Làm gì khi phát hiện sổ đỏ sai diện tích?

| 17:11:20 14/10/2022

Gia đình tôi có 3 thửa đất được cấp chung một giấy chứng nhận. Khi thực hiện thủ tục cho con đất, tôi phát hiện 1 thửa đất trong giấy chứng nhận đã bị sai về diện tích. Nguyên nhân là khi đo đạc địa chính đã đo cả thửa đất người khác vào thửa đất của tôi, khi kê khai cấp giấy chứng nhận tôi không biết, cơ quan nhà nước cũng không phát hiện.

Tôi đã đề nghị UBND xã thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp. Tuy nhiên do trên GCN đã cấp có 03 thửa nên không thu hồi được với lý do mặc dù luật có quy định về thu hồi giấy chứng nhận khi cấp sai diện tích nhưng lại không có quy định về thủ tục cấp lại giấy chứng nhận do thu hồi giấy chứng nhận cấp sai (cả đối với thửa cấp sai diện tích và 02 thửa không sai).

Xin hỏi, việc thu hồi giấy chứng nhận cấp không đúng diện tích và cấp lại giấy chứng nhận cho các thửa đất được quy định như thế nào? Trong trường hợp của tôi thì xử lý ra sao? 

Trả lời:

Theo Tổng cục Quản lý đất đai, quy định tại điểm d khoản 2 Điều 106 của Luật Đất đai thì Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trong trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp không đúng diện tích đất.

Về thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp được quy định tại Điều 87 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Theo đó, tại điểm d khoản 4 Điều 87 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 26 Điều 1 của Nghị định số 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ) quy định trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai thì gửi kiến nghị bằng văn bản đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có trách nhiệm kiểm tra, xem xét, quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai;

Tại khoản 8 Điều 87 quy định Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm trình cơ quan có thẩm quyền cấp lại Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật; trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp trái pháp luật do lỗi của người sử dụng đất thì hướng dẫn cho người sử dụng đất làm thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận theo quy định.

Như vậy, pháp luật đất đai đã có quy định về việc Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật và thực hiện việc cấp lại Giấy chứng nhận.

Đối với trường hợp Giấy chứng nhận cấp chung cho 3 thửa đất nhưng người sử dụng đất phát hiện có 1 thửa đất cấp không đúng quy định của pháp luật như trường hợp của bạn đề cập thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần thực hiện việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp chung cho 3 thửa đất, cấp đổi Giấy chứng nhận cho 2 thửa đất đã cấp đúng theo quy định của pháp luật.

Đối với thửa đất cấp không đúng quy định thì thực hiện rà soát và cấp lại Giấy chứng nhận cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại khoản 8 Điều 87 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

Trên đây là một số thông tin liên quan, bạn đọc có thể tham khảo. Để được hướng dẫn cụ thể, vui lòng liên hệ với Văn phòng Đăng ký đất đai nơi có đất.

Phương Vũ

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

  

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam