Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là nhân tố quyết định thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước

Lý luận trẻ | 08:10:00 16/11/2022

TNV - Trong bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng đã chỉ ra “Nhận thức sâu sắc sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là nhân tố quyết định thắng lợi của công cuộc đổi mới và bảo đảm cho đất nước phát triển theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa, chúng ta đặc biệt chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam; Đảng ra đời, tồn tại và phát triển là vì lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Khi Đảng cầm quyền, lãnh đạo cả dân tộc, được toàn dân thừa nhận là đội tiên phong lãnh đạo của mình và do đó Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. Nói như vậy không có nghĩa là hạ thấp bản chất giai cấp của Đảng, mà là thể hiện sự nhận thức bản chất giai cấp của Đảng một cách sâu sắc hơn, đầy đủ hơn, vì giai cấp công nhân là giai cấp có lợi ích thống nhất với lợi ích của nhân dân lao động và toàn dân tộc. Đảng ta kiên trì lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản. Đảng lãnh đạo bằng cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách và chủ trương lớn; bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức, kiểm tra, giám sát và bằng hành động gương mẫu của đảng viên; thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ. Ý thức được nguy cơ đối với đảng cầm quyền là tham nhũng, quan liêu, thoái hóa v.v..., nhất là trong điều kiện kinh tế thị trường, Đảng Cộng sản Việt Nam đặt ra yêu cầu phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa cá nhân, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, thoái hóa v.v... trong nội bộ Đảng và trong toàn bộ hệ thống chính trị”.

Như vậy, có thể nhận định mọi sự thành bại trong việc phát triển đất nước theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa chúng ta phải đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đối với mỗi đảng viên việc tự bồi dưỡng, rèn luyện để phấn đấu trở thành người cán bộ tốt, người đảng viên gương mẫu, là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Để nâng cao nhận thức cả về lý luận và thực tiễn trong quá trình học tập, rèn luyện và công tác của bản thân, mỗi đảng viên cần:

Thứ nhất, phải có lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, tích cực góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, kiên quyết, dũng cảm, đấu tranh chống những biểu hiện dao động, xa rời mục tiêu lý tưởng, đường lối của Đảng.

Thứ hai, phải trau dồi chủ nghĩa tập thể, chống chủ nghĩa cá nhân, thói quan liêu và đặc quyền, đặc lợi, phải luôn gương mẫu về đạo đức, lối sống, trung thực với đồng chí, với nhân dân và với chính bản thân mình, trung thực trong lao động, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Mọi suy nghĩ và hành động trước hết phải vì mục tiêu cao cả là xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.

Thứ ba, phải luôn luôn khiêm tốn, học hỏi, nỗ lực học tập không ngừng để nâng cao trình độ mọi mặt, đặc biệt là nâng cao năng lực chính trị, năng lực dự báo, kiểm tra và phát hiện những vấn đề chính trị, năng lực xây dựng, tham gia xây dựng đường lối chủ chương, chính sách và khả năng tổ chức thực tiễn. Tính khiêm tốn giúp người cán bộ, đảng viên tự khẳng định mình để tiến bộ, biết sửa chữa khuyết điểm, sai lầm, có cách nhìn và nhận xét đúng đắn hiện thực. Đồng thời, người cán bộ, đảng viên luôn có tinh thần tự giác cao trong việc rèn luyện, học tập phong cách công tác khoa học và dân chủ.

Thứ tư, phải có ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức tự phê bình cao. Dũng cảm, tích cực trong đấu tranh tự phê bình và phê bình cũng là thể hiện tính chiến đấu cao và là yếu tố quan trọng để tăng cường đoàn kết nội bộ Đảng, gắn bó với dân, với Đảng. Đây là vũ khí sắc bén cho sự tiến bộ của người cán bộ, đảng viên. Với các hiện tượng sai trái của bản thân và đồng đội, người cán bộ, đảng viên không được né tránh, hữu khuynh, đại khái. Đây là cuộc đấu tranh phức tạp giữa cái tiến bộ và cái lạc hậu, giữa cái mới và cái cũ, giữa đạo đức cách mạng và chủ nghĩa cá nhân.

Tri thức là sức mạnh, sự thống nhất giữa tri thức khoa học và tình cảm cách mạng là yêu cầu tất yếu của người cán bộ, đảng viên. Nếu chỉ có tri thức khoa học mà nguội lạnh tình cảm cách mạng thì sẽ không có hành động cách mạng, thậm chí có tri thức khoa học mà phục vụ chủ nghĩa cá nhân thì sự phá hoại càng lớn. Thực tế đã chứng minh, người phá kỷ cương lớn nhất hiện nay không phải ai khác mà chính là những người từ trong bộ máy nhà nước tạo ra đã bị thoái hóa, biến chất. Ngược lại, nếu chỉ có tình cảm cách mạng, dù rất quý mà không có tri thức khoa học thì không tránh khỏi hành động mò mẫm, thậm chí phải trả giá đắt. Chính vì vậy cần phải đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng những con người mới, toàn diện, hiện đại, làm chủ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội thành công ở Việt Nam hiện nay.

Do đó, nhiệm vụ của mỗi đảng viên đặt là không ngừng học tập về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; không ngừng rèn luyện để trở thành người cán bộ, đảng viên gương mẫu có đủ phẩm chất, năng lực để phục vụ sự nghiệp đổi mới của cơ quan, đơn vị, địa phương và sự nghiệp đổi mới của đất nước. Nhất quán quan điểm gắn lý luận với thực tiễn, mỗi cán bộ đảng viên sẽ mang những kiến thức đã được học, mang những phẩm chất cách mạng đã được rèn luyện để gắn với quá trình công tác của mỗi cá nhân một cách hiệu quả, thiết thực nhất, qua đó góp phần hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao.

Th.s Nguyễn Thị Hồng Nguyên -Trường CĐSP Hà Giang

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

  

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam