BĐBP Quảng Ninh: Tổ chức hội nghị học tập, nghiên cứu nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lý luận trẻ | 19:51:00 18/05/2022

TNV - Nhằm tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ chến sĩ trong toàn đơn vị, ngày 17/5/2022 thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP Tỉnh, Đảng bộ Đồn biên phòng Hải Hòa, BĐBP tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 

Thượng tá Trần Hồng Hải – Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn BP Hải Hòa, BĐBP tỉnh Quảng Ninh trình bày đề cương tóm tắt về nội dung của bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sau khi được nghiên cứu nội dung bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nghe đồng chí Thượng tá Trần Hồng Hải – Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn BP Hải Hòa, BĐBP tỉnh Quảng Ninh trình bày đề cương tóm tắt về nội dung của bài viết, cán bộ, đảng viên toàn đơn vị đã sôi nổi thảo luận làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Theo đó, toàn thể cán bộ, chiến sĩ tham dự hội nghị đều thống nhất khẳng định, những vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập trong bài viết là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với tình hình thế giới, khu vực, trong nước và xu thế của thời đại, từ đó tập thể cán bộ, đảng viên đều xác định rõ lập trường, quan điểm chính trị và kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đã lựa chọn.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Hải – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh yêu cầu cấp ủy, chỉ huy đơn vị tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác – Leenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và nhận thức rõ từng nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm cơ sở xây dựng lập trường, tư tưởng chính trị đúng đắn cho mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị. Từng cá nhân cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp không ngừng học tập, trau dồi kiến thức, giữ vững lập trường chính trị, tư tưởng, ra sức tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, lối sống, thấm nhuần từng nội dung bài viết của Tổng Bí thư, nhận thức rõ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc để phát huy tốt nhất phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới của Tổ quốc.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy BĐBP tỉnh, đồng chí Bí thư Đảng ủy Đồn Biên phòng Hải Hòa nhận rõ trách nhiệm của Đảng ủy Đồn và trách nhiệm của bản thân trong công tác giáo dục chính trị, đồng thời quyết tâm làm chuyển biến rõ nét về lập trường, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, xây dựng đơn vị vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam XHCN trong thời kỳ mới.

Vũ Hữu Khoa

 

TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

   Liên kết hữu ích


  - Laptop Khoa Quân chuyên laptop xách tay

 - Tấm Poly Minh Hiệp cung cấp vật tư quảng cáo

 
- Công Ty Quảng Cáo Việt

 
- Mialock Việt Nam