TP.HCM: Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đã chi hơn 571 tỷ đồng hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hường bởi đại dịch Covid-19

Thời sự, Bảo hiểm xã hội | 09:46:00 21/10/2021

TNV - Tính đến ngày 18/10/2021, Bảo hiểm xã hội TP. HCM đã giải quyết chi hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp cho 7.787 đơn vị và 232.178 lao động, với tổng số tiền chi hỗ trợ là 571,4 tỷ đồng, trong đó: chi cho người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp là: 512 đồng, chi cho người lao động đang bảo lưu quá trình tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 59,4 tỷ đồng.

Theo Bảo hiểm xã hội TP.HCM, căn cứ Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ “Về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp”; Căn cứ Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Chính phủ “Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp”; Căn cứ vào công văn số 3068/BHXH-CSXH ngày 01/10/2021 của BHXH Việt Nam về việc triển khai thực hiện Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 04/10/201, Bảo hiểm xã hội TP đã ban hành Hướng dẫn số 3464/BHXH-HD về việc Quy trình giải quyết mức nhận hỗ trợ theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Chính phủ.

Kết quả, việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp tính đến ngày 18/10/2021, cụ thể như sau:

Về giảm đóng vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ 1% xuống bằng 0%, tính đến ngày 18/10/2021, Bảo  hiểm xã hội TP.HCM đã giải quyết cho 81.893 đơn vị và 1.760.816 lao động với số tiền 1.892 tỷ  đồng (đạt 100%). 

Về hỗ trợ bằng tiền cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (từ ngày 1/10/2021 đến ngày 31/12/2021), tính đến ngày 18/10/2021 đã giải quyết chi hỗ trợ cho 7.787 đơn vị và 232.178 lao động (trong đó: 203.147 lao động đang tham gia  bảo hiểm thất nghiệp và 29.031 lao động bảo lưu quá trình tham gia bảo hiểm thất nghiệp) với tổng số tiền chi hỗ trợ là 571,4 tỷ đồng, trong đó: chi cho người lao động đang tham gia bảo hiểm thất
nghiệp là 512 đồng, chi cho người lao  động đang bảo lưu quá trình tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 59,4 tỷ đồng.

Đồg thời, Bảo hiểm xã hội TP.HCM còn cho biết về tình hình hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 theo Nghị Quyết số 68/2021/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và Nghị quyết số 09/2021/NQ- HĐND về hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động ảnh hưởng bởi đại dịch COVID- 19 tính đến ngày 18/10/2021 đế thời điểm này.

Cụ thể, chính sách tạm đừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất tính đến ngày 18/10/2021 Bảo hiểm xã hội TP đã giải quyết cho 262 đơn vị với 52.873 lao động nộp hồ sơ và đã được Bảo hiểm xã  hội Thành phố giải quyết cho tạm dừng đóng với số tiền là 417,7 tỷ đồng (thời gian giải quyết hồ sơ 1 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ).

Bảo hiểm xã hội Thành phố còn cho biết, dự kiến số thực hiện giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 0,5% xuống 0% từ ngày 01/7/2021 đến ngày 30/6/2022 cho 101.356 đơn vị, số lao động 2.323 ngàn người, số tiền 1.061 tỷ đồng để doanh nghiệp hỗ trợ người lao động phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

Kết quả xác nhận danh sách lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương; danh sách lao động ngừng việc, Bảo hiểm xã hội Thành phố cho biết, tính đến ngày 18/10/2021 cơ qua Bảo hiểm xã hội TP đã phối hợp với cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội nhanh chóng xác nhận cho 29.762 đơn vị với 521.865 lao động nghỉ không lương, tạm hoãn hợp đồng lao động, không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp để được nhận hỗ trợ từ 1.800.000 đồng đến 3.710.000 đồng. Chính từ chính sách hỗ trợ nêu trên đã giúp cho doanh nghiệp và người lao động bớt phần khó khăn để vươn lên.

Trương Đăng

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

  

Liên kết hữu ích

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam