Đảng bộ Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

Giáo dục | 14:20:00 28/07/2022

TNV - Nghiên cứu Tác phẩm phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Sáng 28 tháng 7 năm 2022, Đảng bộ Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh (trực thuộc Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng) tổ chức Hội nghị nghiên cứu Tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gần 200 đảng viên, cán bộ, viên chức, đoàn viên ưu tú thuộc Đảng bộ.

 PGS-TS Vũ Tình, nguyên Phó hiệu Trưởng Trường ĐH KHXH&NV TPHCM.

Báo cáo tại Hội nghị, PGS-TS Vũ Tình, nguyên Phó Hiệu Trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) giới thiệu toàn bộ nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Bằng những lập luận chặt chẽ, phân tích sâu sắc, biện chứng, chắt lọc, đúc kết từ thực tiễn, chân thực, khoa học trên quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, với tinh thần kiên định, vững vàng và bản lĩnh của người chiến sĩ cộng sản, với trọng trách của người đứng đầu Đảng, nội dung bài viết của đồng chí Tổng Bí thư đã từng bước trả lời cho các câu hỏi lớn, rất được quan tâm và đang được Đảng ta nghiên cứu, làm rõ cả về lý luận và thực tiễn như: Chủ nghĩa xã hội là gì? Vì sao Việt Nam lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa? Làm thế nào và bằng cách nào để từng bước xây dựng được chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam?”. Theo PGS-TS Vũ Tình: Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa khẳng định: “Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta; và công tác xây dựng Đảng luôn luôn là nhiệm vụ then chốt của Đảng, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng nước ta”.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, PGT-TS Lê Văn Thương yêu cầu cấp ủy các chi bộ trực thuộc thường xuyên đưa nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” vào sinh hoạt định kỳ tại chi bộ làm cho mỗi đảng viên, cán bộ, viên chức, giảng viên, đoàn viên nhận thức sâu sắc, sáng rõ về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam mà Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực tiễn lịch sử đã lựa chọn.   

 

Nguyễn Ngọc

 

TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

   Liên kết hữu ích

 
Tấm Poly Minh Hiệp cung cấp vật tư quảng cáo

 
- Công Ty Quảng Cáo Việt

 
- Mialock Việt Nam

- Công ty in ấn quảng cáo 2h

 

- xnk Hoàng Kim