Nâng cao tính thuyết phục trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên hiện nay

Lý luận trẻ | 08:45:00 24/05/2022

TNV - Thường xuyên chăm lo giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên là quan điểm mang tính nhất quán, xuyên suốt các thời kỳ phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, việc thấm nhuần lý tưởng cách mạng ở thanh niên không phải diễn ra một cách tự phát mà là kết quả hội tụ của tổng thể các hoạt động giáo dục, rèn luyện lâu dài, bền bỉ, đòi hỏi sự vào cuộc của các tổ chức, các lực lượng và cả hệ thống chính trị. Ở đó, các chủ thể tham gia giáo dục lý tưởng cách mạng với các nội dung, hình thức, phương pháp phù hợp, tác động vào thanh niên, “thuyết phục” họ tự giác tiếp nhận, lĩnh hội, chuyển biến về nhận thức và hành động, sẵn sàng đảm đương trọng trách phấn đấu vì những mục tiêu cốt lõi trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Do vậy, nâng cao tính thuyết phục trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên là vấn đề cấp bách, cần thiết, cần nhận được sự quan tâm, chú trọng của các cấp ủy Đảng, các cấp bộ Đoàn trong tình hình hiện nay.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt nhấn mạnh vai trò của thanh niên đối với sự nghiệp cách mạng. Vì vậy, thống nhất trong tư tưởng và hành động của Người là những chủ trương nhằm “trao truyền ngọn lửa cách mạng” đến thanh niên. Người không chỉ kêu gọi, đánh thức, giác ngộ và cổ vũ thanh niên tham gia cách mạng mà còn cuốn hút, thuyết phục họ bằng chính những năm tháng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, cống hiến hết mình cho đất nước. Người đã căn dặn chúng ta: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”[1].

Thực hiện di huấn của Hồ Chủ tịch, Đảng ta luôn đánh giá cao vai trò của thanh niên trong các giai đoạn cách mạng. Đặc biệt, trong thời kỳ đổi mới, Đảng luôn chú trọng công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên, vận động, thuyết phục họ quán triệt, thực hiện theo mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Sau khi Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 42 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015- 2030, Đại hội XIII của Đảng tiếp tục chỉ rõ cần “nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, tính thuyết phục trong tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”[2] và “tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên”[3].

Để nâng cao tính thuyết phục trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên hiện nay, cần tập trung thực hiện một số vấn đề như sau:

Một là, tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, các cấp bộ Đoàn về việc nâng cao tính thuyết phục trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Tư tưởng đúng thì hành động mới khỏi sai lạc và mới làm tròn nhiệm vụ cách mạng được”[4]. Trên cơ sở nhận thức đúng đắn, chủ thể sẽ có trách nhiệm cao và hành động chuẩn mực. Đây là một yêu cầu khách quan, là yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên trong tình hình mới.

Theo đó, các cấp ủy Đảng, các cấp bộ Đoàn cần đạt thành nhận thức thống nhất về tầm quan trọng của việc nâng cao tính thuyết phục trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên. Cần có sự vào cuộc tích cực, phối hợp nhịp nhàng, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ trong tổ chức tuyên truyền mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, hoạt động xung kích trọng tâm của tổ chức đoàn và đoàn viên thanh niên hướng vào nhiệm vụ chính trị của Đảng giao phó.... Đặc biệt, người đứng đầu các cấp ủy Đảng, các cấp bộ Đoàn cần nhận thức rõ sự cần thiết của việc nâng cao tính thuyết phục trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên. Đây không chỉ là yêu cầu được cụ thể hóa trong chức trách, nhiệm vụ của người cán bộ, đảng viên mà còn là danh dự, uy tín cá nhân của những người đóng vai trò “thủ lĩnh”. Họ phải là những “điển hình” trong thuyết phục thanh niên và đi đầu trong mọi nội dung công tác. Chỉ trên cơ sở tính thuyết phục trong từng hoạt động, họ mới khẳng định được năng lực, trình độ, qua đó, được thanh niên thừa nhận, tôn vinh và tự giác làm theo. Đó là phần thưởng lớn lao, đồng thời cũng là động lực mạnh mẽ cho mỗi cán bộ, đảng viên học tập, phấn đấu và rèn luyện.

Hai là, hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên cần bám sát thực tiễn vận động, phát triển của xã hội, đi vào chiều sâu và thực sự hiệu quả

Đa dạng hóa hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng phù hợp với lứa tuổi, trình độ nhận thức, đặc điểm, điều kiện sống, học tập, lao động của thanh niên. Kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, bám sát tình hình đất nước, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị, chuyển hóa những nội dung giáo dục gắn với các vấn đề thời sự, các sự kiện, hiện tượng, trào lưu trong đời sống xã hội để hoạt động giáo dục giàu tính thực tiễn, mang đầy “hơi thở cuộc sống”, sinh động và thuyết phục. Tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nhất là truyền thống cách mạng của dân tộc, của tuổi trẻ Việt Nam thông qua hoạt động thực tiễn. Đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng của thanh niên như “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”,… với những nội dung thiết thực, hình thức phong phú, thu hút, tập hợp, đoàn kết thanh niên đưa họ vào hoạt động để họ được khẳng định mình, được cống hiến sức trẻ, trí tuệ và được ghi nhận. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, làm cho phong trào thực sự đi vào chiều sâu, gắn bó với thực tiễn cuộc sống, qua đó góp phần làm chuyển biến nhận thức, nâng cao ý thức chính trị, củng cố niềm tin của thanh niên vào sự thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước.

Xây dựng các sản phẩm truyền thông trên Internet, mạng xã hội và các thiết bị thông minh hướng vào tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên, phù hợp với thị hiếu hiện đại của tuổi trẻ. Cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên nhi đồng trên không gian mạng, giai đoạn 2022 - 2030”. Tập trung hình thành và phát triển các kỹ năng nhận diện, xử lý và làm chủ thông tin và các công cụ, phương tiện kỹ thuật giúp thanh niên sàng lọc và nhận diện thông tin “xấu”, “độc”, tiếp nhận thông tin tích cực, tham gia hiệu quả hoạt động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Từ đó, góp phần xây dựng thế hệ trẻ ngày nay có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh vững vàng, giàu lòng yêu nước, có tri thức, văn hóa, đặc biệt là có kỹ năng hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên số.

Ba là, quan tâm đến nhu cầu, lợi ích của thanh niên, tạo điều kiện cho thanh niên phát triển toàn diện và cống hiến cho đất nước

Việc bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên muốn đạt được sự thuyết phục cần phải quan tâm và nắm vững các nhu cầu, lợi ích chính đáng, thiết thực của thanh niên. Thông qua đó, tạo điều kiện cho họ được phát triển toàn diện, phát huy đầy đủ các khả năng, sở trường để được cống hiến, được “cháy hết mình” trong phong trào hành động của tuổi trẻ.

Tổ chức Đoàn phải trở thành cầu nối hiệu quả giữa thanh niên với Đảng, Nhà nước nhằm đề đạt những vấn đề mới, những nguyện vọng chính đáng của thanh niên để được xem xét, giải quyết, nhất là những vấn đề có liên quan đến lợi ích thiết thân như học tập, việc làm, khởi nghiệp, thu nhập... Nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ chức cơ sở đoàn, phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ đoàn trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, thu hút thanh niên vào Đoàn và giới thiệu đoàn viên ưu tú bổ sung vào hàng ngũ của Đảng, giúp họ được tham gia tích cực hơn, hiệu quả hơn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hoàn thành lý tưởng cách mạng của Đảng cần có sự chung sức, chung lòng của các thế hệ người Việt Nam mà lực lượng xung kích chính là thanh niên. Những biện pháp nêu trên cần được triển khai đồng bộ, phối hợp chặt chẽ, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên nhằm tạo dựng sự hội tụ chín muồi cả khách quan và chủ quan, nội và ngoại lực nhằm nâng cao tính thuyết phục trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên hiện nay. Thông qua đó, giúp thanh niên ngày càng thấm nhuần mục tiêu, lý tưởng cách mạng, tiếp nối nhau trở thành những cán bộ vừa “hồng” vừa “chuyên”, xứng đáng với vai trò là những cánh tay đắc lực, đội hậu bị tin cậy của Đảng trong tình hình mới.

------------------------------------------------------------------

Tài liệu tham khảo

1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, t.1, t.2, Nxb Chính trị quốc gia, H.2021.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24-3-2015 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”,ngày 24/3/2015.

3. Hồ Chí Minh (1960), “Nói chuyện tại Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất về công tác huấn luyện và học tập”, Hồ Chí Minh toàn tập, t. 6, Nxb Chính trị quốc gia, H.2011.

4. Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 311/QĐ - Ttg về phê duyệt Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên nhi đồng trên không gian mạng, giai đoạn 2022 - 2030, ngày 05/3/2022. 


[1] Hồ Chí Minh (1969), “Di chúc”, Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, H.2011,t.15, tr. 622.

[2] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia, H.2021, t.1, tr. 181.

[3] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia, H.2021, t.1, tr. 168.

[4] Hồ Chí Minh (1960), “Nói chuyện tại Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất về công tác huấn luyện và học tập”, Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, H.2011, t. 6, tr. 360.

Nguyễn Tuấn Linh - Khoa Triết học Mác - Lênin - Học viện Chính trị

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết


 

  

Liên kết hữu ích

   Liên kết hữu ích

 
Tấm Poly Minh Hiệp cung cấp vật tư quảng cáo

 
- Công Ty Quảng Cáo Việt

 
- Mialock Việt Nam

- Công ty in ấn quảng cáo 2h

 

- xnk Hoàng Kim