Yêu cầu xây dựng động lực cống hiến cho Thanh niên Quân đội trong giai đoạn hiện nay

Lý luận trẻ | 08:35:00 27/10/2022

TNV - Trong mọi giai đoạn của cách mạng Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó: “Xây dựng các cơ chế, chính sách phát huy tinh thần cống hiến vì đất nước của mọi người dân Việt Nam” là vấn đề rất hệ trọng hiện nay. Cụ thể hóa quan điểm đó, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X (2022 - 2027) đã xác định khâu đột phá thứ nhất là “tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, khát vọng cống hiến, nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đoàn viên thanh niên” . Theo đó, việc quan tâm xây dựng động lực cống hiến cho thanh niên quân đội hiện nay đặt ra những yêu cầu cụ thể cho tất cả các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Thanh niên quân đội là lực lượng đông đảo nhất theo cơ cấu độ tuổi của quân đội, là những người trực tiếp hiện thực hóa chức năng, nhiệm vụ của quân đội, trực tiếp xung kích thực hiện thắng lợi nội dung, mục tiêu bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.Thấu hiểu hơn ai hết về vai trò, vị thế của mình, thanh niên quân đội luôn ra sức tự học, tự nghiên cứu, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thường xuyên, liên tục, cống hiến nhiều nhất cho đơn vị, cho quân đội.Thanh niên quân đội luôn mang trong mình tinh thần yêu nước, có lòng tự hào, tự tôn dân tộc sâu sắc; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có động cơ phấn đấu đúng đắn; trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân, gắn bó với quân đội và đơn vị; có trình độ tri thức và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ theo cương vị, chức trách được giao.

Trong những năm gần đây cùng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hoạt động của thanh niên quân đội diễn ra trên nhiều lĩnh vực, gắn bó chặt chẽ với yêu cầu nhiệm vụ như quân xung kích thực hiện có hiệu quả nhiệm vụtuần tra biên giới, trên biển, đấu tranh phòng, chống tội phạm; rà phá bom, mìn, vật liệu nổ, thu gom, xử lý chất độc tồn lưu sau chiến tranh, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc, hội thao quân sự quốc tế Army Game; bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh. Đặc biệt trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thanh niên quân đội đã phát động, triển khai thực hiện phong trào “Thanh niên quân đội xung kích chung tay, đánh bay đại dịch Covid-19”. Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, cán bộ, đoàn viên thanh niên xung phong ra tuyến đầu, xông thẳng vào tâm dịch để hỗ trợ các địa phương chống dịch cùng với lời thề sớm đưa cuộc sống bình yên trở về với Nhân dân. Đây vừa là sứ mệnh thiêng liêng trước Tổ quốc và Nhân dân, vừa là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, cấp bách hàng đầu của Quân đội, vừa là mệnh lệnh từ trái tim của Tuổi trẻ Quân đội được các địa phương và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, tin yêu, ủng hộ.

Trong bối cảnh hiện nay ý thức, tinh thần cống hiến của thanh niên quân đội ta đang chịu tác động của rất nhiều nhân tố. Mặt trái của cơ chế kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế đã làm cho chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng nảy sinh, phát triển; một bộ phận xã hội có sự nhận thức lệch lạc về định hướng giá trị nhân cách, chỉ coi trọng lợi ích vật chất của cá nhân, lấy lợi ích cá nhân làm nguyên tắc sống, không cần quan tâm đến lợi ích tập thể, cộng đồng. Sự trước tác động phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc sẽ ngày càng cao hơn. Điều đó đòi hỏi toàn quân phải luôn thống nhất ý chí, tư tưởng và hành động, đoàn kết chặt chẽ, quyết tâm cao độ để có thể vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Mọi cán bộ, chiến sĩ, trong đó có lực lượng thanh niên quân đội phải luôn thấm nhuần lý tưởng của Đảng, nuôi dưỡng tình cảm cách mạng, phát huy tinh thần cống hiến vì Đảng, vì nhân dân, vì dân tộc, vì chế độ xã hội chủ nghĩa. Hơn lúc nào hết, việc quan tâm xây dựng động lực cống hiến cho thanh niên quân đội cần phải được tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ chỉ huy, các cơ quan, tổ chức, lực lượng trong toàn quân đặc biệt quan tâm.

Để xây dựng động lực cống hiến cho thanh niên quân đội trong giai đoạn hiện nay, cần tập trung làm tốt một số yêu cầu cơ bản sau đây:

Một là, xây dựng động lực cống hiến của thanh niên quân đội phải quán triệt, cụ thể hóa quan điểm của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về xây dựng nhân cách, phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” thời kỳ mới

Bám sát yêu cầu này sẽ làm cho việc xây dựng động lực cống hiến của thanh niên quân đội vừa đúng hướng, hiệu quả, vừa góp phần thực hiện thắng lợi xây dựng nhân cách, phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” thời kỳ mới. Trong đó, tập trung quán triệt, cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về ”Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 788-CT/QUTW ngày 26/12/2013 và Chỉ thị số 855-CT/QUTW ngày 12/8/2019 của Thường vụ QUTW về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; Nghị quyết số 847-NQ/QUTW về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới ….Theo đó, những giá trị cốt lõi của “Bộ đội Cụ Hồ” được hun đúc và xuất phát từ chính nhận thức, tình cảm và trách nhiệm vì Tổ quốc, vì nhân dân của thanh niên quân đội. Yêu cầu xuyên suốt là thường xuyên giáo dục, tuyên truyền làm cho mọi thanh niên quân đội thực sự giác ngộ mục tiêu, lý tưởng cách mạng; luôn thấm sâu trong nhận thức rằng: giữ gìn và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân vừa là trách nhiệm của thế hệ hôm nay với những cống hiến, hy sinh to lớn của thế hệ cha anh đi trước, vừa là nhu cầu khẳng định bản thân cũng như giá trị của “Bộ đội Cụ Hồ” trong xã hội hiện nay.Các cơ quan, đơn vị cần quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa vào trong các nghị quyết lãnh đạo, quy hoạch, kế hoạch huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng xây dựng động lực cống hiến của cán bộ nói chung, thanh niên quân đội nói riêng phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Xây dựng ĐLCH của thanh niên quân độiphải hướng tới thực hiện tốt giáo dục, bồi dưỡng nâng cao trình độ, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức tự giác, vai trò tiên phong gương mẫu tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Chú trọng giáo dục mục tiêu, lý tưởng cách mạng, bản chất cách mạng, truyền thống tốt đẹp, chức năng, nhiệm vụ của quân đội và đơn vị. Tăng cường giáo dục truyền thống của dân tộc, truyền thống của Đảng, truyền thống của quân đội và đơn vị. Kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục các giá trị chuẩn mực Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới với giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục kỷ luật, pháp luật...Cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì, cơ quan chính trị các cấp thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng làm cho thanh niên quân đội nhận thức ngày càng đầy đủ, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản, giá trị to lớn, bền vững của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những thành tựu cách mạng mà Đảng ta đã đạt được. Bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, xây dựng chothanh niên quân đội có niềm tin khoa học vào sự lãnh đạo của Đảng, thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn. đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Để thực hiện tốt nội dung này, đòi hỏi phải thực hiện toàn diện, đồng bộ nhiều nội dung, nhiều khâu, nhiều bước trong đó đề ra những chủ trương, biện pháp

Quán triệt yêu cầu trên, quá trình xây dựng động lực cống hiến của thanh niên quân đội phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp ở các cơ quan, đơn vị. Có thể coi xây dựng động lực cống hiến củathanh niên quân đội là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị quân đội. Mặt khác, hoạt động xây dựng động lực cống hiến của thanh niên quân đội liên quan đến nhiều khâu, nhiều mặt hoạt động của mỗi cơ quan, đơn vị. Vì vậy, sự lãnh đạo của các cấp ủy, chỉ huy các cấp đảm bảo hoạt động xây dựng động lực của thanh niên quân đội phù hợp với quan điểm, chủ trương, phương châm, giải pháp xây dựng, phát triển thanh niên của Đảng, Nhà nước, Quân đội, nhất là quan điểm Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Hai là, xây dựng động lực cống hiến của thanh niên quân đội hiện nay phải thường xuyên, bền vững, linh hoạt và phù hợp với điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị

Thanh niên quân đội là lực lượng xung kích trong thực hiện mọi nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Để có một thanh niên quân đội có phẩm chất, trình độ, năng lực tốt, có động lực phấn đấu, cống hiến cao, thì đòi hỏi các cơ quan, đơn vị quân đội phải quan tâm đến công tác quản lý, giáo dục, đào tạo bồi dưỡng thanh niên quân đội ngay từ khi mới bước vào môi trường quân ngũ. Những phẩm chất, nhân cách của thanh niên quân đội không tự nhiên mà có, nó được hình thành, bổ sung phát triển qua một quá trình học tập, huấn luyện tu dưỡng, rèn luyện, trải nghiệm tích lũy từ thực tiễn công tác, nghiên cứu hết sức công phu, nghiêm túc, với nhiều khó khăn, gian khổ, đòi hỏi phải có sự kiên trì và bền bỉ. Hơn nữa, nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ quân đội ngày càng phát triển và đặt ra yêu cầu cao hơn. Chính vì thế, xây dựng động lực cống hiến của thanh niên quân đội hiện nay phải thường xuyên, bền vững, đáp ứng cả yêu cầu trước mắt và cơ bản lâu dài của nhiệm vụ xây dựng quân đội.

Để có động lực phấn đấu, cống hiến, làm việc đúng đắn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, đòi hỏi thanh niên quân đội phải có động cơ, xu hướng nhận thức và hành động đúng đắn; có chí hướng phấn đấu, cống hiến liên tục, bền bỉ; không thỏa mãn dừng lại, mà phải thường xuyên đặt ra mục tiêu và quyết tâm thực hiện đến cùng. Muốn làm tốt nội dung này đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng, phát huy sức mạnh tổng hợp của nhiều tổ chức, lực lượng. Đối với các chủ thể lãnh đạo, quản lý phải làm cho thanh niên quân đội thường xuyên nuôi dưỡng ý chí quyết tâm phấn đấu, cống hiến hết mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đối với bản thânthanh niên quân đội dù trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào cũng luôn giữ vững tinh thần cách mạng, ham học hỏi, cầu tiến bộ. Nếu không tích cực, tu dưỡng, rèn luyện thì bản thân thanh niên quân đội không những không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mà còn không đáp ứng được sự phát triển của chính bản thân họ.

Tính thường xuyên, bền vững trong xây dựng động lực cống hiến của thanh niên quân đội còn đòi hỏi các chủ thể lãnh đạo, quản lý trong quân đội phải thường thường xuyên quản lý, giáo dục, rèn luyện thanh niên quân đội; thực hiện đồng bộ các chủ trương, biện pháp; có cơ chế, chính sách nhằm khơi dậy, phát huy có hiệu quả tính tích cực chính trị - xã hội của thanh niên quân đội; khai thác, sử dụng những tiềm năng sáng tạo của họ trong thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.Xây dựng động lực cống hiến của thanh niên quân đội phải thường xuyên, bền vững cũng đòi hỏi các chủ thể tham gia vào quá trình quản lý, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thanh niên quân đội cũng phải có ý chí quyết tâm cao, có tinh thần trách nhiệm tốt; có trình độ, năng lực lãnh đạo quản lý giỏi và tính kiên trì, bền bỉ.  Bởi công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện nói chung, xây dựng động lực cống hiến của thanh niên quân đội nói riêng là một công việc rất khó khăn, phức tạp đòi hỏi cấp ủy, chỉ huy các cấp, trực tiếp là cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị nơi tập trung đông đảo lực lượng này như các đơn vị cơ sở trong toàn quân phải có quyết tâm chính trị cao, thường xuyên phát huy vai trò, trách nhiệm; nghiên cứu đề ra nhiều chủ trương, biện pháp sáng tạo để khơi dậy, phát huy mạnh mẽ tiềm năng sáng tạo của thanh niên quân đội. Bản thân cán bộ quản lý ở các cơ quan, đơn vị quân đội cũng phải thường xuyên là tấm gương mẫu mực về tinh thần tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, cống hiến để thanh niên quân đội học tập, noi theo.

Xây dựng động lực cống hiến của thanh niên quân đội phải thường xuyên, toàn diện, đồng bộ nhưng có trọng tâm, trọng điểm. Động lực cống hiến của thanh niên quân đội chứa đựng những đặc điểm rất phong phú, đa dạng đòi hỏi phát huy những nhân tố này phải được tiến hành toàn diện và đồng bộ, sát thực tiễn, sát đối tượng, phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị. Yêu cầu này đòi hỏicác giải pháp xây dựng động lực cống hiến của thanh niên quân đội phải tiến hành đồng bộ từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo; nghiên cứu, quán triệt, thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, cấp ủy, tổ chức đảng cấp trên và hướng dẫn của cơ quan chức năng đến đổi mới nội dung, vận dụng linh hoạt các hình thức, biện pháp trong nâng cao chất lượng thanh niên quân đội của cấp ủy cơ sở ở các cơ quan, đơn vị.

Quá trình xây dựng động lực cống hiến của thanh niên quân đội cần linh hoạt, sáng tạo cả về nội dung và hình thức, phù hợp với thực tiễn, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của quân đội và chức trách, nhiệm vụ, mô hình nhân cách của người cán bộ quân đội trong thời kỳ mới, mỗi cơ quan, đơn vị quân đội có mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ khác nhau. Do vậy, trên cơ sở quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước, QUTW, BQP, sự hướng dẫn của cơ quan chức năng, mỗi cơ quan, đơn vị cần vận dụng dụng linh hoạt, sáng tạo nội dung, hình thức xây dựng động lực cống hiến của đội thanh niên quân đội. Đặc biệt, các cấp ủy, chỉ huy trực tiếp quản lý, giáo dục, rèn luyện thanh niên quân đội cần linh hoạt, sáng tạo trong tiến hành các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tạo môi trường điều kiện thuận lợi để động viên, khuyến khích, phát huy tính tích cực, phấn đấu, cống hiến của này.

Ba là, xây dựng động lực cống hiến của thanh niên quân đội hiện nay phải kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng những yếu tố tích cực với phòng, chống, loại bỏ những ảnh hưởng tiêu cực làm thui chột động lực cống hiến của họ

Xây dựng động lực cống hiến của thanh niên quân đội hiện nay chịu sự tác động của nhiều yếu tố cả khách quan, chủ quan; cả tích cực và tiêu cực. Mặt tích cực sẽ thúc đẩythanh niên quân đội hăng hái, vươn lên; mặt tiêu cực sẽ tác động làm thui chột động lực phấn đấu, cống hiến của họ. Vì vậy, xây dựng động lực cống hiến của thanh niên quân đội hiện nay bên cạnh việc thúc đẩy, nuôi dưỡng các nhân tố tích cực tạo động lực, phải kết hợp với đấu tranh với những tác động ảnh hưởng tiêu cực, làm thui chột động lực phấn đấu, cống hiến của họ. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI xác định: “Nâng cao chất lượng xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, phòng, chống có hiệu quả tác động tiêu cực từ mặt trái cơ chế thị trường, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế”[1], làm ảnh hưởng xấu đến đời sống tinh thần của cán bộ, chiến sĩ quân đội.

Yêu cầu trên đòi hỏi lãnh đạo chỉ huy các cấp bên cạnh việc thường xuyên quan tâm xây dựng môi trường công tác thuận lợi để củng cố những yếu tố tích cực, thúc đẩy thanh niên quân đội nỗ lực phấn đấu, cống hiến, phải tăng cường đấu tranh với những ảnh hưởng tiêu cực từ ngoài xã hội và loại bỏ yếu tố tiêu cực trong đơn vị, làm cản trở đến quá trình xây dựng động lực cống hiến của thanh niên quân đội hiện nay.

Sau hơn 35 năm đổi mới, đất nước ta đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Chính trị ổn định, kinh tế tăng trưởng khá, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt, văn hóa xã hội phát triển, quốc phòng, an ninh được củng cố và tăng cường. Những thành tựu đó đã, đang tạo ra thế và lực mới cho đất nước ta phát triển vững chắc theo định hướng xã hội chủ nghĩa; là cơ sở để Đảng, Nhà nước và nhân dân ta tiếp tục sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Đồng thời, tạo động lực thúc đẩy tính tích cực chính trị - xã hội, ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước trong mọi tầng lớp nhân dân, trong đó cóthanh niên quân đội.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, công cuộc đổi mới đất nước cũng còn bộc lộ những hạn chế. Nền kinh tế phát triển chưa bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng, yêu cầu và thực tế nguồn lực được huy động. Trong những năm gần đây, kinh tế vĩ mô còn thiếu ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế suy giảm, phục hồi chậm. Chất lượng, hiệu quả, năng suất lao động xã hội và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp. Phát triển thiếu bền vững cả về kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường. Nhiều vấn đề bức xúc nảy sinh, nhất là các vấn đề xã hội và quản lý xã hội chưa được nhận thức đầy đủ và giải quyết có hiệu quả; còn tiềm ẩn những nhân tố và nguy cơ mất ổn định xã hội. Trên một số mặt, một số lĩnh vực, một bộ phận nhân dân chưa được thụ hưởng đầy đủ, công bằng thành quả của công cuộc đổi mới. Trong thời gian tới, nguy cơ tụt hậu về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới vẫn còn là thách thức không nhỏ. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục phát triển, ngày càng bộc lộ rõ mặt tiêu cực, tác động trực tiếp đến mọi mặt đời sống xã hội, đến bảo đảm công bằng xã hội nói chung, đến trách nhiệm, nghĩa vụ công dân nói riêng.

Trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, sự phân tầng xã hội, phân hóa giàu nghèo là một thực tế khó tránh khỏi và biểu hiện rất phức tạp. Sự tác động của mặt trái kinh tế thị trường đã làm xuất hiện trong thanh niên quân đội biểu hiện suy tính thiệt hơn, muốn tìm kiếm cơ hội làm giàu thay vì chỉ trông chờ vào đồng lương nhà nước chi trả. Điều này làm ảnh hưởng đến động lực cống hiến của thanh niên quân đội hiện nay.

Tác động của mặt trái kinh tế thị trường cũng làm nảy sinh nhiều tệ nạn xã hội, đặc biệt là hiện tượng chạy chức, chạy quyền, cục bộ, lợi ích nhóm, tham ô, tham nhũng, nhận hối lộ; lợi dụng chức quyền để trục lợi, thu vén lợi ích cá nhân. Những tệ nạn này mặc dù thời gian qua được Đảng, Nhà nước ta xử lý mạnh tay song vẫn còn tồn tại, đang tác động tiêu cực gây bất bình trong nhân dân, làm suy giảm động lực phấn đấu, cống hiến của các tầng lớp nhân dân nói chung, cán bộ chiến sĩ quân đội, trong đó có thanh niên quân đội nói riêng.

Bên cạnh đó, sự phát triển của công nghệ thông tin, xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế cũng làm xuất hiện tư tưởng, lối sống thực dụng, đề cao giá trị vật chất, tuyệt đối hóa đồng tiền…đã, đang và sẽ tiếp tục xâm nhập, ảnh hưởng đến đời sống xã hội, làm biến dạng các quan hệ xã hội, xói mòn các giá trị đạo đức truyền thống, bản sắc văn hóa, thuần phong, mỹ tục của dân tộc; làm suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân. Lợi dụng xu thế mở cửa, hội nhập, các thế lực thù địch sẽ tăng cường truyền bá các giá trị tư sản, lối sống thực dụng, thị hiếu tầm thường, các quan điểm sai trái về thế giới quan, nhân sinh quan, làm cho thế hệ trẻ Việt Nam, trong đó có thanh niên quân đội quân đội phai nhạt lý tưởng, suy giảmđộng lực phấn đấu, nảy sinh tư tưởng, lối sống thực dụng, hưởng lạc, lười làm việc, học tập, ngại khó khăn gian khổ.

Xây dựng động lực cống hiến của thanh niên quân đội phải thường xuyên quan tâm xây dựng, bồi dưỡng những yếu tố tích cực, nhất là phẩm chất nhân cách người quân nhân cách mạng. Bất cứ thời kỳ nào, yêu cầu chuẩn mực về phẩm chất, năng lực, đạo đức, lối sống, tác phong của người quân nhân cách mạng đều được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, trong trong điều kiện thời bình và trước tác động của kinh tế thị trường, trước sự phá hoại của các thế lực thù địch, các phẩm chất, đạo đức, lối sống đang đứng trước những thử thách mới. Chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, sự xuống cấp của các giá trị đạo đức, quan hệ đồng chí, đồng đội... đâu đó đã len lỏi vào cán bộ nói chung và thanh niên quân đội nói riêng. Vì vậy, trong xây dựng động lực cống hiến của thanh niên quân đội cần chú trọng bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống, tác phong, đặc biệt là bồi dưỡng nhân cách của người thanh niên quân đội, bảo đảm cho họ có đủ phẩm chất, yêu cầu và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao ở các đơn vị.

Quán triệt yêu cầu trên, trong xây dựng động lực cống hiến của thanh niên quân đội đòi hỏi các chủ thể cần chủ động nhận diện, phòng ngừa những yếu tố tiêu cực làm phai nhạt mục tiêu lý tưởng, ý chí quyết tâm phấn đấu, cống hiến củathanh niên quân đội. Bên cạnh việc phải thường xuyên giáo dục đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm, nghĩa vụ của thanh niên quân đội trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ cần kiên quyết đấu tranh với những ảnh hưởng tiêu cực từ bên ngoài xã hội và loại bỏ những biểu hiện tiêu cực trong nội bộ cơ quan, đơn vị. Khơi dậy tính tích cực, tự giác phấn đấu học tập, tu dưỡng, rèn luyện của mỗi thanh niên quân đội phải gắn với công tác đấu tranh, khắc phục những biểu hiện tiêu cực, sai trái; tư tưởng trung bình chủ nghĩa, lười học tập, ngại rèn luyện, sợ khó khăn, gian khổ, bảo thủ trong suy nghĩ và tiếp thu ý kiến đóng góp, từ đó không chịu tự học tập, tự bồi dưỡng, rèn luyện bản thân, làm cho hiệu quả giáo dục không cao, chất lượng của thấp.Khi những hoạt động này tiến hành đồng bộ sẽ chuyển hóa thành sức mạnh, thúc đẩy các hoạt động tích cực, tự giác củathanh niên quân đội trong thực hiện các nhiệm vụ, làm cho chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của họ không ngừng nâng cao, có tính bền vững. Chỉ có như vậy, việc xây dựng động lực cống hiến của thanh niên quân đội mới đạt chất lượng, hiệu quả cao.  

Có thể nói, xây dựng động lực cống hiến cho thanh niên quân đội là yêu cầu, nhiệm vụ rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Làm tốt yêu cầu, nhiệm vụ này sẽ là cơ sở để thanh niên quân đội ta hôm nay tiếp tục phát huy được truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước; xứng đáng gánh vác trọng trách mà Đảng, nhân dân và quân đội ta giao phó; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trước mọi khó khăn, thách thức hiện nay./.

 Trung úy Nguyễn Hải Đăng*


*Văn phòng, Học viện Chính trị.

 [1]Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, Nxb CTQG, Hà Nội, tr.47.

[2]Báo cáo của Tổng cục Chính trịtại Đại hội đại biểuĐoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X (2022 - 2027), Hà Nội.2022, tr.14.

[3]Tổng cục Chính trị (2020), Tài liệu nghiên cứu, học tập, quán triệt  Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI,nhiệm kỳ 2020-2025 (Dùng cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quân đội), Nxb QĐND, Hà Nội, tr.19.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, Nxb CTQG, Hà Nội.

2. Báo cáo của Tổng cục Chính trịtại Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X (2022 - 2027), Hà Nội.2022.

3.Tổng cục Chính trị (2020), Tài liệu nghiên cứu, học tập, quán triệt  Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI,nhiệm kỳ 2020-2025 (Dùng cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quân đội), Nxb QĐND, Hà Nội.

 

 

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

  

Liên kết hữu ích

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam