Tạp chí Thanh niên chủ động tuyên truyền thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đoàn, lập thành tích mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023

| 08:00:00 22/01/2023

TNV – Năm 2023 là năm đầu tiên tuổi trẻ cả nước tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, đòi hỏi sự nỗ lực cao độ của các cấp bộ Đoàn và cần tập trung khởi động ngay từ đầu năm, trong đó, có vai trò tuyên truyền, cổ vũ của các cơ quan báo chí, đặc biệt là Tạp chí Thanh niên - Cơ quan lý luận nghiệp vụ của Trung ương Đoàn.

Vừa qua, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII đã được biểu quyết thông qua, với khẩu hiệu hành động “Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo”. Trong đó, có một số nội dung quan trọng trong mục tiêu tổng quát đã xác định, cần xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; có sức khỏe; có văn hóa, kiến thức khoa học, công nghệ, kỹ năng sống; có nghề nghiệp, ý chí lập thân, lập nghiệp; năng động, sáng tạo.

Sắc xuân 

Xứng đáng là cơ quan lý luận nghiệp vụ của Trung ương Đoàn

Để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đoàn, đòi hỏi sự nỗ lực đồng bộ của các cấp, các ngành, nhất là vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, hiệu triệu, cổ vũ các phong trào thi đua từ các cơ quan báo chí, trong đó, có Tạp chí Thanh niên. Đặc biệt, việc triển khai thực hiện cần tập trung khởi động, xây dựng các giải pháp thực hiện khả thi, căn cơ, sáng tạo, dài hơi, ngay từ khởi đầu năm mới 2023.

Là cơ quan lý luận nghiệp vụ của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trong hơn 60 năm qua, Tạp chí Thanh niên luôn bám sát tôn chỉ, mục đích, phát huy tốt chức năng tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tổ chức Đoàn đến thanh, thiếu niên cả nước; bên cạnh đó, Tạp chí Thanh niên còn là kênh hiệu quả thực hiện việc hỗ trợ, thúc đẩy sự phát triển của hoạt động nghiên cứu khoa học, xây dựng, phát triển các mô hình hoạt động đối với thanh thiếu nhi; không ngừng nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, lý luận, để giữ vững vai trò dẫn dắt, định hướng, hiệu triệu tuổi trẻ cả nước đi theo ngọn cờ cách mạng của Đảng và tổ chức Đoàn.

Vì vậy, hơn ai hết, Tạp chí Thanh niên phải chủ động xây dựng hệ thống giải pháp, góp phần cùng với hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII với vai trò, sứ mệnh là Cơ quan lý luận nghiệp vụ của tổ chức Đoàn, có thể kể đến một số giải pháp cơ bản như sau:

Một là, phát huy tối đa việc thực hiện theo đúng tôn chỉ, mục đích của Tạp chí Thanh niên, trong đó, tích cực tuyên truyền trên mặt báo về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đoàn, tuyên truyền các cấp bộ đoàn triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, những thành tựu của phong trào thanh thiếu niên cả nước trong thời gian qua; trong đó, chú trọng thông tin kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước của tuổi trẻ gắn với các sự kiện, ngày kỷ niệm lớn của dân tộc, gắn với các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023; tuyên truyền các điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên các cấp; kết quả của tuổi trẻ cả nước thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và thực hiện Kết luận số 01-KL/TW tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đặc biệt, phản ánh kịp thời, toàn diện việc triển khai Nghị quyết trong các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ cả nước; tập trung thực hiện những loạt bài về chương trình hành động của tuổi trẻ các cấp, các ngành về thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đoàn với chủ đề “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”.

Bên cạnh đó, thông qua chuyên mục Lý luận trẻ trên Tạp chí Thanh niên, tập trung nhận diện, phân tích, làm rõ những cơ hội, thuận lợi, khó khăn, thách thức đối với phong trào thanh niên trước mắt và trong thời gian tới, góp phần cung cấp các giải pháp để các cấp bộ đoàn hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đoàn trong thanh niên Việt Nam hiện nay.

Hai là, tập trung tuyên truyền về các nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội, đặc biệt, cần làm đậm nét chủ đề công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023 “Năm chuyển đổi số các hoạt động của tổ chức đoàn”; thông qua các loạt bài trên các ấn phẩm in và ấn bản điện tử Thanhnienviet, Tạp chí Thanh niên tăng cường giới thiệu các mô hình, các giải pháp sáng tạo, đột phá về công nghệ thông tin của đoàn trên tất cả các lĩnh vực, ngành nghề, xây dựng chính phủ số, xã hội số, nâng cao năng lực số; hay việc ra quân thực hiện các tổ chuyển đổi số cộng đồng, phối hợp hỗ trợ người dân được cấp mã định danh, đăng ký căn cước công dân và hộ chiếu; giới thiệu các mô hình, giải pháp, đề tài của các nhà khoa học trẻ... góp phần vào hoạt động chuyển đổi số, cải cách hành chính và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo đảm quốc phòng an ninh quốc gia, nhất là trong dịp cao điểm Tết Nguyến đán 2023.

Ba là, tập trung cổ vũ, thôi thúc hành động cách mạng của tuổi trẻ cả nước, gắn với định hướng phát triển kinh tế Việt Nam trong giai đoạn mới; cần tổ chức các bài viết tại các chuyên đề, chuyên mục để chủ trương phát triển kinh tế được thẩm thấu trong từng suy nghĩ, hành động của các bạn trẻ, để thôi thúc mạnh mẽ sự vươn lên, trỗi dậy, dấn thân để lập thân, lập nghiệp, tiên phong làm chủ đất nước; ngoài ra, cần tập trung tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, giới thiệu các gương tuổi trẻ sáng tạo tiêu biểu, chủ động nghiên cứu và làm chủ khoa học, công nghệ, vượt khó vươn lên, khởi nghiệp thành công, cùng ấn phẩm Tạp chí Nghiên cứu khoa học thanh niên sẽ tích cực giới thiệu đến độc giả cả nước những mô hình, đề tài nghiên cứu khoa học, dự án hay, có ý nghĩa thiết thực trong thực tiễn cuộc sống... nhằm tạo sự lan tỏa năng lượng tích cực trong cộng đồng, xã hội và tạo nên làn sóng mạnh mẽ để cổ vũ các phong trào thi đua trong tuổi trẻ cả nước, cùng nhau thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đoàn, ngay từ đầu năm mới 2023.

Bốn là, với vai trò là Cơ quan lý luận nghiệp vụ của Đoàn, Tạp chí Thanh niên tập trung tăng cường thực hiện có hiệu quả các hoạt động của Ban chỉ đạo theo Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; đặc biệt, công tác thông tin, tuyên truyền về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, được tăng cường với nhiều hình thức, nội dung thông tin phong phú, đa dạng. Đồng thời, cung cấp cho thanh niên những thông tin chính thống đầy đủ, kịp thời, thể hiện rõ nét vai trò là diễn đàn tin cậy của thanh thiếu niên cả nước, nhằm chủ động dẫn dắt, định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận xã hội, để lớp trẻ đủ bản lĩnh, sự minh định và nâng cao sức đề kháng tự thân trước những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, xuyên suốt trước, trong, sau Tết Nguyên đán và cả năm 2023. 

Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy tặng hoa chúc mừng Hội đồng khoa học Tạp chí Thanh niên

Phát huy sức mạnh, vững bước tiên phong

Để việc tuyên truyền, cổ vũ phong trào thi đua sôi nổi, nhằm góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đoàn tiếp tục đạt được những thắng lợi trong thời gian tới, Tạp chí Thanh niên cùng với hệ thống cơ quan báo chí cách mạng Việt Nam, cần quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Trước tiên, cần tiếp tục phát huy vai trò tuyên truyền, dẫn dắt dư luận xã hội của cơ quan báo chí, nhất là các hoạt động tuyên truyền bảo đảm đúng định hướng chính trị, tư tưởng, đối với những vấn đề quan trọng, nhạy cảm, phức tạp; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng chủ đề năm; chủ động cập nhật, bám sát tiến độ và tuyên truyền xuyên suốt kết quả triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và của các cấp bộ Đoàn.

Đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng bằng khen Ban chấp hành Trung ương Đoàn cho tập thể Tạp chí Thanh niên có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền lý luận, nghiệp vụ, bồi dưỡng lý tưởng đạo đức cách mạng góp phần vào sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ

Thứ hai, công tác tuyên truyền cần bảo đảm tính thường xuyên, chính xác, đúng đắn, liên tục; nhất là đề cao tính thuyết phục, hiệu triệu, chất lượng, hiệu quả và tạo sức lan tỏa sâu rộng trong tuổi trẻ cả nước; đặc biệt, quan tâm tuyên truyền về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc trong tuổi trẻ; chú trọng phát hiện, tuyên truyền những cách làm hay, mô hình hiệu quả, các điển hình tiêu biểu trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp.

Thứ ba, thông qua các hoạt động tuyên truyền về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội, nhằm góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của thế hệ trẻ đối với Đảng, Nhà nước và tổ chức Đoàn; tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, những đóng góp to lớn của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ cả nước tham gia có ý nghĩa vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nhất là trong hoạt động chuyển đổi số của thanh niên.

Thứ tư, tiếp tục thực hiện có hiệu quả hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng theo Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, nhất là trên chuyên mục Lý luận trẻ của Tạp chí Thanh niên; đẩy mạnh vai trò đấu tranh vạch trần âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị; kiên trì, kịp thời, kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; thường xuyên cung cấp các thông tin tích cực, kết hợp giữa “xây” và “chống”, kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, tạo dòng thông tin chủ yếu, chính thống, đấu tranh, phản bác trực diện, kịp thời; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong tuổi trẻ cả nước.

Có thể nói, với vai trò, vị trí, chức năng là Cơ quan lý luận nghiệp vụ của Trung ương Đoàn, Tạp chí Thanh niên đã và đang tích cực tham gia tuyên truyền, hiệu triệu tuổi trẻ cả nước, cổ vũ các phong trào thi đua sôi nổi, nhằm đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đoàn vào sâu rộng trong đời sống xã hội, tạo tinh thần tiến công mạnh mẽ để khởi đầu một năm mới đầy khí thế, nhiều năng lượng tích cực và gặt hái nhiều thắng lợi mới, thiết thực mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Quý Mão 2023.

Nhà báo Nguyễn Toàn Thắng

Tổng Biên tập Tạp chí Thanh niên

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

  

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam