Thoáng

Giải trí, Văn hóa | 16:40:00 25/02/2021

Ảnh minh họa

TNV - Thấp thoáng xuân về phía ấp e

Thoáng thơm màu nắng khát hương chè

Thoáng vàng tay lúa mùa xay giã

Thoáng ngát môi hồng đăm đắm quê

Thấp thoáng đường hoa như khách hoa

Thoáng bay màu áo gió khoe tà

Thoáng nghe hương bưởi lồng hương cốm

Thoáng nụ môi hồng thương nhớ pha

Thấp thoáng xuân về phía nhớ mong

Thoáng thơm mùi tóc gái mơ chồng

Thoáng hiện trăng về sau kẽ lá

Thoáng cười hai nửa một môi cong

 Phan Thành Minh

 

TP Hồ Chí Minh

Tỷ giá
Thời tiết