• Nâng cao nhận thức về tác hại việc sử dụng thuốc lá điện tử của học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

  Nâng cao nhận thức về tác hại việc sử dụng thuốc lá điện tử của học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

  14:47 19/04/2024

  NCKH - Tóm tắt: Thời gian qua, vấn nạn thuốc lá học đường ở Việt Nam diễn biến phức tạp, trong khi đó nhận thức về tác hại của việc sử dụng thuốc lá điện tử của học sinh còn chưa thật sự đúng đắn, đầy đủ. Trên cơ sở nghiên cứu, khảo sát nhận thức về tác hại việc sử dụng thuốc lá điện tử của học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn quận Hà Đông, thành phố Hà Nội thời gian qua, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả vấn nạn này thời gian tới.
 • Nhận diện và phê phán luận điệu xuyên tạc động cơ phấn đấu vào Đảng Cộng sản Việt Nam của thế hệ trẻ hiện nay

  Nhận diện và phê phán luận điệu xuyên tạc động cơ phấn đấu vào Đảng Cộng sản Việt Nam của thế hệ trẻ hiện nay

  14:00 19/04/2024

  NCKH - Tóm tắt: Bài viết nêu và phân tích bản chất luận điệu xuyên tạc động cơ phấn đấu để đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, rằng “thế hệ trẻ không nên phấn đấu để đứng vào hàng ngũ của Đảng vì Đảng đã thoái hoá, biến chất, vào Đảng sẽ mất thời gian và sự tự do” nhằm đánh vào lý tưởng cách mạng của thế hệ trẻ, phủ nhận vai trò lãnh đạo, hạ thấp uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đó, vạch ra các luận điểm nhằm khẳng định vai trò tiên phong, uy tín của Đảng, khơi dậy lý tưởng cách mạng, đồng thời, phê phán, phản bác lại luận điệu xuyên tạc trên.
 • "Tự diễn biến" "Tự chuyển hóa" và vấn đề đặt ra đối thanh niên hiện nay

  14:18 15/04/2024

  TNV - Sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo đã mang lại những thành tựu quan trọng: chính trị ổn định, kinh tế phát triển, đối ngoại mở rộng, an ninh quốc phòng được giữ vững. Trong hành trình đó, thanh niên - thế hệ tương lai giữ vai trò quan trọng quyết định vận mệnh của đất nước, dân tộc.Nếu thanh niên“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thì hiểm họa sẽ gấp bội phần. Vì vậy, nhận diện và phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong thanh niên là vấn đề cấp bách hiện nay.
 • Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Nhiều thông điệp được truyền tải

  Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Nhiều thông điệp được truyền tải

  08:40 15/04/2024

  Thông điệp đầu tiên và cũng là thông điệp lớn nhất Bộ Quốc phòng muốn truyền tải nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, đó là sự tin tưởng vững chắc vào đường lối cách mạng, đường lối xây dựng và phát triển đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.
 • Công tác bảo đảm an ninh công nhân các khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

  Công tác bảo đảm an ninh công nhân các khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

  14:30 08/04/2024

  NCKH - Tóm tắt: Thời gian qua, bên cạnh những mặt tích cực, hoạt động của các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cũng đã nảy sinh một số vấn đề phức tạp, đe đọa đến an ninh công nhân. Bài viết phân tích, làm rõ những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự (ANTT) ảnh hưởng đến an ninh công nhân trên địa bàn thị xã, đánh giá thực trạng tổ chức và biện pháp, công tác bảm đảm an ninh công nhân của Công an thị xã thời gian qua; từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác này thời gian tới.
 • Tỏa sáng giá trị văn hóa

  Tỏa sáng giá trị văn hóa "Bộ đội cụ Hồ" thời kỳ mới trong mạch nguồn văn hóa dân tộc

  14:59 02/04/2024

  Bình dị, cao quý nét đẹp văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới Trong chặng đường 80 mùa ...
 • Đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  14:00 02/04/2024

  NCKH - Tóm tắt: Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống các quan điểm về con đường cách mạng Việt Nam được hình thành trên nền tảng chủ nghĩa Mác- Lênin. Tư tưởng của Người đã trở thành “tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta”, mãi mãi “soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi” . Thực tiễn công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam chứng minh những quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội, về con đường quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn và sáng tạo.
 • Thanh niên kiên quyết đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay

  Thanh niên kiên quyết đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay

  11:30 02/04/2024

  NCKH - Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là lý tưởng, mục tiêu và phương hướng phát triển của đất nước ta. Lựa chọn mục tiêu, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là vấn đề khoa học, nhằm khẳng định tính đúng đắn, nhất quán và sự kiên định của Đảng và dân tộc ta, là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam. Song hiện nay, các thế lực thù địch đang ra sức tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng, xuyên tạc sự lựa chọn đúng đắn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Vì vậy, làm rõ tính đúng đắn của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đồng thời đấu tranh với các quan điểm sai trái, phản động về vấn đề này là nội dung và nhiệm vụ rất cơ bản của công tác lý luận chính trị, nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó có lực lượng thanh niên là rất quan trọng.
 • Ảnh hưởng của toàn cầu hóa đối với nghệ thuật biểu diễn ở Việt Nam

  Ảnh hưởng của toàn cầu hóa đối với nghệ thuật biểu diễn ở Việt Nam

  16:22 01/04/2024

  TNV - Với sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin tạo ra vô vàn các phương tiện truyền thông mới. Điều đó đã giúp con người vượt qua mọi đường biên giới lãnh thổ để tiếp cận với những thành tựu của loài người, trong đó có lĩnh vực NTBD.
 • Góc nhìn về giải pháp giữ gìn hạnh phúc và phòng, chống bạo lực gia đình trong giai đoạn mới

  Góc nhìn về giải pháp giữ gìn hạnh phúc và phòng, chống bạo lực gia đình trong giai đoạn mới

  18:00 29/03/2024

  NCKH - Xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hòa thuận, hạnh phúc và tiến bộ là cơ sở, là nguồn lực để xây dựng và phát triển xã hội; bởi lẽ, gia đình là tế bào xã hội, là “nơi ta học cách yêu thương, quan tâm, chăm sóc người khác ngoài bản thân ta”. Vì vậy, với khuôn khổ bài viết này, tác giả xin chia sẻ một vài suy nghĩ từ kinh nghiệm thực tiễn của bản thân để vun vén cho mái ấm hạnh phúc và phòng, chống bạo lực gia đình trong thời kỳ hiện nay.
 • Một số nguyên nhân dưới góc độ tâm lý của nạn nhân trong các vụ án liên quan đến hoạt động tín dụng đen trên không gian mạng

  Một số nguyên nhân dưới góc độ tâm lý của nạn nhân trong các vụ án liên quan đến hoạt động tín dụng đen trên không gian mạng

  14:00 29/03/2024

  NCKH - Tóm tắt: Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên không gian mạng đang ngày càng trở nên nhức nhối, phức tạp. Bên cạnh các yếu tố chủ quan, tâm lý nạn nhân là một trong những nguyên nhân tác động, chi phối mạnh mẽ đến các hoạt động phạm tội của loại tội phạm này. Bài viết phân tích một số đặc điểm tâm lý của nạn nhân tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên không gian mạng, từ đó đưa ra một số vấn đề cần lưu ý trong công tác phòng ngừa tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên không gian mạng trong thời gian tới.
 • Xứng danh bộ đội cụ Hồ Thượng tướng - Anh hùng LLVT Nguyễn Huy Hiệu: Tôi mong các bạn trẻ hôm nay luôn phát huy tinh thần yêu nước, niềm tự hào của dân tộc trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc
 • Vai trò văn hóa gia đình trong hình thành nhân cách của thanh niên Việt Nam hiện nay

  Vai trò văn hóa gia đình trong hình thành nhân cách của thanh niên Việt Nam hiện nay

  15:00 25/03/2024

  NCKH - Sự hình thành nhân cách mỗi cá nhân đều chịu ảnh hưởng của gia đình và nhà trường, rồi được thử thách và trưởng thành nhờ xã hội. Nền tảng giáo dục của gia đình là cần thiết để hình thành nhân cách của thanh niên Việt Nam. Theo đó, cần thấy rõ vai trò của văn hóa gia đình trong sự hình thành nhân cách của thanh niên Việt Nam hiện nay.
 • Rèn luyện các kỹ năng trung gian ở các lớp Tiếng Anh Trường Đại học Tiền Giang

  Rèn luyện các kỹ năng trung gian ở các lớp Tiếng Anh Trường Đại học Tiền Giang

  09:00 18/03/2024

  TNV - Tóm tắt: Trong giảng dạy ngoại ngữ, giao tiếp được thực hiện bằng năng lực ngôn ngữ dựa trên ba nền tảng là từ vựng, ngữ pháp và phát âm. Giao tiếp cũng đòi hỏi những nhận thức ngôn ngữ xã hội như sự trôi chảy, mạch lạc hay khả năng thay phiên, thậm chí đòi hỏi nhận thức về các nền văn hóa. Không giống như kỹ năng tương tác, khi nội dung mới được hình thành để đáp lại điều gì vừa được nghe, đọc hoặc nhìn thấy, các kỹ năng trung gian được sử dụng với cùng một nội dung và diễn đạt lại nội dung đó sao cho phù hợp ở bối cảnh khác. Bài viết này tập trung giới thiệu các kỹ năng trung gian và việc rèn luyện kỹ năng này ở các lớp tiếng Anh tại trường Đại học Tiền Giang.
 • Đánh giá mức độ hài lòng của người bệnh, người nhà người bệnh về Nội san “108 vì sức khỏe cộng đồng

  Đánh giá mức độ hài lòng của người bệnh, người nhà người bệnh về Nội san “108 vì sức khỏe cộng đồng

  10:10 15/03/2024

  NCKH - Thực tế tại các bệnh viện trong và ngoài nước cho thấy, truyền thông y tế bằng tạp chí giấy hay bản tin nội san, tuy là phương thức truyền thông cổ điển nhưng vẫn mang lại hiệu quả cao, nhất là bố trí tại các khu chờ dịch vụ y tế, nhằm cung cấp kiến thức y tế, thông tin dịch vụ... đến bệnh nhân và người nhà. Do đó, nhiều bệnh viện đã tập trung đầu tư, cải tiến chất lượng bản tin nội san của đơn vị ngày càng phong phú, sinh động, bắt mắt, thu hút đông đảo người đọc, trong đó, có thể kể đến Nội san “108 vì sức khỏe cộng đồng”.
 • Ngoại giao cây tre: góc nhìn từ câu chuyện lịch sử

  Ngoại giao cây tre: góc nhìn từ câu chuyện lịch sử

  10:08 13/03/2024

  TNV - Chiều 28-2, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt nội dung hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gồm: "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam" và "Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc".
 • Một số khuyến nghị nâng cao hiệu quả kỹ năng làm việc nhóm của sinh viên Học viện An ninh nhân dân

  Một số khuyến nghị nâng cao hiệu quả kỹ năng làm việc nhóm của sinh viên Học viện An ninh nhân dân

  09:00 12/03/2024

  NCKH - Tóm tắt: Kỹ năng làm việc nhóm là một trong những yêu cầu quan trọng chuẩn đầu ra cho các chương trình đào tạo đại học hiện nay. Bằng phương pháp khảo sát xã hội học, bài viết này nghiên cứu thực trạng kỹ năng làm việc nhóm của sinh viên Học viện An ninh nhân dân hiện nay và đề ra một số khuyến nghị góp phần nâng cao hiệu quả rèn luyện kỹ năng cho sinh viên.
 • Một số giải pháp phòng chống các thông tin xấu, độc ảnh hưởng tới sinh viên trên mạng xã hội

  Một số giải pháp phòng chống các thông tin xấu, độc ảnh hưởng tới sinh viên trên mạng xã hội

  11:59 11/03/2024

  NCKH - Tóm tắt: Thông tin xấu, độc trên mạng xã hội gây tác động tiêu cực đến Đảng, Nhà nước và chế độ; ảnh hưởng xấu đến đạo đức, lối sống, nhân cách của cá nhân, cộng đồng trong đó có thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên nói riêng. Bài viết nhận diện các thông tin xấu độc và đề xuất các giải pháp phòng, chống các thông tin xấu độc ảnh hưởng tới sinh viên trên mạng xã hội trong tình hình hiện nay.
 • Nhận thức của sinh viên Học viện An ninh Nhân dân về chuyển đổi số trong giáo dục hiện nay

  Nhận thức của sinh viên Học viện An ninh Nhân dân về chuyển đổi số trong giáo dục hiện nay

  16:00 01/03/2024

  NCKH - Tóm tắt: Chuyển đổi số trong giáo dục hiện nay đang trở thành xu thế của các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Tại Việt Nam, Chính phủ xác định ưu tiên trong chuyển đổi số là chuyển đổi về nhận thức của người dân, trong đó có lực lượng sinh viên. Đề tài khoa học này nghiên cứu nhận thức của sinh viên Học viện An ninh nhân dân về sự chuyển đổi số trong giáo dục hiện nay. Nghiên cứu được thực hiện trên mẫu gồm 328 sinh viên, khóa đào tạo chính quy hệ đại học tại Học viện An ninh nhân dân. Dữ liệu được thu thập thông qua một bảng câu hỏi trực tuyến. Kết quả nghiên cứu này góp phần cung cấp thông tin hữu ích để cải thiện chính sách giáo dục, chương trình học và phương pháp giảng dạy và học tập trong quá trình chuyển đổi số.
 • Nâng cao nhận thức của sinh viên trong phòng ngừa, đấu tranh với hành vi phát tán tin giả, tin xấu, độc trên không gian mạng

  Nâng cao nhận thức của sinh viên trong phòng ngừa, đấu tranh với hành vi phát tán tin giả, tin xấu, độc trên không gian mạng

  14:00 28/02/2024

  NCKH - Tin giả, tin xấu, độc phát tán trên Internet và mạng xã hội là những thông tin bịa đặt, sai sự thật, bóp méo sự thật, xuyên tạc vấn đề hoặc có một phần sự thật nhưng được đưa tin với dụng ý xấu, phân tích và định hướng dư luận bằng luận điệu sai trái, thù địch. Những tin giả, tin xấu, độc thường truyền tải nội dung không phù hợp về chuẩn mực đạo đức, văn hóa, thuần phong mỹ tục, hoặc những thông tin sai trái về tính chất chính trị. Trong bối cảnh hiện nay, nhận diện và xử lý tin giả, tin xấu, độc là vấn đề quan trọng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
1 2 3

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

  

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam