Quảng Ninh: Trồng được gần 4.000 ha rừng trồng tập trung

TNV – Để làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, Chi cục Kiểm lâm đã tiến hành rà soát, cho ý kiến đối với những diện tích rừng nằm trong ranh giới các dự án của các Chủ đầu tư ngay từ bước xin lập chủ trương đầu tư để kịp thời tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT trong việc chuyển mục đích sử dụng rừng và trồng rừng thay thế của các dự án.

Triển khai Dự án Xây dựng, vận hành hệ thống phát hiện sớm cháy rừng

Theo báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2018 của Chi cục Kiểm lâm Quảng Ninh, tổng diện tích rừng và đất quy hoạch phát triển rừng toàn tỉnh là 424.760,95 ha; trong đó, diện tích đất có rừng là 327.328,1 ha (rừng tự nhiên: 121.761,05 ha; rừng trồng: 205.567,05 ha), đất chưa có rừng quy hoạch phát triển rừng: 97.432,8 ha. Phân theo 3 loại rừng: Diện tích rừng và đất rừng đặc dụng là 30.328,13 ha, diện tích rừng và đất rừng phòng hộ: 129.360,73 ha và diện tích rừng và đất rừng sản xuất: 265.071,97 ha.

Thực hiện những dự án, nhiệm vụ được Sở Nông nghiệp và PTNT giao, đến hết tháng 6/2018, Chi cục Kiểm lâm đã hoàn thiện hồ sơ, số liệu về kết quả thực hiện rà soát, chuyển đổi đất rừng phòng hộ ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất, gắn với điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng trình Hội đồng nhân dân Tỉnh thông qua; trình Sở thẩm định có ý kiến đối với đề cương dự toán Dự án trồng rừng sản xuất loài cây Thông, cây bản địa dần thay thế loài cây Keo; phối hợp với Ban quản lý các dự án công trình trọng điểm Tỉnh rà soát tiến độ và tiếp tục triển khai các hạng mục, công trình, gói thầu số 13 và gói thầu số 10 thuộc dự án Nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng cấp bách tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015-2019.

Đối với Dự án Xây dựng và vận hành hệ thống phát hiện sớm cháy rừng tỉnh Quảng Ninh: Hoàn thiện các thủ tục chỉ định thầu đối với gói thầu xây dựng báo cáo khảo sát, báo cáo khả thi của Dự án. Dự án nghiên cứu cấu trúc địa chất và tai biến địa chất lưu vực hồ Yên Lập: Hoàn thiện các thủ tục đấu thầu và tiến hành thương thảo, ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn để thực hiện dự án đúng tiến độ. Dự án trồng rừng phòng hộ hỗn loài cây bản địa trong lưu vực rừng phòng hộ hồ Yên Lập: Đã hoàn thiện các thủ tục đấu thầu theo đúng quy định; ký hợp đồng với nhà thầu thực hiện gói thầu trồng chăm sóc bảo vệ rừng trồng. Dự án phát triển rừng bền vững: Sở Nông nghiệp và PTNT chấp thuận nghiên cứu khảo sát dự án, bước đầu lập nghiên cứu khả thi trình UBND tỉnh phê duyệt.

 

Tuần tra bảo vệ rừng phòng hộ hồ Yên Lập. Ảnh: KL.

Trong công tác sử dụng và phát triển rừng, Chi cục đã kiểm tra và cấp 06 giấy chứng nhận nguồn gốc giống lô cây cho các đơn vị sản xuất cây trồng rừng trong năm 2018, với tổng số cây đạt tiêu chuẩn xuất vườn là 758.130 cây; kiểm tra và cấp 07 giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống cây trồng lâm nghiệp năm 2018 với tổng số cây mầm đạt tiêu chuẩn là 1.375.350 cây.

Tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành định mức hỗ trợ thực hiện công tác khoán bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng năm 2018 với tổng diện tích rừng được khoán bảo vệ là 69.553 ha, tương ứng gần 30 tỷ đồng; xây dựng kế hoạch Tết trồng cây và trồng cây phân tán trong nhân dân được 427.026 cây phân tán; tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch trồng rừng thay thế năm 2018 với diện tích 248,6 ha.

Kết quả trồng rừng tập trung và khai thác gỗ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tính đến hết tháng 6 năm 2018, đã triển khai trồng được 3.961 ha rừng trồng tập trung, khai thác rừng được 132.304 m3 gỗ rừng trồng; sản lượng khai thác lâm sản khác ngoài gỗ đạt: 985 tấn nhựa thông, song mây 05 tấn, tre nguyên liệu giấy 542 tấn… 

Một số chủ dự án chưa nghiêm túc thực hiện phương án trồng rừng thay thế 

Công tác thừa hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản 6 tháng đầu năm được các đơn vị trực thuộc Chi cục nghiêm túc triển khai thực hiện; các hành vi vi phạm về phá rừng, khai thác, lấn chiếm rừng, mua, bán, vận chuyển, kinh doanh, chế biến lâm sản trên địa bàn cơ bản đã được phát hiện kiểm tra xử lý kịp thời; các vụ vi phạm đều được xử lý đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định pháp luật, không có trường hợp khiếu nại các quyết định xử lý vi phạm. Cụ thể, đã lập hồ sơ xử lý 102 vụ vi phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; tịch thu 90,892 m3 gỗ các loại quy tròn, 105,056 ster củi, 326,8 kg động vật rừng, 16.250 kg lâm sản khác; tổng giá trị thu hồi 928.800.000 đồng.

Diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng ở TP Móng Cái. Ảnh: KL.

Báo cáo cũng đã chỉ ra những  tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý bảo vệ và bảo tồn thiên nhiên, công tác sử dụng và phát triển rừng, như: Việc nắm bắt chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp ở một số đơn vị cơ sở chưa được kịp thời; thiếu kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn tình trạng phát rừng, lấn chiếm rừng; chưa tham mưu giải quyết dứt điểm các tranh chấp, mâu thuẫn liên quan đến rừng và đất lâm nghiệp; việc triển khai thực hiện quy trình cấp giấy phép nuôi động vật hoang dã của một số địa phương chưa đảm bảo quy định.

Trong đó có một số hạn chế cần lưu ý là: Nguồn giống cây lâm nghiệp có chất lượng cao được đưa vào để trồng rừng còn ít và chưa được người dân chú trọng; Sở Tài chính chưa trình UBND Tỉnh phê duyệt kế hoạch phân bổ kinh phí thực hiện năm 2018, vì vậy đến nay Chi cục Kiểm lâm chưa có cơ sở đôn đốc các đơn vị thực hiện việc lập hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt theo quy định; hiện trường trồng rừng thay thế chủ yếu thuộc vùng quy hoạch phát triển rừng phòng hộ nằm ở các khu vực đồi núi cao, xa, đi lại khó khăn, khó tác nghiệp, thời tiết khắc nghiệt, bất lợi; công tác bảo vệ rừng mới trồng còn gặp nhiều khó khăn do có nhiều trâu, bò, dê của địa phương chăn thả tự do thường xuyên phá hại; kèm theo thời tiết khắc nghiệt dẫn đến một số diện tích rừng mới trồng bị chết, mật độ cây sống không đảm bảo nghiệm thu theo quy định.

Đặc biệt, một số chủ dự án chưa nghiêm túc thực hiện phương án trồng rừng đã được UBND tỉnh phê duyệt, đến nay có 02 dự án còn nợ tiền trồng rừng thay thế, đó là Công ty TNHH Tập Đoàn Xuân Lãm: 15,2 ha, Công ty CP CN Đông Bắc Việt Nam: 6,7 ha với kinh phí: 748,444 triệu đồng; do vậy đã gây khó khăn cho việc thanh quyết toán với các đơn vị được giao làm chủ đầu tư đã thực hiện trồng rừng.

Ngoài ra, Công ty cổ phần BOT Biên Cương được Uỷ ban nhân dân tỉnh xác định diện tích và kinh phí phải thực hiện trồng rừng thay thế là 185,76 ha = 15,0235 tỷ đồng. Nhưng đến nay, Công ty cổ phần BOT Biên Cương vẫn chưa thực hiện chuyển tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Ninh để lập Kế hoạch trồng rừng thay thế trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và trực PCCCR

Trong 6 tháng cuối năm 2018, Chi cục đặt trọng tâm là tiếp tục chỉ đạo rà soát, cho ý kiến đối với những diện tích rừng nằm trong ranh giới các dự án của các chủ đầu tư ngay từ bước xin lập chủ trương đầu tư, để kịp thời tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT trong việc chuyển mục đích sử dụng rừng và trồng rừng thay thế của các dự án.

Do vào mùa hanh khô, nên đặc biệt ý tổ chức triển khai trực phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) tại văn phòng và các đơn vị cơ sở; cập nhật số liệu khí tượng thủy văn để dự báo cấp cảnh báo cháy rừng và cập nhật bản tin cảnh báo cháy rừng trên trang Web của Chi cục; phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh phát sóng về thông báo cấp cảnh báo cháy rừng khi có nguy cơ cháy rừng từ cấp 3 – cấp nguy hiểm trở lên.

Diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng ở TP Móng Cái. Ảnh: KL.

Bên cạnh đó, Chi cục sẽ chú trọng công tác hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý giống, các nguồn giống, vườn giống cây trồng lâm nghiệp; tổ chức kiểm tra và cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống và lô cây con, theo quy định trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Để thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban bí thư Trung ương Đảng và Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 20/3/2017 của Tỉnh ủy Quảng Ninh, về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, Chi cục Kiểm lâm Quảng Ninh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn các hành vi phá rừng, phát rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác lâm sản lấy gỗ, củi để đốt than, việc mua bán, vận chuyển, chế biến lâm sản, khai thác than trái phép ở các vùng giáp ranh.

Đồng thời, phối hợp với các ban ngành chức năng, tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng; trồng rừng thay thế, chi trả dịch vụ môi trường rừng; kiểm tra việc thực hiện phương án PCCCR của các chủ rừng, các doanh nghiệp có diện tích rừng được giao; kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất dăm gỗ về việc thực hiện các quy định của pháp luật và quy định của địa phương.

Mặt khác, xây dựng mạng lưới thông tin, báo tin có độ chính xác cao; thực hiện các phương án phối hợp với lực lượng Cảnh sát Môi trường, Cảnh sát PCCC, BĐBP…theo quy chế đã ký; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản./.

Phạm Quỳnh

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *