Đánh giá kết quả phối hợp tuyên truyền giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội  với báo chí 6 tháng đầu năm 2018

TNV – Chiều ngày 14/6 tại Hà Nội, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức buổi gặp mặt phóng viên, cộng tác viên nhân kỷ niệm 93 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Tại buổi gặp măt, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, UVTT, Trưởng ban Tuyên giáo và Đối ngoại Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội đã đánh giá cao vai trò của báo chí trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân Thủ đô thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

anh 1
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu tại buổi gặp mặt.

Trong 6 tháng đầu năm năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng của T.Ư, TP tích cực tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, những quy định của địa phương, nhất là về chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam…

Hầu hết các nhiệm vụ trọng tâm, các chương trình công tác lớn của Mặt trận đều được phản ánh thường xuyên, hiệu quả trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nổi bật là tuyên truyền về: Hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội trong việc tuyên truyền các cuộc vận động, các phong trào thi đua, các chương trình hành động, các tấm gương điển hình tiên tiến trong cuộc sống và trong công tác Mặt trận; các hoạt động giám sát, phản biện của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội; bám sát các hoạt động liên quan tới các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội; các hoạt động về giám sát, phản biện xã hội; vai trò của MTTQ trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền…Từ đó, góp phần tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ Việt Nam phát động, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của TP.

Ngay từ đầu năm, công tác tuyên truyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội được quan tâm chú trọng. Đến hết 6 tháng năm 2018, các cơ quan báo chí đã đăng hơn 90 tin bài về hoạt động của MTTQ. Trong đó, công tác phối hợp tuyên truyền với các cơ quan truyền thông, báo chí được tiến hành mạnh mẽ, chủ động với độ bao phủ rộng, tần suất tăng; các phóng viên, biên tập viên được tạo điều kiện tiếp cận với thông tin ở cả TP và các địa phương.

MTTQ đã tích cực, chủ động tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội về các sự kiện quan trọng của TP, của đất nước. Phối hợp kịp thời các cơ quan báo chí vào cuộc đưa tin các vấn đề nổi cộm, các vấn đề nóng đang được dư luận cả nước quan tâm. Cùng với đó, làm tốt công tác cập nhật thông tin báo chí.

Có thể nói, công tác phối hợp tuyên truyền giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và các cơ quan truyền thông, báo đài được thực hiện nghiêm túc. Sự vào cuộc của các cơ quan báo, đài đã có những đóng góp tích cực vào công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, về hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp TP Hà Nội đến các tầng lớp Nhân dân, góp phần tích cực giữ vững ổn định chính trị, tăng cường an ninh quốc phòng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng tốt nhu cầu thông tin của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội.

Trong 6 tháng cuối năm 2018, MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền sâu rộng về các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp của Trung ương, Thành phố và cơ sở về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018 nhất là mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2018. Tổ chức tuyên truyền các hoạt động mừng Đất nước, mừng Đảng, mừng Xuân; các ngày lễ, ngày kỷ niệm, các sự kiện chính trị của Thủ đô và đất nước. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, khắc phục khó khăn, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Trung ương và Thành phố phát động.

6 tháng cuối năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và lãnh đạo các cơ quan truyền thông thường xuyên duy trì các mối liên hệ, phối hợp chặt chẽ để chỉ đạo công tác tuyên truyền ngày càng hiệu quả cao hơn. Các cơ quan thông tấn báo chí của TP phải đóng vai trò là nơi định hướng thông tin, định hướng dư luận; Phối hợp chặt chẽ hơn, có hiệu quả hơn, góp phần nâng cao hiệu quả định hướng tư tưởng cũng như phản ánh đầy đủ các hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội.

Bùi Hạnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *