Cách mạng vô sản

In trang

(TNV) - Để phát huy tinh thần của “Cách mạng vô sản” đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần quán triệt thực tốt những bài học quan trọng chỉ đạo tiến trình cách mạng Việt nam trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 2011


 

CÁCH MẠNG VÔ SẢN CON ĐƯỜNG ĐÚNG ĐẮN NHẤT

MÀ HỒ CHÍ MINH PHÁT HIỆN RA KHI ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC

VÀ SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG TA GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

 

 

Xã hội Việt Nam vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX có thể ví như một con chim chúng thương rã cánh bị bầy diều hâu thi nhau rỉa rói, nhân dân lao động gầy gò, rách rưới đói khát đang quằn quoại dưới ngọn roi của ông chủ, trong khi đó chiều đình phong kiến thì mục ruỗng, vua, quan thì ăn chơi xa đoạ, các phong trào khởi nghĩa của các sĩ phu yêu nước lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa đều bị thất bại và bị đàn áp đẫm máu vì chưa có một đường lối cách mạng khoa học, đúng đắn.

 

Trước tình cảnh đó ngày 5 tháng 6 năm 1911 Nguyễn Tất Thành, bằng trái tim khối óc và đôi bàn tay lao động muốn đánh đuổi thực dân xâm lược, giải phóng đồng bào, bắt đầu vượt trùng dương sóng gió, đi ra nước ngoài khảo sát tình hình, tìm tòi một con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam. Bác đi để trả lời câu hỏi mà dân tộc Việt Nam đang đặt ra là; đánh đuổi thực dân đế quốc bằng con đường nào thì thành công. Hành trang của Bác lúc lên đường chẳng có gì ngoài bầu máu nóng yêu nước sục sôi trong tim. Trải bao khó khăn vất vả qua bốn biển năm châu Bác đã tìm ra con đường đúng đắn nhất để giải phóng Tổ quốc, giải phóng đồng bào đó là lý luận cách mạng khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, và con đường “Cách mạng vô sản” đây là con đường đúng đắn nhất mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đem lại cho Đảng ta, dân tộc ta để đánh đuổi đế quốc, phong kiến giành độc lập dân tộc thống nhất đất nước và xây dựng một đất nước phồn vinh trong giai đoạn hiện nay.

 

Quan điểm lý luận cách mạng khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin về  “Cách mạng vô sản” là con đường đúng đắn nhất của cách mạng Việt Nam được Hồ Chí Minh khảo sát, tiếp thu vận dụng sáng tạo vào cách mạng Việt Nam.

 

Cách mạng vô sản được chủ nghĩa Mác - Lênin chỉ ra là cuộc cách mạng sâu sắc nhất, triệt để nhất và toàn diện nhất đó là cuộc cách mạng của những người vô sản và nhân dân lao động bị áp bức bóc lột dưới sự lãnh đạo của một giai cấp tiên tiến nhất đó là Đảng Cộng sản, lật đổ ách thống trị của giai cấp bóc lột xây dựng một xã hội cộng sản như Lênin đã tuyên bố :“Những trận đấu tranh cách mạng của giai cấp vô sản, một giai cấp được tổ chức theo tinh thần của những tư tưởng Mác xít, một giai cấp sẽ lật đổ nền thống trị của giai cấp tư sản và sẽ thiết lập một chế độ cộng sản chủ nghĩa”[1].

 

Thực hiện cuộc hành trình khảo sát thế giới qua hàng vạn dặm, ra đi từ một nước thuộc địa phương Đông cách biệt với thế giới bên ngoài, kinh tế chưa phát triển Hồ Chí minh đặt chân đến hầu hết các châu lục, người đã quan sát, tìm hiểu lựa chọn con đường giải phóng đúng đắn nhất cho dân tộc mình. Bác đã nghiên cứu, tổng kết các cuộc cách mạng trên thế giới; cách mạng Anh (thế kỷ XVII) cách mạng Mỹ (1776) cách mạng tư sản Pháp (1789), công xã Pari (1871), cách mạng Nga (1905), cách mạng Tân Hợi của Trung Quốc (1911) và cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga (1917) .v.v. Từ việc nghiên cứu đó Người không tán thành con đường của cách mạng Mỹ hay cách mạng Pháp, theo Bác: “Cách mạng Pháp cũng như cách mạng Mỹ nghĩa là cách mạng tư sản, cách mạng không đến nơi, tiếng là cộng hoà, dân chủ, kỳ thực trong thì nó tước lục công nông, ngoài thì nó áp bức thuộc địa. Cách mạng đã bốn lần rồi mà nay công nông Pháp hẵng còn phải phải mưu cách mạng lần nữa mới thoạt khỏi vòng áp bức[2].

 

Từ khi cách mạng Tháng Mười Nga do Lênin tổ chức và lãnh đạo giành được thắng lợi thì Hồ Chí Minh đã hướng suy nghĩ của mình về đó. “Nước Nga có chuyện lạ đời, biến người nô lệ thành người tự do”, từ đây Người đã đi theo Lênin và quốc tế cộng sản. Bác đã chỉ ra “Cách mạng Tháng Mười đã dùng bạo lực cách mạngđánh đổ giai cấp tư sản và giai cấp phong kiến địa chủ, lập nên chính quyền của của những người lao động, xây dựng một xã hội hoàn toàn mới, một xã hội không có người bóc lột người”[3]. Nhận xét trên của người thể hiện sự lựa chọn hoàn toàn mang tính khoa học và thời đại. Từ đó, Người hướng cách mạng Việt Nam phát triển theo con đường cách mạng Tháng Mười Nga đó là “Cách mạng vô sản” coi việc giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc có mối quan hệ chặt chẽ, biện chứng bên trong và đồng thời phải đoàn kết chặt chẽ với cách mạng vô sản quốc tế để tiến hành cách mạng đi đến thắng lợi chọn vẹn. Bác nói“Chỉ có giải phóng giai cấp vô sản, thì mới giải phóng được dân tộc; cả hai cuộc giải phóng này chỉ có thể là sự nghiệp của chủ nghĩa cộng sản và của cách mạng thế giới”[4].

 

Tư tưởng độc lập tự chủ, tự lực tự cường không thụ động chờ cách mạng vô sản ở chính quốc thắng lợi để giải phóng mình là quan điểm phát triển đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào cách mạng Việt Nam

 

Vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh chuyển sang thành chủ nghĩa đế quốc chia nhau thống trị toàn cầu, chúng tha hồ áp bức bóc lột các dân tộc thuộc địa, lúc này nhiều nhà cách mạng tỏ ra bi quan và đưa ra những luận điểm không đúng về chiến tranh và dân tộc. Ngay trong tuyên ngôn thành lập quốc tế cộng sản (3/1919) cũng nhận định chỉ khi nào cách mạng vô sản chính quốc thành công thì sự nghiệp giải phóng ở các nước thuộc địa  mới thắng lợi. Như vậy, việc giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa là hậu bị quân và phong trào cách mạng vô sản ở chính quốc mới là mũi tên tiến công chủ yếu, trực diện và cách mạng thuộc địa phải phụ thuộc vào phong trào cách mạng vô sản chính quốc. Xong với Hồ Chí Minh qua quá trình đi khảo sát thực tế ở nhiều nước Châu Âu, Châu Á, Châu Mỹ latinh, vận dụng phép biện chứng duy vật và học thuyết đấu tranh giai cấp của Mác.

 

Năm 1921 Bác đã vạch rõ: Người Châu Á tuy bị người phương tây cho là lạc hậu, họ vẫn hiểu rõ hơn hết sự cần thiết phải cải cách toàn bộ xã hội hiện tại. Không những thế Người còn luận giải khoa học và phương pháp đánh giá kẻ thù đúng đắn. Bác cho rằng chủ nghĩa đế quốc là chủ nghĩa tư bản có thuộc địa và làm giàu bằng cách vừa bóc lột lao động chính quốc, vừa áp bức nhân dân thuộc địa. Nó như “con đỉa hai vòi” và theo Bác cái vòi hút hút máu ở các dân tộc thuộc địa mới là cơ sở để làm cho chủ nghĩa tư bản thành chủ nghĩa đế quốc Người chỉ ra: “Chủ nghĩa đế quốc hiện đại đặt nền móng trên sự bóc lột hàng triệu người lao động ở các nước thuộc địa và nửa thuộc địa. Bởi thế, nó chỉ tan giã hoàn toàn vĩnh viễn khi nào chúng ta phá được nền móng đó của lâu đài đế quốc chủ nghĩa”[5]. đó là vận mệnh của giai cấp vô sản thế giới phụ thuộc phần lớn vào thuộc địa, đây là nơi cung cấp lương thực và binh lính cho các nước đế quốc chủ nghĩa, như vậy, theo Bác nếu muốn đánh bại chúng thì phải tước hết thuộc địa của chúng. Hồ Chí Minh đã nhìn thấy khâu yếu nhất của chủ nghĩa đế quốc là các nước thuộc địa, nơi tập chung các mâu thuẫn lớn của thời đại.

 

Do vậy, Người chỉ ra cách mạng vô sản không phải chỉ bắt nguồn từ chính quốc, những nước tư bản phát triển, mà còn bắt nguồn từ thuộc địa, phải tước hết thuộc địa làm cho chủ đế quốc hiện nguyên hình chủ nghĩa tư bản. Sau thắng lợi của cách mạng thuộc địa, giai cấp vô sản chính quốc mới có điều kiện thực hiện lời di huấn của Mác, làm nhiệm vụ “Người đào huyệt chôn chủ nghĩa tư bản”. Vận dụng quan điểm trên vào điều kiện Việt Nam một nước thuộc địa của đế quốc Pháp Bác nói: “Người Đông Dương không chết, người Đông Dương vẫn sống, sống mãi mãi, sự đầu độc có hệ thống của bọn thực dân không thể làm tê liệt sức sống càng không thể làm tê liệt tư tưởng cách mạng của họ. Sự tàn bạo của chủ nghia tư bản sẽ bùng nổ dữ dội khí thế cách mạng và gieo hạt giống cho phong trào cách mạng phát triển mạnh mẽ và cách mạng vô sản ở các nước thuộc địa nhất định sẽ thắng lợi”[6]. Quan điểm trên thể hiện tính độc lập tự chủ, tự lực tự cường và lòng quyết tâm giải phóng dân tộc và đồng bào mình thoát khỏi ách nô lệ bằng con đường đúng đắn nhất đó là con đường “Cách mạng vô sản”.

 

Tư tưởng cách mạng vô sản được Hồ chí minh tìm ra hoàn toàn phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam

 

Từ quan điểm đúng đắn lại có chiến lược, sách lược và phương pháp cách mạng đúng đắn đã tạo nên một sức mạnh hùng hậu cả về chính trị và quân sự để đưa cách mạng nước ta đi đến thắng lợi. Việt Nam khi thực dân Pháp xâm lược chúng biến nước ta thành một nước thuộc địa nửa phong kiến, kinh tế chưa phát triển, giai cấp công nhân và giai cấp tư sản đều đang ở giai đoạn hình thành và phát triển ban đầu. Xong với truyền thống yêu nước của dân tộc Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận thức sâu sắc rằng: “Cách mạng là việc chung của cả dân chúng chứ không phải việc của một hai người”[7]. Nhưng để thành công thì quần chúng đó phải được thức tỉnh, được giác ngộ và huấn luyện tạo nên sự đoàn kết thống nhất cao để đấu tranh giành tự do độc lập, và để làm được điều đó cần phải có một chính đảng và đảng đó phải là Đảng cách mạng.

 

Từ đây, Người đã ra sức truyền bá đầy đủ lý luận khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam và chuẩn bị mọi điều kiện cho sự ra đời của Đảng và ngày 3 tháng 2 năm 1930 đã đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trọng đại dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra đời với đường lối, cương lĩnh đúng đắn, linh khiếu chính trị sáng suốt kết hợp với tài tổ chức chặt chẽ, thực tiễn chỉ 15 năm sau bản án chế độ thực dân Pháp do người soạn thảo đã được thực hiện. Tháng Tám năm 1945 khi thời cơ đến với lời kêu gọi của bác là “đem sức ta để giải phóng cho ta”,  dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh cả dân tộc đã nổi dậy làm cuộc tổng khởi nghĩa thắng lợi lập nên nước Việt Nam dân chủ Cộng hoà một nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Tiếp theo Người cùng Trung ương Đảng vạch ra đường lối kháng chiến với khẩu hiệu “thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ” đây là tư tưởng cách mạng triệt để đã tạo nên sự thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Điều đó, càng chứng minh tư tưởng “Cách mạng vô sản” của là hoàn toàn đúng đắn, vượt lên trên tầm nhìn của các nhà yêu nước lớp trước, Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng ta, dân tộc ta và nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới một kho tàng lý luận quý giá cho sự nghiệp cách mạng của giai cấp vô sản và công nhân toàn thế giới.

 

Ngày nay sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN đã và đang đặt ra những yêu cầu mới, để thực hiện mục tiêu hoạch định trong chiến lược xây dựng đất nước giàu mạnh, thì mục tiêu của “Cách mạng vô sản” đó là ý thức độc lập tự chủ, tự lực tự cường, là chiến thắng đói nghèo và lạc hậu, chống chủ nghĩa cá nhân. Đây là hai kẻ thù mang tính chất bên trong của cách mạng vô sản Việt Nam, đồng thời, chúng ta cũng phải ra sức cảnh giác chống mọi âm mưu của chủ nghĩa thực dân mới dưới mọi hình thức, chống sự can thiệp và xâm lược của chủ nghĩa đế quốc bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, giữ vững sự ổn định chính trị, tranh thủ thời cơ, chủ động hội nhập phát triển kinh tế tạo nhân tố quyết định để bảo vệ thành quả cách mạng, bảo đảm hạnh phúc cho mọi thành viên trong cộng đồng dân tộc Việt nam như Bác nói: “Nếu nước độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc, tự do thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”[8]. Để phát huy tinh thần của “Cách mạng vô sản”  đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần quán triệt thực tốt những bài học quan trọng chỉ đạo tiến trình cách mạng Việt nam trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 2011 đó là:

 

Một là, trước hết trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải giữ vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đây là bài học xuyên suốt quá trình cách mạng nước ta, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới càng phải kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Độc lập dân tộc là điều kịên tiên quyết để thực hiện chủ nghĩa xã hội là cơ sở để bảo đảm vững chắc cho độc lập dân tộc. Xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc luôn là hai nhiệm vụ chiến lược có quan hệ hữu cơ với nhau.

 

Hai là, sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Chính nhân dân là người làm nên  thắng lợi lịch sử. Toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chân chính của nhân dân. Sức mạnh của Đảng là sự gắn bó mật thiết với nhân dân. Quan liêu, mệnh lệnh, xa dời nhân dân sẽ đưa đến những tổn thất không lường đối với vận mệnh của đất nước. Tổng kết 25 năm đổi mới, Đảng khảng điịnh đổi mới phải dựa vào dân, vì lợi ích của nhân dân, phù hợp với thực tiễn , luôn luôn sáng tạo.

 

Ba là, không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết:đoàn kết toàn Đảng, toàn dân, đoàn kết quốc tế. Đó làổtuyền thống quý báu và là nguồn gốc sức mạnh to lớn của các mạng nước ta như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết “Đoàn kết, đoàn, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công đại thành công.

 

Bốn là, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế.đặc điểm thời đại hiện nay là, với chế độ chính trị và trình độ phát triển khác nhau cùng tồn tại, vừa hợp tác, phát triển vừa đấu tranh, cạnh tranh gay gắt vì lợi ích quốc gia, dân tộc trong khi đó cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, phát triển và tiến bộ xã hội, dù có gặp khó khăn thử thách nhưng cũng hứa hẹn những bước tiến mới. Chính vì vậy đảng ta đề ra là: trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng cần phải kiên định ý chí độc lập tự chủ và nêu cao tinh thần hợp tác quốc tế, phát huy cao độ nội lực, đồng thời tranh thủ ngoại lực, kết hợp yếu tố truyền thống với yếu tố thời đại để đưa đất nước tiến lên vừa là yếu tố khách quan vừa là đòi hỏi của thời đại.

 

Năm là, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định đến thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng không có lợi ích nào khác ngoài việc phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đảng phải nắm vững vận dụng sáng tạo và góp phần  phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng làm giàu trí tuệ, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực tổ chức  để đủ sức giải quyết các vấn đề do thực tiễn cách mạng đặt ra. Mọi đường lối chủ trương của Đảng phải xuất phát từ thực tế , tôn trọng quy luật khách quan. Phải phòng và chống nguy cơ lớn; sai lầm về đường lối, bệnh quan liêu và sự thái hóa biến chất của cán bộ đảng viên.

 

Cách mạng vô sản theo tư tưởng Hồ Chí Minh trên hành trình đi tìm đường cứu nước hơn lúc nào hết cần phải được phát huy và nhân rộng trong toàn thể dân tộc Việt Nam cả hiện tại và tương lai làm cho tinh thần cách mạng cao cả ngày càng được phát huy cao độ trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong thời kỳ mới, mỗi cán bộ đảng viên phải luôn không ngừng phấn đấu rèn luyện mình thực sự có lòng yêu nước chân chính, biết đặt lợi ích của đất nước, của dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, tiếp tục phát huy những phẩm chất anh hùng cách mạng, xây dựng niềm tin vào chủ nghĩa xã hội, vào đường lối các mạng của Đảng góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.


1.  Lênin toàn tập, nxb CTQG, H,2000, tập 2 tr.

2,5,7. Hồ Chí Minh toàn tập, nxb CTQG, H,2000, tập 2 tr.274,120, 262

3. Hồ Chí Minh toàn tập, nxb sự thật, H,1981, tập 2 tr.162

4. Sdd, tập 1 tr.116

8. Sdd, tập


Thượng tá Ngô Quốc Hải - Học viện Quốc phòng

 

Tạp chí điện tử Thanh Niên Việt
Cơ quan của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Giấy phép hoạt động Tạp chí điện tử Thanh niên Việt  số 08/GP - Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 04-01-2011.

Chỉ số xuất bản: ISSN 08866 - 8507 TCTN

Tổng Biên tâp: TS. Lê Văn Cầu;

Phó tổng biên tập: Nguyễn Toàn Thắng, Đỗ Quang Huỳnh

Tòa soạn: Số 5 Chùa Láng, Quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 043.7751.671  -  Fax: 043.7751.798 
Email: thanhnienviet.vn@gmail.com

Ban đại diện phía Nam: 321L Đào Duy Anh - Phường 9 - Quận Phú Nhuận - TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08)3.8422.616 - Fax: (08)3.8422.615

Email: tapchithanhnien@yahoo.com

Thiết kế và Tài trợ bởi VietNet Jsc