Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng

Lý luận trẻ | 15:37:00 03/06/2022

TNV - Nghiên cứu Tác phẩm phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Nhân kỷ niệm 111 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2022), ngày 03 tháng 6 năm 2022, Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị nghiên cứu Tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và học tập chuyên để nằm 2022 “Về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh” cho hơn 100 cán bộ chủ chốt thuộc Đảng bộ Khối.

Bí thư Đảng bộ Khối, Cục Trưởng Cục công tác phía Nam (Bộ Xây dựng) Hoàng Hải.

Báo cáo tại Hội nghị, PGS-TS Vũ Tình, nguyên Phó Hiệu Trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) giới thiệu toàn bộ nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Bằng những lập luận chặt chẽ, phân tích sâu sắc, biện chứng, chắt lọc, đúc kết từ thực tiễn, chân thực, khoa học trên quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, với tinh thần kiên định, vững vàng và bản lĩnh của người chiến sĩ cộng sản, với trọng trách của người đứng đầu Đảng, nội dung bài viết của đồng chí Tổng Bí thư đã từng bước trả lời cho các câu hỏi lớn, rất được quan tâm và đang được Đảng ta nghiên cứu, làm rõ cả về lý luận và thực tiễn như: Chủ nghĩa xã hội là gì? Vì sao Việt Nam lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa? Làm thế nào và bằng cách nào để từng bước xây dựng được chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam?”. Đồng chí báo cáo viên đã đi sâu phân tích, luận giải, làm rõ hơn, sâu sắc hơn, toàn diện hơn về giá trị tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” dưới cả phương diện lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam cũng như ý nghĩa, giá trị hết sức to lớn đối với việc nghiên cứu, quán triệt, vận dụng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước trong bối cảnh tình hình mới”. Theo PGS-TS Vũ Tình: Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa khẳng định: “Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta; và công tác xây dựng Đảng luôn luôn là nhiệm vụ then chốt của Đảng, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng nước ta”.

PGS-TS Vũ Tình, nguyên Phó hiệu Trưởng Trường ĐH KHXH&NV TPHCM.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Hoàng Hải, Bí thư Đảng bộ Khối, Cục Trưởng Cục công tác phía Nam (Bộ Xây dựng) nêu rõ: “thông qua bài giới thiệu của PGS-TS Vũ Tình, đã giúp làm sáng rõ, phong phú giá trị lý luận cốt lõi về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; làm rõ giá trị ý nghĩa lý luận và thực tiễn tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên các phương diện kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong giai đoạn hiện nay, giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên và người lao động trong toàn Đảng bộ Khối nhận thấy rõ con đường mà Nhân dân ta, dân tộc ta đang đi là đúng đắn dù có muôn vàn khó khăn, thử thách, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta nhất định sẽ đạt được thành công”. Đồng chí yêu cầu các cấp ủy cở sở căn cứ Kế hoạch của Đảng bộ Khối triển khai, thực hiện đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” và chuyên để năm 2022 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “Về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh” phải nghiêm túc, đồng thời gắn với sinh hoạt chính trị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Kết luận số 21- KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương; chú trọng liên hệ sâu sắc với thực tiễn của cơ quan, đơn vị, nêu cao vai trò, trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy”.

 Nguyễn Ngọc                   

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết


 

  

Liên kết hữu ích

   Liên kết hữu ích

 
Tấm Poly Minh Hiệp cung cấp vật tư quảng cáo

 
- Công Ty Quảng Cáo Việt

 
- Mialock Việt Nam

- Công ty in ấn quảng cáo 2h

 

- xnk Hoàng Kim