Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương

Lý luận trẻ | 09:08:00 14/02/2023

Sáng 13/2, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương.

Đồng chí Võ Văn Thưởng làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương - Ảnh: Báo Nhân dân

Tại buổi làm việc, GS.TS. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết qua gần 2 năm đầu của nhiệm kỳ 2021-2026, với tinh thần đoàn kết, tận tâm và trách nhiệm, Hội đồng đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt các công việc được giao.

Trong đó, Hội đồng tham gia tổ chức triển khai thực hiện, kịp thời cụ thể hóa các văn kiện, nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để góp phần sớm đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; nghiên cứu, xây dựng các báo cáo tư vấn phục vụ các Hội nghị Trung ương 4, 5, 6, 7 khóa XIII, các báo cáo chuyên đề phục vụ học tập, nghiên cứu lý luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII; tổ chức biên soạn, xuất bản, tuyên truyền về nội dung, tư tưởng tác phẩm quan trọng "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hội đồng đang xây dựng và triển khai Chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2021-2025 phục vụ việc chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; tham gia công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; thẩm định các chương trình, đề án, báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao…

Phát biểu chỉ đạo, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng ghi nhận, đánh giá cao những đổi mới bước đầu, có kết quả tích cực về nội dung, phương thức hoạt động, lề lối làm việc của Hội đồng và Cơ quan Hội đồng. Trong gần 2 năm của nửa đầu nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng Lý luận Trung ương vừa phải kiện toàn lại tổ chức bộ máy, nhân sự của Thường trực Hội đồng, thành viên Hội đồng và đội ngũ thư ký khoa học, vừa tổ chức triển khai thực hiện một loạt nhiệm vụ trọng tâm phục vụ trực tiếp công tác tư vấn, tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư...

Thường trực Ban Bí thư cho rằng những kết quả đạt được là đóng góp trí tuệ, tâm huyết hết sức có ý nghĩa của Hội đồng Lý luận Trung ương cho việc tham mưu, tư vấn phục vụ trực tiếp công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh tình hình quốc tế đang diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó lường, tác động nhiều mặt đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công cuộc đổi mới đang được đẩy mạnh, nền kinh tế nước ta đã và đang có bước phát triển nhanh, năng động, làm thay đổi sâu rộng đời sống xã hội, tuy nhiên cũng đang đứng trước những khó khăn, thách thức về nhiều mặt. Tình hình đó đặt ra nhiều vấn đề đòi hỏi phải làm rõ về lý luận, góp phần luận giải được các vấn đề thực tiễn đặt ra, làm cơ sở cho việc hoạch định, hoàn thiện đường lối, chính sách phát triển đất nước của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới.

Để phục vụ thiết thực và có chất lượng các Hội nghị Trung ương tới đây và đặc biệt là việc soạn thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Hội đồng Lý luận Trung ương quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Bộ Chính trị và Ban Bí thư, tập trung thực hiện tốt một số công việc trọng tâm.
 
Theo đó, Hội đồng tập trung xây dựng với chất lượng cao nhất các báo cáo tư vấn phục vụ các Hội nghị Trung ương 7, 8, 9 khóa XIII và các báo cáo chuyên đề phục vụ học tập, nghiên cứu lý luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.
 

Triển khai tổ chức thực hiện Đề án nghiên cứu tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm đổi mới (1986-2026), góp phần hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; chuẩn bị cho việc tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991, trong đó có 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011)…

Đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu Hội đồng tổ chức, chỉ đạo quyết liệt việc triển khai Chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2021-2025; tổ chức chắt lọc kết quả nghiên cứu mới của các đề tài trong Chương trình nghiên cứu nói trên cũng như kết quả nghiên cứu mới của các chương trình, đề tài khoa học lý luận chính trị khác từ các cơ quan nghiên cứu của Đảng, Nhà nước, kịp thời báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phục vụ có chất lượng, hiệu quả việc soạn thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng…

Tiếp tục tham gia lan tỏa mạnh mẽ tư tưởng và nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng…

theo TTXVN

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

TP Hồ Chí Minh

 


 

  

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vật tư Minh Anh cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam