Thái Nguyên: Sơ kết chương trình Xây dựng Nông thôn mới 9 tháng đầu năm

TNV – Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới (NTM) tổ chức hội nghị sơ kết chương trình MTQG xây dựng NTM 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018.

Tính đến tháng 9/2018, toàn tỉnh đã có 68/143 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí  được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, và 02 thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (Thành phố Thái Nguyên và thành phố Sông công). Bình quân đạt 15,44 tiêu chí/xã. Có 02 xóm: Bến 1 và Bến 2 xã Đắc Sơn được UBND thị xã Phổ Yên công nhận đạt chuẩn xóm NTM kiểu mẫu.

Trong 9 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh đã triển khai xây dựng được 259,54 km đường giao thông,  22,78 km kênh mương, 38 trạm biến áp, 43,35 km đường dây điện, xây mới 9 nhà văn hóa và khu thể thao xã, xây mới 67 nhà văn hóa xóm, sửa chữa 57 nhà văn hóa, 91 phòng học, 24 điểm thu gom rác thải sinh hoạt. Các công trình này đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn của tỉnh.

Năm 2018, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, tỉnh Thái Nguyên phấn đấu có 22 xã đạt chuẩn NTM; 09 xóm đạt chuẩn “xóm nông thôn mới kiểu mẫu”; Tiếp tục xây dựng 09 xã “Nông thôn mới kiểu mẫu” giai đoạn 2016-2020; không còn xã dưới 10 tiêu chí. Duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí đối với các xã đã công nhận đạt chuẩn NTM; các xã chưa đạt chuẩn tăng thêm được từ 2 tiêu chí trở lên so với năm 2017; bình quân tiêu chí/xã đạt trên 16 tiêu chí. Dự kiến, tổng nguồn lực đã bố trí trong kế hoạch để hỗ trợ các nội dung về phát triển sản xuất trong xây dựng NTM năm 2018 khoảng 46.669 triệu đồng. Trong đó, tổng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM năm 2018 là: 757.079 triệu đồng.

Hiện nay, toàn tỉnh Thái Nguyên  có 216 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp với khoảng 20.847 thành viên. Trong đó: có 80 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt (chè, dược liệu, nấm…) sản xuất, chế biến và tiêu thụ chè; 36 hợp tác xã chăn nuôi gia súc, gia cầm; 94 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp, 3 hợp tác xã thủy sản và 1 hợp tác xã lĩnh vực nước sạch nông thôn. Toàn tỉnh Toàn tỉnh có 590 trang trại được cấp giấy chứng nhận Kinh tế trang trại theo Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT. Trong đó: 4 trang trại trồng trọt, 533 trang trại chăn nuôi, 8 trang trại nuôi trồng thủy sản, 4 trang trại lâm nghiệp, 44 trang trại tổng hợp.

Để phấn đấu hoàn thành kế hoạch đã đề ra, từ nay đến cuối năm tỉnh Thái Nguyên  cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo kế hoạch; quản lý, sử dụng hiệu quả, giải ngân nhanh các nguồn vốn để thực hiện các tiêu chí cần đạt chuẩn đặc biệt khẩn trương hoàn thiện xây dựng các công trình hạ tầng  để hoàn thành tiêu chí. Quan tâm đặc biệt đến các tiêu chí còn đạt ở mức thấp như mội trường, thu nhập,tỷ lệ hộ nghèo, tổ chức sản xuất … Phổ biến, tuyên truyền các nội dung về xây dựng NTM, tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực về xây dựng NTM cho cán bộ xã, xóm và người dân.  Xây dựng kế hoạch đạt chuẩn các tiêu chí theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2017-2020, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt; trong đó tập trung thực hiện các nội dung: tổ chức sản xuất gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển các mô hình sản xuất quy mô lớn, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực; xây dựng đời sống văn hóa và môi trường sống xanh – sạch – đẹp, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, mục tiêu hướng tới xây dựng mô hình NTM phát triển bền vững. Xây dựng kế hoạch, cân đối nguồn lực để thực hiện, ưu tiên thực hiện các tiêu chí thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh… tạo sự chuyển biến rõ nét và bền vững trên từng lĩnh vực, làm tiền đề phấn đấu đạt chuẩn NTM.

Ngọc Khanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *