Phát huy vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay

Lý luận trẻ | 11:14:00 17/11/2022

TNV - Tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ chính trị, là sứ mệnh, trách nhiệm và nghĩa vụ cao cả của tổ chức Đoàn. Mỗi cấp bộ Đoàn, cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên chủ động, tiên phong, xung kích, tích cực tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao sức chiến đấu là yếu tố quan trọng nhất để xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, điều đó là góp phần xây dựng Đảng vững mạnh trước một bước.

Tóm tắt:

Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh (gọi tắt là Đoàn) là một tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Trong mọi giai đoạn cách mạng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn theo sát Đảng, là đội hậu bị tin cậy của Đảng, là lực lượng xung kích cách mạng và là cánh tay đắc lực của Đảng. Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” đã khẳng định “Xây dựng Đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước.”. Với vai trò rất quan trọng của Đoàn mà Đảng đã xác định thì Đoàn tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ xuất phát từ quy luật khách quan và quy luật sinh tồn của Đảng - Đoàn - Hội - Đội. Đây là trách nhiệm, quyền lợi chính trị, đồng thời cũng là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của các cấp bộ Đoàn. Vì vậy, phát huy vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay là vấn đề quan trọng, cần thiết và thường xuyên.

Từ khóa: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng

1. Đặt vấn đề:

Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (03/2/1930), Đảng và Bác Hồ đã nhận thấy sự cần thiết phải thành lập tổ chức cộng sản của những người trẻ tuổi. Chính vì thế, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá I) tháng 10/1930 đã ra “Án nghị quyết về Cộng sản thanh niên vận động”. Thực hiện Án nghị quyết tháng 10/1930, các cơ sở Đoàn đã được xây dựng trên khắp cả nước từ Bắc vào Nam.

Trải qua hơn 91 năm hình thành, xây dựng, phát triển và trưởng thành (từ 26/3/1931 - nay), Đoàn đã khẳng định bản lĩnh cách mạng, lòng trung thành với Đảng, với dân tộc, là lực lượng xung kích cách mạng, là tổ chức hạt nhân chính trị của thanh niên Việt Nam, đội hậu bị tin cậy của Đảng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam. Trong thời gian qua, ngoài những kết quả, thành tựu mà Đoàn đã thực hiện được thì tổ chức Đoàn hiện nay vẫn còn mắc một số hạn chế, bất cập, không thể phát huy tích cực và hiệu quả vai trò, sứ mệnh của mình mà Đảng ta xác định trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Vì vậy, trong phạm vi bài viết này, tác giả tập trung phân tích và đề ra một số giải pháp nhằm phát huy tốt vai trò của Đoàn trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

2. Kết quả, thành tựu đạt được

Thứ nhất, Đoàn đã kịp thời cụ thể hóa và tích cực trong công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, nhất là các chủ trương liên quan đến công tác thanh niên; chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống, lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, lịch sử hình thành và phát triển của Đoàn,... với nhiều hình thức triển khai một cách đồng bộ, sáng tạo, linh hoạt, phù hợp, đặc biệt là những hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp linh động trong thời kỳ dịch Covid-19 nhiều khó khăn, nguy hiểm, phức tạp.

Thứ hai, Đoàn đã tích cực tham gia, giữ vai trò tiên phong trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, bất mãn chế độ, chống phá hệ tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng, phủ nhận những đóng góp và vai trò lãnh đạo của Đảng ta từ trước đến nay. Đoàn viên, thanh niên được kịp thời giúp đỡ, định hướng trong hệ tư tưởng trước những biến động của Việt Nam, trong khu vực và trên toàn thế giới,... bảo đảm tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả, phục vụ yêu cầu nhiệm vụ chính trị, phù hợp với từng địa phương, đơn vị. Qua đó, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Thứ ba, Đoàn đã chú trọng phát hiện, bồi dưỡng nhiều đoàn viên ưu tú (ĐVUT) để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp thể hiện qua việc Trung ương Đoàn đã ban hành Chỉ thị 03-CT/TWĐTN-BTC ngày 21/7/2021 Ban chấp hành Trung ương Đoàn về tăng cường công tác bồi dưỡng, giới thiệu ĐVUT cho Đảng xem xét, kết nạp, hay thường xuyên yêu cầu, nhắc nhở các cơ sở Đoàn tiếp tục thực hiện có kế hoạch hiệu quả về cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”,... Theo kết quả báo cáo của Trung ương Đoàn thì trong giai đoạn 2010-2020 và 9 tháng đầu năm 2021, tổng số ĐVUT do tổ chức đoàn giới thiệu cho Đảng là 2.868.498. Nhiệm kỳ 2012 – 2017 số lượng ĐVUT giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp so với chỉ tiêu đề ra đạt 99,16%; nhiệm kỳ 2017 – 2022, tính đến thời điểm hiện tại đạt tỉ lệ 87,39%. Số lượng ĐVUT được kết nạp Đảng, theo số liệu thống kê của 67/67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, toàn Đoàn có gần 1,6 triệu đảng viên là đoàn viên đang sinh hoạt tại các chi đoàn, chiếm 25,39% tổng số đoàn viên cả nước và chiếm 30,76% tổng số đảng viên cả nước. Tỉ lệ kết nạp đảng viên từ ĐVUT so với tổng số đảng viên được kết nạp trong cả nước giai đoạn 2010 đến nay luôn đạt trên 70%. (Châu Minh, 2021)

Thứ tư, Đoàn cũng đã thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội của mình, chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch giám sát, phản biện xã hội phù hợp với bối cảnh và tình hình thực tiễn phát triển đất nước. Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã chỉ đạo xây dựng và ban hành hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát trong Đoàn và tham mưu công tác giám sát, phản biện xã hội của Đoàn. Dựa trên hướng dẫn của Trung ương Đoàn, các tỉnh, thành Đoàn tiếp tục xây dựng, ban hành hướng dẫn cụ thể cho các tổ chức Đoàn cấp dưới xây dựng các chương trình kế hoạch giám sát, phản biện xã hội để trình cấp ủy cùng cấp xem xét và phê duyệt triển khai các hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Đoàn (Ngô, 2019). Đoàn đã thực hiện nhiều hoạt động phản biện xã hội lớn, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng khác nhau nhằm mục đích bảo đảm chất lượng cho các hoạt động phản biện cũng như thể hiện được đặc trưng của tổ chức đoàn như góp ý cho các dự thảo sửa đổi Hiến pháp, dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật như Bộ luật dân sự, Bộ luật hình sự, Luật Thanh niên,...

Thứ năm, Đoàn đã khẳng định, giữ vững và thực hiện tốt vai trò nòng cốt chính trị của mình trong Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức thanh niên Việt Nam, thông qua việc Đoàn cử cán bộ có năng lực, trình độ, uy tín, giới thiệu để hiệp thương giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt trong Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam sau khi có ý kiến đồng ý của cấp ủy Đảng cùng cấp như Bí thư, Phó Bí thư Đoàn được hiệp thương làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam cùng cấp,... Từ đó góp phần định hướng chính trị cho các hoạt động của Hội, thống nhất trong quan điểm và hành động của Hội phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng.

Thứ sáu, các cơ sở Đoàn đã chủ động, tích cực tham mưu với cấp ủy Đảng cùng cấp trong việc giới thiệu Bí thư Đoàn tham gia cấp ủy Đảng cùng cấp. Ví dụ như Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn là Ủy viên Trung ương Đảng hoặc Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh Đoàn, Thành Đoàn trực thuộc Trung ương là Tỉnh ủy viên, Thành ủy viên, Bí thư Quận Đoàn là Quận ủy viên,... Từ đó, góp phần bổ sung nguồn cán bộ trẻ cho Đảng và đại diện cho tiếng nói của đoàn viên, thanh niên trong quá trình Đảng đề ra các chủ trương, chính sách liên quan đến công tác thanh niên.

3. Hạn chế, bất cập còn tồn tại

Thứ nhất, một số cấp bộ Đoàn còn chậm nghiên cứu, đổi mới, sáng tạo, chưa có mô hình, giải pháp hay, độc đáo, thiết thực trong cách thức tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên về chủ trương, chính sách của Đảng về công tác thanh niên, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh,... Bên cạnh đó, Đoàn cũng còn chậm trong việc đề xuất giải pháp khắc phục, chưa kịp thời có ý kiến và tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc, tiêu cực tác động đến thanh thiếu niên. Công tác giáo dục của Đoàn tuy rộng nhưng chưa sâu, một số hoạt động còn dàn trải, nặng về hình thức. Một số phong trào chỉ mới thu hút đoàn viên tích cực, thanh niên tiên tiến tham gia, kết quả thiếu tính bền vững. (Lê, 2020)

Thứ hai, nhiều lãnh đạo các cấp bộ Đoàn chưa có đủ trình độ và kỹ năng để đấu tranh bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, phản bác các luận điệu xuyên tạc, chưa nhận diện đầy đủ mức độ suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình; chưa quyết tâm và có biện pháp chỉ đạo đủ mạnh, còn thụ động, trông chờ vào sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; không thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, chưa gương mẫu, thẳng thắn phê bình, tự phê bình, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, thậm chí còn mắc vào chủ nghĩa cá nhân, cục bộ, lợi ích nhóm, bị cám dỗ bởi lợi ích vật chất; thờ ơ, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của đoàn viên, thanh niên.

Thứ ba, một số tổ chức Đoàn còn giới thiệu ĐVUT cho Đảng xem xét, kết nạp để đủ chỉ tiêu được giao, châm chước về tiêu chuẩn, chỉ quan tâm đến số lượng mà chưa thật sự quan tâm đến chất lượng đảng viên mới. Nhiều ĐVUT 2, 3 năm liền nhưng chưa được kết nạp. Trong việc lựa chọn nguồn phát triển Đảng vẫn còn hiện tượng dân chủ hình thức. Về hình thức, việc tạo nguồn, xét đề nghị kết nạp đảng viên là do tập thể quyết định, nhưng về thực chất là thực hiện ý kiến cá nhân của một người, có những người có quyền biểu quyết chỉ biểu quyết cho qua theo đa số chứ không hề biết người tổ chức giới thiệu như thế nào, có thật sự đủ tiêu chủ và xứng đáng hay không. Điều này không những không khuyến khích được tính chủ động tích cực mà còn không khách quan, gây mất đoàn kết trong nội bộ tổ chức Đoàn. (Phạm, 2016)

Thứ tư, một số tổ chức Đoàn chưa thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng về kết nạp đảng viên. Theo báo cáo của Trung ương Đoàn thì vẫn còn tình trạng một số ĐVUT sau khi được kết nạp không được chuyển Đảng chính thức sau thời gian dự bị là 6.861 đảng viên (tỉ lệ 0,39% so với tổng số đảng viên kết nạp mới từ ĐVUT). Bên cạnh đó, số lượng đảng viên trẻ xin ra khỏi Đảng hoặc bị xóa tên qua các năm là 11.450 đảng viên trẻ (chiếm tỷ lệ 0,72% so với tổng số đảng viên trẻ hiện nay trên cả nước)... Việc vẫn còn tỉ lệ đảng viên là đoàn viên không được chuyển Đảng chính thức đúng thời hạn xuất phát từ một số nguyên nhân như: đảng viên sinh hoạt tại chi bộ khu dân cư, lao động tự do, kinh tế khó khăn, phải đi làm ăn xa không tham gia sinh hoạt đầy đủ; đảng viên trẻ chuyển qua nước ngoài sinh sống; đảng viên là bộ đội xuất ngũ về địa phương không có việc làm phải đi làm ăn xa, bỏ sinh hoạt đảng định kỳ; một số đảng viên do sức khỏe không đảm bảo, có nguyện vọng xin ra khỏi Đảng. (Bảo Anh, 2021)

Thứ năm, vẫn còn tình trạng đoàn viên, thanh niên vi phạm pháp luật theo xu hướng gia tăng, mắc tệ nạn xã hội, thậm chí có những đồng chí là cán bộ chủ chốt của Đoàn các cấp vi phạm phạm luật, điều lệ, quy định của Đảng đến mức phải kỷ luật, gây dư luận rất xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của tổ chức Đảng, thậm chí là có trường hợp bị khai trừ ra khỏi Đảng.

Thứ sáu, nhiều đảng viên đang còn trong độ tuổi sinh hoạt Đoàn nhưng không tích cực tham gia, không tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, không ý thức trách nhiệm nêu gương cho quần chúng ưu tú, đoàn viên, thanh niên xung quanh mình, mặc dù Điều 45 Điều lệ Đảng đã quy định rất rõ: “Đảng viên còn trong độ tuổi đoàn phải sinh hoạt và công tác trong tổ chức đoàn”.

Thứ bảy, Đoàn chưa thật sự tận dụng và thể hiện tốt chức năng giám sát của mình đối với đảng viên đang còn trong độ tuổi sinh hoạt Đoàn, còn thờ ơ, kiêng dè, chưa kịp thời theo dõi, phát hiện và báo cáo cấp ủy Đảng có thẩm quyền về những trường hợp đảng viên là đoàn viên không tham gia sinh hoạt Đoàn để có hướng chấn chỉnh, xử lý kịp thời.

4. Nguyên nhân của những hạn chế, bất cập

Thứ nhất, một số địa phương chưa thật sự đầu tư cho công tác bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ, đến khi công tác nhân sự của Đoàn các cấp có thay đổi thì thiếu nguồn cán bộ Đoàn bổ sung hoặc người được bố trí nhưng không đảm bảo tiêu chuẩn, yêu cầu, nghiệp vụ.

Thứ hai, trình độ, nhận thức của các cấp bộ Đoàn, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo chủ chốt chưa đầy đủ về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đội ngũ cán bộ Đoàn chưa có đủ kinh nghiệm, trải nghiệm, kỹ năng và nghiệp vụ về công tác thanh niên, chưa bắt nhịp và theo kịp xu hướng, tiệm cận với sự thay đổi trong nhận thức và suy nghĩ của giới trẻ hiện nay, nội dung, phương thức triển khai phong trào hành động cách mạng phù hợp với xu thế phát triển, nhu cầu của đoàn viên, thanh niên.

Thứ ba, một số cơ sở Đoàn còn tổ chức hoạt động, phong trào theo dư duy truyền thống, lối mò, chưa tích cực áp dụng thành tựu khoa học công nghệ, chuyển đổi số và sử dụng hiệu quả mạng xã hội trong tuyên truyền, giáo dục, tập hợp thanh niên.

Thứ tư, một số cơ sở Đoàn còn nhận thức hạn chế về quy chế dân chủ cơ sở, việc cụ thể hóa các nội dung của quy chế dân chủ cơ sở vào tổ chức và hoạt động của Đoàn còn lúng túng, chưa rõ ràng. Bên cạnh đó, một số đơn vị còn đặt nặng vấn đề “chạy đua” số lượng kết nạp đảng viên để hoàn thành chỉ tiêu cấp ủy giao mà không màn đến chất lượng.

Thứ năm, một số cơ sở Đoàn chỉ giới thiệu và gửi danh sách ĐVUT được công nhận cho Đảng theo quy định mà chưa đeo bám sát sao, chưa quyết liệt trong công tác báo cáo, nắm tình hình, trao đổi và tham mưu cấp ủy quan tâm kết nạp Đảng cho đối tượng này.

Thứ sáu, nhiều cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, kể cả đảng viên còn trong độ tuổi sinh hoạt đoàn nhận thức pháp luật còn hạn chế, không chủ động tìm hiểu, nắm rõ quy định, điều lệ của Đảng, của Đoàn.

Thứ bảy, một số tổ chức Đoàn chưa hiểu đúng và đầy đủ về chức năng giám sát của mình trong giám sát đoàn viên là đảng viên; đồng thời, không biết ý kiến trao đổi, phản ánh, kiến nghị qua kiểm tra, giám sát của Đoàn là kênh thông tin quan trọng cho cấp ủy Đảng để giám sát đảng viên của mình một cách gián tiếp.

4. Một số giải pháp, kiến nghị

Thứ nhất, cấp ủy Đảng và lãnh đạo Đoàn các cấp phải quan tâm, chủ động trong việc quy hoạch cán bộ, có kế hoạch thường xuyên, định kỳ trong việc rà soát quy hoạch cán bộ Đoàn để tạo nguồn cán bộ tốt khi cần bổ nhiệm, bố trí nhân sự mới thì chúng ta không phải dừng lại một bước tính toán, cân nhắc.

Thứ hai, các cấp bộ Đoàn phải mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền và giáo dục thiết thực, trọng tâm, có chiều sâu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đoàn kết, tập hợp thanh niên. Đoàn cần sáng tạo, chọn lọc, lồng ghép có hiệu quả việc giáo dục nâng cao nhận thức chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống dân tộc và truyền thống cách mạng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật cho đoàn viên, thanh niên. Đặc biệt, trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, ngoài các hình thức tuyên truyền, giáo dục truyền thống thì Đoàn phải thành lập và sử dụng mạng xã hội như Facebook, Youtube, Zalo, Tiktok,... để việc tuyên truyền hiệu quả hơn, đến gần với đoàn viên, thanh niên hơn.

Thứ ba, Trung ương Đoàn phải nghiên cứu, chủ động tham mưu cho cấp có thẩm quyền đưa việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, một quyết sách độc đáo của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh thành chủ trương lớn của Đảng và toàn Đảng, toàn dân, toàn hệ thống chính trị phải ý thức cố gắng dựng xây chứ không phải chỉ có riêng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện; đặc biệt trong giai đoạn hiện nay Đoàn đang đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cả nước. Đoàn phải xác định đây là một trong các nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để góp phần xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức.

Thứ tư, các cơ sở Đoàn cần đặc biệt quan tâm, chú trọng việc thành lập mô hình Câu lạc bộ Lý luận trẻ theo đúng Hướng dẫn số 09-HD/TWĐTN-BTG ngày 01/4/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và đẩy mạnh, nâng chất hoạt động của mô hình Câu lạc bộ này. Câu lạc bộ Lý luận trẻ phải thực sự là nơi tập hợp và nâng cao được trình độ lý luận, nâng chất chính trị cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên. Bên cạnh đó, phải có cơ chế khuyến khích, bồi dưỡng để đội ngũ trẻ này tích cực phát huy trí tuệ, năng lực công tác, vận động và định hướng đoàn viên, thanh niên tham gia đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, đặc biệt là trên không gian mạng, góp phần tăng cường bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Ðảng, tích cực tuyên truyền, lan tỏa các tin tốt, câu chuyện đẹp trong xã hội.

Thứ năm, các cơ sở Đoàn phải xây dựng kế hoạch thường xuyên, lâu dài về bồi dưỡng trình độ chuyên môn và rèn luyện các kỹ năng cần thiết để cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên có đủ kiến thức và biết cách để đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng,... Các đối tượng xuyên tạc hiện nay có trình độ rất cao, lập luận rất chặt chẽ, vì vậy không có đủ kiến thức thì những ý kiến, lập luận phản bác của chúng ta sẽ chỉ là những ý kiến, lập luận mơ hồ, thiếu lý lẽ, không thuyết phục, còn nếu chúng ta có kiến thức nhưng không có kỹ năng phản bác, lập luận thì những lập luận đó thiếu logic, thiếu tính chặt chẽ và gây khó hiểu.

Thứ sáu, Đoàn phải xây dựng và phát huy quy chế dân chủ cơ sở trong tổ chức của mình. Tập trung xây dựng môi trường dân chủ thật sự trong Đoàn, đó là dân chủ trong tham gia sinh hoạt, dân chủ trong bầu cử, biểu quyết lựa chọn cán bộ Đoàn, lựa chọn người thủ lĩnh thanh niên, giới thiệu ĐVUT sang cho Đảng xem xét, kết nạp, dân chủ trong việc cùng nhau bàn bạc, thảo luận, thống nhất ý kiến và phương hướng hành động. Càng dân chủ thì sẽ càng phát huy được trí tuệ của đoàn viên, thanh niên, khơi dậy được khát vọng cống hiến, nhiệt huyết, sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ biết làm của họ.

Thứ bảy, Đoàn tuyệt đối không chạy theo chỉ tiêu kết nạp Đảng, Đoàn chỉ thống nhất và giới thiệu những ĐVUT đủ tiêu chuẩn, thực sự chín muồi cho Đảng xem xét, kết nạp; đồng thời phải quan tâm, chăm lo và tạo môi trường thuận lợi cho đảng viên mới kết nạp tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, cống hiến để trở thành đảng viên tốt, tránh tình trạng kết nạp xong thì thiếu ý chí phấn đấu, rèn luyện, không được chuyển Đảng chính thức hoặc xin ra khỏi Đảng. Đặc biệt, lãnh đạo Đoàn các cấp cần phải hiểu rằng Đảng mạnh không hoàn toàn đồng nhất với số lượng đảng viên đông mà trước hết phải bằng chất lượng, ĐVUT được kết nạp Đảng phải thực sự hơn những đoàn viên, quần chúng khác. Một Đảng cầm quyền có số lượng đảng viên đông là yếu tố thể hiện sức mạnh của Đảng, song không nhất thiết cứ đông là mạnh. (Phương Hằng, 2017)

Thứ tám, Đoàn phải tiếp tục thực hiện tốt chức năng phản biện xã hội của mình một cách độc lập để tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đại diện được cho tiếng nói, quyền và lợi ích của thế hệ trẻ. Hơn hết, Đoàn phải xác định mình là một trong những kênh truyền dẫn nhu cầu, ý chí, nguyện vọng của thế hệ trẻ hiệu quả nhất vào các chương trình nghị sự, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thứ chín, Đoàn phải phát huy vai trò trong giáo dục toàn diện đối với đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Chú trọng công tác biên soạn, nâng cao chất lượng tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật. Thường xuyên tập huấn, nâng cao kỹ năng phổ biến giáo dục, pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ Đoàn. Kết hợp vận dụng hiệu quả theo phương pháp giáo dục của chủ tịch Hồ Chí Minh là: “Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng cuộc sống mới, con người mới”.

Thứ mười, Đoàn phải xem chức năng giám sát mà Đảng, Nhà nước trao là công cụ hữu hiệu để xây dựng, chỉnh đốn Đoàn, từ đó góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đoàn phải giám sát việc chấp hành quy định pháp luật, điều lệ Đoàn, điều lệ Đảng của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là đảng viên còn trong độ tuổi sinh hoạt đoàn, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên và liên tục. Kiên quyết xử lý kỷ luật những trường hợp vi phạm trong phạm vi thẩm quyền của Đoàn, không nể nang, bỏ qua sai phạm. Đồng thời, những trường hợp vi phạm là đảng viên thì kịp thời báo cáo cấp ủy có thẩm quyền để có hướng xử lý.

5. Kết luận:

Tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ chính trị, là sứ mệnh, trách nhiệm và nghĩa vụ cao cả của tổ chức Đoàn. Mỗi cấp bộ Đoàn, cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên chủ động, tiên phong, xung kích, tích cực tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao sức chiến đấu là yếu tố quan trọng nhất để xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, điều đó là góp phần xây dựng Đảng vững mạnh trước một bước. Với những giải pháp trên, tác giả mong rằng sẽ giúp tổ chức Đoàn phát huy tốt vai trò của mình trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong thời gian tới, góp phần tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện, thật sự là đạo đức, là văn minh, xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn dân tộc.

Phạm Hồng Sơn

Lớp K04205A,Khoa Nhà nước và pháp luật

Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đảng Cộng sản Việt Nam. (2017). Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Truy cập tại: https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/ban-chap-hanh-trung-uong-dang/dai-hoi-dang/lan-thu-viii/dieu-le-dang-cong-san-viet-nam-1552

2. Ban Chấp hành Trung ương Đảng. (2008). Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008, Hội nghị lần thứ bẩy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Truy cập tại: https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/van-kien-tu-lieu-ve-dang/hoi-nghi-bch-trung-uong/khoa-x/nghi-quyet-so-25-nqtw-ngay-2572008-hoi-nghi-lan-thu-bay-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-x-ve-tang-cuong-su-lanh-dao-612

3. Ban Chấp hành Trung ương Đảng. (2021). Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” . Truy cập tại: https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/he-thong-van-ban/van-ban-cua-dang/ket-luan-so-21-kltw-ngay-25102021-cua-ban-chap-hanh-trung-uong-ve-day-manh-xay-dung-chinh-don-dang-va-he-thong-chinh-tri-7920

4. Ban Chấp hành Trung ương Đảng. (2021). Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Truy cập tại: https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/he-thong-van-ban/van-ban-cua-dang/quy-dinh-so-37-qdtw-ngay-25102021-cua-ban-chap-hanh-trung-uong-ve-nhung-dieu-dang-vien-khong-duoc-lam-7919

5. Bộ Chính trị. (2013). Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Truy cập tại: https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/he-thong-van-ban/van-ban-cua-dang/quyet-dinh-so-217-qdtw-ngay-12122013-cua-bo-chinh-tri-ban-hanh-quy-che-giam-sat-va-phan-bien-xa-hoi-cua-mat-tran-to-178

6. Bộ Chính trị. (2013). Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Truy cập tại: https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/he-thong-van-ban/van-ban-cua-dang/quyet-dinh-218-qdtw-ngay-12122013-cua-bo-chinh-tri-ban-hanh-quy-dinh-ve-viec-mat-tran-to-quoc-viet-nam-cac-doan-the-chinh-237

7. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. (2017). Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Truy cập tại: https://doanthanhnien.vn/Content/uploads/%C4%90I%E1%BB%80U%20L%E1%BB%86%20%C4%90O%C3%80N%20KH%C3%93A%20XI.pdf

8. Bảo Anh. (2021). Bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng là sứ mệnh thiêng liêng, cao cả của Đoàn. Truy cập tại: https://doanthanhnien.vn/tin-tuc/xay-dung-doan/boi-duong-doan-vien-uu-tu-gioi-thieu-cho-dang-la-su-menh-thieng-lieng-cao-ca-cua-doan

9. Bùi, T. T. N. (2021). Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Thành phố mang tên Bác là công trình văn hóa của ý Đảng và lòng dân. Truy cập tại: https://www.hcmcpv.org.vn/tin-tuc/khong-gian-van-hoa-ho-chi-minh-tai-thanh-pho-mang-ten-bac-la-cong-trinh-van-hoa-cua-y-dang-va-long-d-1491878968

10. Châu Minh. (2021). Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng để có thêm nhiều đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng. Truy cập tại: https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/chu-trong-phat-hien-boi-duong-de-co-them-nhieu-doan-vien-uu-tu-duoc-ket-nap-dang-595632.html

11. Diệp Anh, & Nguyễn Hoàng. (2021). Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công việc xây dựng tổ chức, xây dựng con người. Truy cập tại: https://baochinhphu.vn/xay-dung-chinh-don-dang-la-cong-viec-xay-dung-to-chuc-xay-dung-con-nguoi-102305234.htm

12. Lê, P. Q. (2020). Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Truy cập tại: http://tapchiqptd.vn/vi/chuyen-luan-chi-dao/phat-huy-vai-tro-cua-doan-thanh-nien-cong-san-ho-chi-minh-trong-cong-tac-xay-dung-dang-hien-nay/15268.html

13. Lê, S. D. (2020). Khắc phục tình trạng “nhạt Đảng”, “khô Đoàn” trong thế hệ trẻ ở Việt Nam hiện nay. Truy cập tại: https://tcnn.vn/news/detail/49337/Khac-phuc-tinh-trang-%E2%80%9Cnhat-Dang%E2%80%9D-%E2%80%9Ckho-Doan%E2%80%9Dtrong-the-he-tre-o-Viet-Nam-hien-nay.html

14. Mai, A. D., & Lý, M. N. (2022). Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức. Truy cập tại: http://tapchimattran.vn/thuc-tien/phat-huy-vai-tro-cua-doan-vien-thanh-nien-trong-cong-tac-xay-dung-dang-ve-dao-duc-44560.html

15. Ngô, K. T. (2019). Tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tạp chí Lý luận chính trị, (11). Truy cập tại:  http://www.lyluanchinhtri.vn/home/index.php/thuc-tien/item/3037-tang-cuong-hoat-dong-giam-sat-phan-bien-xa-hoi-cua-doan-thanh-nien-cong-san-ho-chi-minh.html

16. Nguyễn, C. N. (2021). Đổi mới hoạt động đoàn và công tác thanh niên ở cơ sở trong tình hình mới. Truy cập tại: https://thanhuytphcm.vn/tin-tuc/doi-moi-hoat-dong-doan-va-cong-tac-thanh-nien-o%CC%89-co-so%CC%89-trong-ti%CC%80nh-hi%CC%80nh-mo%CC%81i-1491875467

17. Nguyễn, T. V. (2021). Những nội dung mới về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Truy cập tại:  https://hdll.vn/vi/nghien-cuu---trao-doi/nhung-noi-dung-moi-ve-xay-dung-chinh-don-dang-trong-van-kien-dai-hoi-xiii-cua-dang.html

18. Phạm, L. Đ. (2016). Nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên. Truy cập tại: https://www.hcmcpv.org.vn/tin-tap-chi/so-tay-xay-dung-dang-8-2016/nang-cao-chat-luong-cong-tac-ket-nap-dang-vien-1474965469

19. Phương Hằng. (2017). Phát triển Đảng nên đi vào thực chất. Truy cập tại: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/201710/phat-trien-dang-nen-di-vao-thuc-chat-2850836/

20. Trần Thoa. (2020). Đoàn là cánh tay đắc lực của Đảng. Truy cập tại: https://doanthanhnien.vn/tin-tuc/cong-tac-giao-duc/doan-la-canh-tay-dac-luc-cua-dang

21. Vũ, N. Đ., & Nguyễn, T. T. (2022). Vận dụng quan điểm Hồ Chí Minh vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên hiện nay. Truy cập tại: https://tapchitoaan.vn/van-dung-quan-diem-ho-chi-minh-vao-cong-tac-pho-bien-giao-duc-phap-luat-cho-doan-vien-thanh-nien-hien-nay6149.html

 TP Hồ Chí Minh

TP Hồ Chí Minh

Thời tiết


 

  

   Liên kết hữu ích

 
Tấm Poly Minh Hiệp cung cấp vật tư quảng cáo

 
- Công Ty Quảng Cáo Việt

 
- Mialock Việt Nam

- Công ty in ấn quảng cáo 2h

 

- xnk Hoàng Kim