59 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành, Tạp chí Thanh niên luôn tiên phong trong công tác tư tưởng, lý luận nghiệp vụ của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Thời sự | 08:10:00 15/10/2021

TNV - Lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh, hoạt động nghiên cứu lý luận luôn đóng góp vai trò không nhỏ, để làm nên những thành tựu to lớn trong quá trình lãnh đạo của Đảng ta, qua từng thời kỳ cách mạng. Tạp chí Thanh niên - Cơ quan Lý luận và nghiệp vụ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong suốt 59 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành (15/10/1962-15/10/2021) đã luôn bám sát tôn chỉ, mục đích là cơ quan lý luận, nghiệp vụ của Trung ương Đoàn, không ngừng nâng cao chất lượng công tác tư tưởng lý luận, để giữ vững ngọn cờ tiên phong, chủ động dẫn dắt, định hướng hiệu triệu tuổi trẻ cả nước đi theo con đường cách mạng do Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng lẵng hoa chúc mừng tập thể cán bộ Tạp chí Thanh niên nhân dịp Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Đảng ta luôn coi trọng công tác lý luận

Nhìn lại chặng đường hơn 90 năm từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn không ngừng bổ sung, phát triển lý luận, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Đặc biệt, quá trình tổng kết thực tiễn mang lại nhiều bài học đắt giá, để kiểm chứng, đánh giá, bổ sung cho nhận thức lý luận của Đảng được khoa học, phù hợp và mang tính khả thi cao hơn. Dĩ nhiên, việc tổng kết thực tiễn đều phải dựa trên phương pháp luận khoa học, lấy các nguyên lý, quy luật, quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng ta làm sợi chỉ lý luận để kết nối xuyên suốt, là kim chỉ nam cho mọi nhận thức và hành động.

Trong lịch sử cách mạng Việt Nam, rất nhiều lần Đảng ta đã sáng suốt lãnh đạo, đưa đất nước thoát khỏi khó khăn chính bằng việc đổi mới tư duy lý luận, gắn với tổng kết thực tiễn, dám nhìn thẳng vào sự thật. Thực tiễn đã chứng minh, bằng việc dũng cảm đổi mới tư duy lý luận, gắn với tổng kết thực tiễn, đánh giá đúng sự thật, dám nhìn thẳng vào sự thật đã giúp Đảng đưa đất nước ta vượt qua nhiều khó khăn thử thách. Điển hình là bài học thành công của Đại hội “đổi mới” lần thứ VI năm 1986 của Đảng ta đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Hơn nữa, vào thời điểm chuẩn bị cho các kỳ Đại hội, Đảng ta đều quan tâm thực hiện việc sơ kết, tổng kết, đánh giá những thành tựu, cải tiến, bước phát triển mới về mặt lý luận của cả nhiệm kỳ.

Tạp chí Thanh niên ký kết biên bản hợp tác với Đoàn Khối các cơ quan Trung ương  về công tác nghiên cứu khoa học của tuổi trẻ

Báo chí là công cụ lý luận nòng cốt của Đảng

  Nghị quyết Trung ương 5 khóa X (01/08/2007) về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới, đã nêu rõ: “Công tác tư tưởng, lý luận là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng”. Đồng thời, Nghị quyết Trung ương 5 khóa X cũng khẳng định, báo chí là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, của tổ chức chính trị - xã hội, là diễn đàn của nhân dân, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật; báo chí được Đảng ta đánh giá hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, biểu dương phong trào thi đua yêu nước, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các tệ nạn xã hội, chống “diễn biến hoà bình”,… góp phần tích cực vào thành tựu chung của đất nước.

Đại diện lãnh đạoTạp chí Thanh niên, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương cắt băng khai mạc Triển lãm ảnh “Bác Hồ với thanh niên - Thanh niên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Trong bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm 90 năm (26/3/1931 – 26/3/2021) ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng khẳng định xây dựng lớp thanh niên Việt Nam: “Dưỡng tâm trong, rèn chí sáng, xây hoài bão lớn”, cụ thể hóa quan điểm chỉ đạo, Tạp chí Thanh niên thông qua các ấn phẩm luôn định hướng, dẫn dắt, giáo dục, thanh thiếu nhi cả nước hướng tới các giá trị tốt đẹp, dấn thân, rèn dưỡng tâm trong, chí sáng, xây hoài bão, khát vọng cống hiến góp phần xây dựng đất nước ngày càng phồn thịnh văn minh.

Phát biểu khai mạc tại hội thảo công tác lý luận 24/7/2018, đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: “Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định công tác tư tưởng, lý luận là một trong những hoạt động quan trọng hàng đầu của Đảng, là một trong những nội dung quan trọng của công tác lãnh đạo và là phương thức lãnh đạo chủ yếu của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn cách mạng”

Thực tiễn cho thấy, trong hơn 96 năm qua, Báo chí Cách mạng Việt Nam luôn giữ vai trò rất quan trọng trong đời sống xã hội và đã trở thành một bộ phận không thể thiếu trong công tác tư tưởng lý luận của Đảng ta, luôn là cầu nối hữu ích, giúp “ý Đảng” quyện chặt “lòng dân”.

 Tạp chí Thanh niên xứng đáng là cơ quan lý luận, nghiệp vụ của tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Ngày 15 tháng 10 năm 1962,Tạp chí Thanh niên ra đời, đã đánh dấu một bước phát triển mới trong công tác lý luận nghiệp vụ của tổ chức Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi niên cả nước. Trải qua 59 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành, Tạp chí Thanh niên đã luôn không ngừng đổi mới và phát triển cải tiến, tự làm mới mình và ngày càng lớn mạnh, nhất là trong việc nâng cao chất lượng nội dung công tác lý luận trong từng thời kỳ cách mạng, đi đầu trong việc dẫn dắt, hiệu triệu, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ cả nước.

Gặp mặt đầu xuân các thế hệ lãnh đạo, phóng viên công tác tại Tạp chí Thanh niên

Từ năm 2004, Tạp chí Thanh niên được công nhận là một trong 4 báo, tạp chí ưu tiên của Đảng có chức năng cung cấp thông tin khoa học và lý luận góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo của Đảng trong công tác vận động thanh niên phục vụ sự nghiệp cách mạng (theo Thông tư Liên tịch số 225 của Văn phòng Trung ương Đảng và Bộ Tài chính về việc “Hướng dẫn thực hiện chế độ chi hoạt động công tác Đảng của tổ chức Đảng các cấp”, trong đó có quy định tại điểm 1, mục 1, phần B: “Mỗi Chi bộ cơ sở, Đảng bộ cơ sở có tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được mua một Tạp chí Thanh niên”  

* Tạp chí thanh niên phát triển với nhiều ấn phẩm mới, phù hợp xu thế của báo chí hiện đại

Hiện nay, Tạp chí Thanh niên có 5 ấn phẩm, với 7 kỳ Tạp chí Thanh niên in và 1 Tạp chí điện tử, gồm có: Tạp chí Thanh niên in  (tháng 4 kỳ); 3 ấn phẩm gồm: Tạp chí Người Phụ trách, Tạp chí Tuổi trẻ Hạnh phúc, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Thanh niên (mỗi tháng có 1 kỳ in) và Tạp chí điện tử Thanhnienviet.vn được cập nhật thông tin mới hàng ngày (có cả 3 phiên bản điện tử Tạp chí Người Phụ trách, Tạp chí Tuổi trẻ Hạnh phúc, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Thanh niên).

Năm 2020 tất cả 5 ấn phẩm của Tạp chí Thanh niên đều đã được Cục thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học công nghệ cấp mã số chuẩn quốc tế ISSN, chính thức được quốc tế công nhận và giới thiệu trên quy mô toàn cầu.

Các đồng chí lãnh đạo nhấn nút xuất xuất bản số đầu tiên Tạp chí Nghiên cứu khoa học thanh niên nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6/2020

Đặc biệt 2021 việc đăng tải những bài báo khoa học trên Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Thanh niên phải tuân thủ quy định, định dạng riêng, nhận xét phản biện nghiêm túc của một Tạp chí khoa học, tạp chí Nghiên cứu khoa học Thanh niên đã trình Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước đưa vào danh mục tạp chí uy tín tính điểm khoa học cho các đề tài, công bố công trình khoa học.

* Tạp chí Thanh niên luôn thực hiện tốt vai trò cơ quan lý luận của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tạp chí Thanh niên luôn xác định rõ vai trò nhiệm vụ được giao là cơ quan là cơ quan Lý luận nghiệp vụ của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, bám sát tôn chỉ mục đích của tạp chí, luôn coi trọng nội dung các bài viết công tác tư tưởng lý luận. Theo Hướng dẫn thành lập và tổ chức hoạt động Câu lạc bộ Lý luận trẻ, giai đoạn 2019 – 2022, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã giao Tạp chí Thanh niên - cơ quan Lý luận  nghiệp vụ của Trung ương Đoàn xây dựng chuyên đề “Lý luận trẻ” trên Tạp chí Thanh niên và Tạp chí điện tử  Thanhnienviet.vn ; xây dựng đội ngũ cộng tác viên từ nguồn thành viên các câu lạc bộ Lý luận của các đơn vị đoàn trực thuộc Trung ương Đoàn, các tỉnh. thành đoàn và đoàn trực thuộc; đăng tải các bài viết, nội dung chuyên đề về công tác lý luận - nghiệp vụ. Trên giao diện của Tạp chí điện tử có diễn đàn “Lý luận trẻ”, để tổng hợp, biên tập, sản xuất, đăng tải các tin, bài về lý luận, nghiệp vụ, phản ánh hoạt động thực tiễn sinh động về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với tổ chức Đoàn, về Đảng ta và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Chuyên mục “Lý luận trẻ” trên Tạp chí Thanh niên Điện tử trở thành diễn đàn, là sân chơi bổ ích đối với đoàn viên, thanh niên trong cả nước

Chuyên mục “Lý luận trẻ” trên Tạp chí Thanh niên đã trở thành diễn đàn, là sân chơi sôi nổi, giúp đoàn viên, thanh niên được thảo luận, phân tích, nhận diện đúng bản chất, để hiểu được vấn đề cần quan tâm một các thấu đáo, cặn kẽ, cũng như những sự kiện chính trị – xã hội nổi bật trong nước và quốc tế, hay các góc nhìn khác nhau của giới trẻ về hiện trạng đất nước, hoặc các vấn đề cần đặt ra đối với tổ chức Đoàn – Hội – Đội trong giai đoạn hiện nay,... Đồng thời, tích cực tuyên truyền, lan tỏa các thông tin tốt, hành động đẹp trong xã hội, nhân rộng những giải pháp hiệu quả, thiết thực, cách làm hay vào công tác nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ trẻ giúp cho lớp trẻ luôn tìm thấy niềm đam mê trong hoạt động nghiên cứu, trao đổi, học tập, nhằm ngày càng thẩm thấu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Nhằm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”; Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ ba khóa XI về đề án “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2018 – 2022”. Như vậy, với vai trò là cơ quan ngôn luận, tổ chức nghiên cứu lý luận của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tạp chí Thanh niên tiếp tục phát huy tầm quan trọng của một Tạp chí lý luận nghiệp vụ cần xác định nâng cao hiệu quả đóng góp cho tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về công tác thanh niên là nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Tạp chí Thanh niên không chỉ là diễn đàn lý luận, tiếng nói của tuổi trẻ mà còn là đường dẫn quan trọng xây dựng lý tưởng cách mạng cho thanh niên cả nước. Hệ thống các bài lý luận và nghiệp vụ của TCTN góp phần định hướng chỉ đạo, tuyên truyền, giáo dục về quan điểm của Đảng về công tác TN qua các thời kỳ cách mạng; giới thiệu những tư tưởng chiến lược, giáo dục thanh thiếu niên của Đảng và Bác Hồ, các chính sách thanh niên trong từng giai đoạn.

Tạp chí Thanh niên kỷ niệm 55 năm thành lập và trao giải cuộc thi Đồng chí Lâm Phương Thanh – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trao giải nhất tới tác giả Đoàn Quốc Khương tại cuộc thi viết “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Tạp chí Thanh niên tổ chức năm 2017

59 năm qua Tạp chí Thanh niên đã góp phần trang bị cho thế hệ trẻ khả năng lý luận, nâng cao kinh nghiệm hoạt động thực tiễn phong trào và có thể khái quát thành lý luận khoa học trong công tác Đoàn. Gần đây nhất là các bài viết tuyên truyền tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn, Đại hội Đảng các cấp, hay bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.

* Tạp chí Thanh niên ngày càng thực tốt vai trò hướng dẫn Lý luận nghiệp vụ cho các cấp bộ Đoàn

59 năm qua, ngoài nhiệm vụ định hướng tư tưởng lý luận cho đoàn viên thanh niên, Tạp chí cũng đã tham gia thực hiện rất tích cực hoạt động hướng dẫn nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cho các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội cả nước. Trên các ấn phẩm của Tạp chí thường xuyên đăng tải thông tin mới, có tính thời sự và hiệu quả về kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội, xứng đáng là địa chỉ đỏ tin cậy cho cán bộ, hội viên các cấp nghiên cứu, trao đổi, thảo luận và học tập. Bên cạnh đó, tạp chí luôn làm tốt vai trò tuyên truyền, giới thiệu các mô hình hay, cách làm mới, những đột phá, sáng tạo trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước, từ đó góp phần quan trọng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác. Tạp chí cũng không ngừng quảng bá, tôn vinh các cá nhân tập thể điển hình tiên tiến, tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, từ đó góp phần lan toả các giá trị tốt đẹp, nhân văn và càng làm phong phú thêm thực tiễn sinh động của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Tạp chí Thanh niên kỷ niệm 55 năm thành lập và trao giải cuộc thi Đ/c Lê Quốc Phong – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội sinh viên Việt Nam trao quà tới Ban biên tập Tạp chí Thanh niên nhân dịp 55 năm Ngày thành lập Tạp chí Thanh niên năm 2017

* Tạp chí Thanh niên tham gia tích cực vào công tác phản biện xã hội

Trong bối cảnh các thế lực thù địch ngày càng hoạt động mạnh mẽ hoạt động diễn biến hòa bình trên không gian mạng xã hội, với nhiều tin bài xấu, độc, thông tin sai sự thật, xuyên tạc chủ trương đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước ta, Tạp chí thanh niên luôn tiên phong trong công tác tuyên truyền đấu tranh, phản trước các thông tin xấu, độc, kịp thời thông tin chính xác, nhanh chóng cho thanh thiếu nhi, góp phần hình thành năng lực tiếp cận thông tin chính thống, tạo lá chắn, cơ sở lý luận vững chắc phản biện các thông tin sai sự thật trên không gian mạng xã hôi, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, làm thất bại mọi âm ưu diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa.

* Tạp chí Thanh niên hướng nội dung về sáng tạo khởi nghiệp lập nghiệp:

Lễ kí kết hợp tác giữa Tạp chí Thanh niên với Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia tháng 9/2019

Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI (2017 – 2022) xác định phong trào Tuổi trẻ sáng tạo là một trong những nội hàm công tác quan trọng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Sáng tạo khởi nghiệp cũng là một nội dung quan trọng mà Đảng, Chính phủ phát động và khuyến kích trong đó thế hệ trẻ luôn là lực lượng xung kích đi đầu. Nhằm quán triệt và cụ thể hóa quan điểm đó, trong những năm qua Tạp chí Thanh niên luôn bám sát những chỉ đạo của Trung ương Đoàn, tuyên truyền phổ biến, quảng bá những tấm gương điển hình tiên tiến đi đầu trong phong trào sáng tạo trẻ và khởi nghiệp trong thanh niên cả nước. Trên các ấn phẩm của tạp chí tuyến tin bài về các mô hình hay, cách làm mới, tấm gương về sáng tạo lập thân lập nghiệp khởi nghiệp luôn thu hút đông đảo cán bộ đoàn viên thanh niên tham gia trao đổi, thảo luận sôi nổi. Từ đó tạo hiệu ứng lan tỏa tinh thần sáng tạo khởi nghiệp, lập thân lập nghiệp trong thanh thiếu nhi cả nước.

* Tạp chí Thanh niên với xu hướng dịch chuyển số hóa và báo chí hiện đại . đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thanh niên trong giai đoạn mới.

Trong bối cảnh cuộc cách mạng khoa học công nghiệp 4.0 đang bùng nổ và phát triển mạnh mẽ, báo chí cách mạng Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế chuyển dịch mạnh mẽ sang xu hướng số hóa và thích ứng với cách mạng công nghiệp 4.0. Tạp chí Thanh niên đã và đang từng bước xây dựng cơ quan truyền thông theo hướng đa phương tiện, tòa soạn số có báo viết, báo nói, báo ảnh - INFOGRAPFIC, Video Clip, kho dữ liệu tra cứu, tìm kiếm... có tạp chí in, tạp chí điện tử, tạp chí của Đoàn, tạp chí của Đội, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc trẻ cả nước và quốc tế. Đặc biệt, một bước tiến trong xu thế mới công nghệ hiện đại 4.0. Trong thời gian qua, Tạp chí đã xây dựng  phiên bản điện tử Thanh niên nghiên cứu khoa học, Tuổi trẻ hạnh phúc, Người phụ trách, đồng thời sẽ cho ra mắt ứng dụng đọc trên nền tảng số được cài đặt miễn phí trên điện thoại thông minh dành cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội và các Tổng phụ trách Đội, tranh thủ sự ủng hộ của các ngành, các cấp thu hút các nguồn lực truyền thông ổn định đời sống cán bộ phóng viên.

* Các hoạt động sau mặt báo ngày càng phát triển đa đạng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của  Tạp chí Thanh niên

    Bên cạnh việc xuất bản các kỳ tạp chí bám sát tôn chỉ mục đích, tạp chí Thanh niên còn có các hoạt động sau mặt báo như ra mắt ấn phẩm Tạp chí nghiên cứu Khoa học thanh niên dịp 21/6 kỷ niệm 95 năm thành lập Báo chí cách mạng Việt Nam; Xây dựng các ấn phẩm Tạp chí điện tử Tuổi trẻ Hạnh phúc, Người Phụ trách, Nghiên cứu khoa học Thanh niên góp phần chuyển dần sang số hóa tạp chí đáp ứng bạn đọc trong giai đoạn mới.

 Cán bộ, phóng viên Tạp chí Thanh niên và các đại biểu khách mời tham dự Tọa đàm khoa học và Triển lãm ảnh “Bác Hồ với thanh niên - Thanh niên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Nhân dịp 26/3/2021 kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tạp chí Thanh niên tổ chức Tọa đàm khoa học và Triển lãm ảnh “Bác Hồ với thanh niên - Thanh niên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

 Tạp chí Thanh niên phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, UBND huyện Mỹ Đức và các đơn tài trợ tổ chức chương trình tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội nhân dịp Trung thu 2021 

Các hoạt động an sinh xã hội chăm sóc thiếu niên nhi đồng, thăm tặng quà thương binh 27/7; chương trình nhân dịp Trung thu là những hoạt động thường niên của tập thể cán bộ Tạp chí Thanh niên vv...

Công đoàn - Đoàn TN Tạp chí tặng quà cho gia đình chính sách tại Thanh trì Hà Nội

Tập thể cán bộ, phóng viên Tạp chí Thanh niên viếng nghĩa trang Đại tướng Võ Nguyên Giáp tháng 9/2019

Trong điều kiện Tình hình dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến mọi mặt của đời sống xã hội trong đó Tạp chí Thanh niên cũng không ngoại lệ phóng viên hạn chế đi lại tác nghiệp ở các  tỉnh và Hà Nội, báo in khó phát hành, quảng cáo, nguồn thu hạn hẹp. Tạp chí Thanh niên là một trong số rất ít cơ quan báo chí lý luận, vừa phải đảm bảo tự chủ tài chính, vừa phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Tập thể cán bộ, phóng viên Tạp chí Thanh niên thăm chùa Bút Tháp tại Bắc Ninh

Ban Biên tập Tạp chí Thanh niên tổ chức giao lưu Tháng Thanh niên và tặng quà cho các cán bộ, phóng viên nữ nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 8 - 3

Trước thực trạng đó, từng cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên của Tạp chí Thanh niên đã nỗ lực hết mình, từng bước vượt những khó khăn của dịch bệnh, để có thể vừa tự chủ được nguồn tài chính đảm bảo cho các hoạt động thường xuyên của cơ quan, vừa hoàn thành tốt vai trò là Cơ quan lý luận nghiệp vụ của Trung ương Đoàn.

Tạp chí Thanh niên tổ chức hành trình SV - OK tại Vĩnh Long năm 2020

Hướng tới chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022 – 2027) và chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Tạp chí Thanh niên (15/10/1962 – 15/10/2022), Tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí thanh niên ra sức thi đua sáng tạo, đổi mới đón đầu xu thế báo chí hiện đại, thu hút các nguồn lực, phát huy thế mạnh là cơ quan lý luận nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học của Đoàn, lập nhiều thành tích góp phần vào thành công chung trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước.

 Tạp chí Thanh niên tổ chức hành trình SV - OK tại Huế tháng 9/2019

Tạp chí Thanh niên mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cơ quan lãnh đạo của Ban Bí thư Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin truyền thông, các Bộ, Ngành, Tỉnh, Thành ủy, Đoàn thanh niên các cấp, cơ quan đơn vị doanh nghiệp đồng hành để Tạp chí Thanh niên tiếp tục xây dựng, công hiến và trưởng thành, xứng đáng là cơ quan lý luận và nghiệp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, góp phần vào thành công chung của nền báo chí cách mạng nước nhà.

Đại hội Công đoàn Tạp chí Thanh niên

Với những đóng góp tích cực của mình cho công tác lý luận, nghiệp vụ của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tạp chí Thanh niên đã vinh dự và xứng đáng được đón nhận các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, như: Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhất, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều Bằng khen, Giấy khen khác.

Đại hội Chi bộ Tạp chí Thanh niên

 Trong giai đoạn tới, tình hình trong nước và quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp và đầy thử thách, nhưng Tạp chí Thanh niên vẫn quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, càng tự hào về truyền thống vẻ vang, Tạp chí Thanh niên ngày càng quyết tâm đổi mới, sáng tạo không ngừng luôn luôn xứng đáng là địa chỉ đỏ tin cậy của thanh thiếu nhi cả nước, luôn tiên phong, xứng đáng là cơ quan lý luận, nghiệp vụ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tập thể cán bộ, nhà báo, phóng viên, biên tập viên của Tạp chí Thanh niên vẫn giữ trọn trái tim nhiệt huyết với nghề, luôn luôn rèn luyện và giữ cho mình “MẮT SÁNG- LÒNG TRONG – BÚT SẮC”.

 Nhà báo Nguyễn Toàn Thắng - Tổng biên tập Tạp chí Thanh niên

 

TP Hồ Chí Minh

Tỷ giá
Thời tiết

   Liên kết hữu ích


  - Laptop Khoa Quân chuyên laptop xách tay

 - Tấm Poly Minh Hiệp cung cấp vật tư quảng cáo

 - Thiết Bị Y Tế Phương Mai máy móc thiết bị y tế.

 - Công Ty Quảng Cáo Việt


 - Công Ty Bigmachine Việt Nam


 - Cho thuê xe máy MOTOGO