã xây dựng khung chương trình tập trung vào lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, phục vụ thiết thực nhiệm vụ chính trị của Tỉnh như: Hội nhập kinh tế quốc tế; phát triển dịch vụ, du lịch bền vững; trung tâm dịch vụ hành chính công; xây dựng nông thôn mới; quản lý nhà nước về sân bay, Logistics và Cảng biển; quản lý an ninh mạng trong thời đại 4.0; các chuyên đề về xây dựng, chỉnh đốn Đảng,…; bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, xúc tiến đầu tư;… có tính ứng dụng thực tiễn kịp thời, mang lại hiệu quả cao.

Rèn luyện phương pháp tư duy, khả năng vận dụng giải quyết tình huống thực tiễn cho học viên.

Trên cơ sở tổ chức tốt hoạt động thao giảng cấp khoa, cấp trường thu hút hầu hết giảng viên tham gia, Ban Giám hiệu ra quyết định phân công, bảo đảm mỗi bài giảng, chuyên đề có 02 người đảm nhiệm trở lên. Đặc biệt, để gắn lý luận với thực tiễn, Nhà trường đã mời các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo các ban, sở, ngành trực tiếp giảng dạy với 34 chuyên đề/gần 200 buổi giảng.

Hầu hết các bài giảng được đội ngũ giảng viên Nhà trường thường xuyên cập nhật, thông tin, chủ trương, chính sách mới, nhất là những nhiệm vụ, giải pháp lớn Tỉnh chỉ đạo. Quá trình giảng dạy, luôn gắn truyền thụ kiến thức, lý luận với rèn luyện phương pháp, kỹ năng vận dụng chủ trương, đường lối của Đảng vào giải quyết những vấn đề đặt ra ở cơ sở.

5 năm qua, Nhà trường đã nghiệm thu 64 sáng kiến, kinh nghiệm; triển khai nghiên cứu và nghiệm thu 19 đề tài khoa học cấp trường, 01 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh. Biên soạn chuyên đề “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”; giáo trình môn “Tình hình nhiệm vụ của địa phương”;...

Từ 2015-2019, Trường đã phối hợp tổ chức, mở 1.100 lớp/70.625 lượt học viên. Trong đó, đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính 94 lớp/7.895 học viên; bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính 70 lớp /5.772 học viên; ngoại ngữ 556 lớp/13.619 học viên; tin học 32 lớp/1.066 học viên; công dân điện tử 09 lớp/1.038 học viên; bồi dưỡng khác 72 lớp/5.705 học viên. Phối hợp quản lý 09 lớp cao cấp lý luận chính trị/803 học viên. Liên kết, phối hợp, hỗ trợ mở 17 lớp đại học/1.207 sinh viên, 06 lớp thạc sỹ/141 học viên.

Hội thảo chuyên đề.

Công tác tổ chức lớp có nhiều đổi mới, gắn với ngăn chặn những biểu hiện suy thoái trong học tập lý luận chính trị. Trong đó, tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý học viên; phối hợp với cấp ủy đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc quản lý học viên; duy trì công tác kiểm tra đột xuất, không báo trước đối với các lớp.

Đổi mới công tác thi, kiểm tra hết môn học, phần học theo hướng cân đối lý luận với thực tiễn, gắn với triển khai nhiệm vụ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh ở các ngành, địa phương, đơn vị. Thực hiện thi vấn đáp đối với phần học “Tư tưởng Hồ Chí Minh” và “Một số kỹ năng lãnh đạo quản lý của cán bộ ở cơ sở”.  

Do vậy, hoạt động giảng dạy có nhiều đổi mới, tăng cường sử dụng phương pháp dạy – học tích cực, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của người học; gắn học tập lý luận với rèn luyện, nâng cao ý thức, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân.

Đi đầu thực hiện sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Nhà trường đã đi đầu thực hiện sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế theo Đề án 25, Nghị quyết số 19-NQ/TU của Tỉnh ủy. Sáp nhập 03 cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thành Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ; cơ cấu lại đội ngũ, xây dựng lộ trình tinh giản bộ máy, biên chế. Triển khai Quy định số 09-QĐ/TW của Ban Bí thư, Trường tiếp tục đi đầu trong công tác sắp xếp lại tổ chức bộ máy; xây dựng Đề án vị trí việc làm… Đến nay còn 07 khoa, phòng, trung tâm (giảm 03 đầu mối) với 80 người (giảm 20 biên chế, 05 hợp đồng lao động); cán bộ lãnh đạo cấp phòng còn 22 người (giảm 09 người).

 Hội thi “Học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2019”.

Trong nhiệm kỳ đã giải thể 06 chi bộ, thành lập mới 04 chi bộ, kiện toàn, sắp xếp lại 03 chi bộ; đến nay còn 07 chi bộ (giảm 02 chi bộ). Tiến hành 06 lượt rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch cán bộ; điều động, luân chuyển 51 lượt cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Trong công tác đào tạo, có 02 đồng chí học và bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ, cử 240 lượt cán bộ đi đào, bồi dưỡng… Đến nay, tổng số đảng viên có trình độ đại học trở lên là 68/72 (=94,44%), trong đó Tiến sỹ 02/72 (=2,78%), Thạc sỹ 46/72 (=63,89%); trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên là 57/72 (=79,16%), trong đó cao cấp và cử nhân 38/72 (=52,78%).

Bằng các hình thức tuyên truyền, giáo dục, như: Hội thảo "Sáng mãi tên người”; Hội thi “Học viên học giỏi lý luận chính trị”; Hội thảo “Vận dụng NQ số 09- NQ/TU và NQ số 10- NQ/TU của BCH vào tuyên truyền, giảng dạy LLCT”... nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và những vấn đề trọng tâm của Tỉnh, Trung ương được đưa vào các bài giảng, phong trào thi đua.

Lễ kết nạp Đảng viên lớp 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Từ đó nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng, kết nạp 12 quần chúng ưu tú vào Đảng; phát huy tốt vai trò của người đứng đầu cấp ủy, Ban Giám hiệu, các chi bộ, khoa, phòng, trung tâm, tạo sự lan tỏa đến từng cán bộ, đảng viên, nhân viên trong rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống và đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm các quy định về xây dựng văn hóa trường Đảng, đạo đức công vụ; triển khai lắp đặt hệ thống hòm thư góp ý kiến; tổ chức cho toàn Trường chào cờ vào ngày thứ 2 hằng tuần; ban hành nội quy giảng đường với áp dụng “5 xin”, thực hiện “5 luôn”, ghi nhớ “5 không” và cùng chia sẻ “2 nhớ, 1 đừng quên”.

Công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức hoạt động an sinh thiết thực, như: Quyên góp hỗ trợ đoàn viên sửa chữa nhà (45 triệu đồng); giúp đỡ đồng bào nghèo và các xã, thôn đặc biệt khó khăn 16.130.000 đồng; tổ chức lực lượng tham gia làm 200m đường bê tông tại huyện Đầm Hà; tham gia hỗ trợ 01 sinh viên Trường ĐH Hạ Long có hoàn cảnh khó khăn...

Qua đây góp phần quan trọng vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đồng thời góp phần tích cực vào xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Tỉnh ngày càng vững mạnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển tỉnh Quảng Ninh trong thời kỳ mới.

Đưa nghiên cứu khoa học trở thành phong trào thi đua sôi nổi và xây dựng văn hóa trường Đảng

Trong 5 năm tới, chung sức với toàn Tỉnh tiếp tục phát triển nhanh, quyết tâm phấn đấu đưa Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ phấn đấu đạt tiêu chí trường chính trị chuẩn vào năm 2025, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong thời kỳ mới.

 Hoạt động văn hóa – văn nghệ.

Theo đó, Nhàtrường phấn đấu 100% giảng viên, giảng viên kiêm nhiệm có trình độ thạc sĩ; có từ 2 - 3 Tiến sĩ; hằng năm có ít nhất 40% giảng viên, giáo viên đạt giảng viên, giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên; đảm bảo ổn định thu nhập; đưa thu nhập tăng thêm hằng năm bằng 5 lần mức lương cơ sở trở lên.

Chú ý rà soát, phân công giảng viên bảo đảm đúng chuyên môn, phù hợp với năng lực, sở trường; mỗi bài giảng, chuyên đề phải có từ 2 giảng viên trở lên đảm nhiệm; phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ giảng viên có thâm niên, kinh nghiệm và vai trò xung kích của đội ngũ giảng viên trẻ trong đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy.

Yêu cầu mỗi giảng viên đều phải chủ động nghiên cứu, nắm vững lý luận, thường xuyên cập nhật thông tin, kiến thức mới, nâng cao chất lượng giáo án, kế hoạch bài giảng; sử dụng thành thạo các phương pháp dạy - học tích cực; dành tối thiểu 25% thời lượng mỗi buổi giảng để tương tác với học viên; có quy định cụ thể, tránh hình thức trong việc đi nghiên cứu thực tế của giảng viên và học viên.

Đồng thời sử dụng linh hoạt các phương tiện hiện đại và truyền thống trong giảng dạy và học tập; nâng cao chất lượng hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị; xây dựng từ 1 đến 2 phòng dạy – học tích cực; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học; tăng cường tính hướng dẫn, giúp học viên tự nghiên cứu, bổ sung, nâng cao kiến thức, rèn luyện phương pháp tư duy, khả năng vận dụng giải quyết tình huống thực tiễn.

Kết hợp với đổi mới công tác ra đề, thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học viên theo hướng bám sát mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng và bảo đảm thực chất, công bằng, khách quan trong đánh giá giờ giảng.

Đặc biệt, các kết quả nghiên cứu khoa học phải được thể hiện bằng các sản phẩm, có đóng góp mới về mặt lý luận, có địa chỉ cụ thể áp dụng vào thực tiễn giảng dạy, quản lý, phục vụ và tạo nguồn để biên tập xuất bản sách, tài liệu, giáo trình.

Bên cạnh đó là đẩy mạnh khai thác các nguồn lực ngoài Nhà trường cho hoạt động nghiên cứu khoa học; khuyến khích cán bộ, giảng viên, nhất là phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong, dẫn dắt của đội ngũ cán bộ có học vị Tiến sỹ, có kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học; đưa nghiên cứu khoa học trở thành phong trào thi đua sôi nổi trong Nhà trường.

Giai đoạn 2020 – 2025, Nhà trường phấn đấu có ít nhất 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh và 01 cuộc Hội thảo khoa học cấp tỉnh; mỗi năm xuất bản ít nhất 02 số nội san có chất lượng; xuất bản được 03 – 05 đầu sách (hoặc tài liệu, giáo trình); mỗi khoa, phòng, trung tâm có từ 3 đến 5 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường; đội ngũ giảng viên, giảng viên kiêm nhiệm hoàn thành vượt định mức giờ chuẩn nghiên cứu khoa học được giao.

Với trọng tâm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là rèn luyện, nâng cao bản lĩnh, không suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đề cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đảng bộ và mỗi chi bộ, cán bộ, đảng viên phải xác định được việc làm, mô hình cụ thể, thiết thực, rõ việc, rõ địa chỉ trong học tập và làm theo Bác, kịp thời tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm để nhân rộng những nhân tố tích cực.

Đặc biệt, quan tâm tổ chức tốt các phong trào thi đua xây dựng văn hóa công sở, xây dựng văn hóa trường Đảng; mỗi cán bộ, đảng viên phải trở thành tấm gương tiêu biểu, mẫu mực về ứng xử văn hóa, tạo sự lan tỏa tới tới cán bộ, công chức, viên chức tham gia học tập tại Trường, góp phần xây dựng con người Quảng Ninh: “Năng động - Sáng tạo - Hào sảng - Lành mạnh - Văn minh - Thân thiện”, xây dựng tỉnh Quảng Ninh “Hành chính minh bạch - Kinh tế phát triển - Văn hóa đặc sắc - Xã hội văn minh - Nhân dân hạnh phúc”./.

 Phạm Quỳnh

Ảnh : Đ.Phương

 

TP Hồ Chí Minh

Tỷ giá
Thời tiết