Một số giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ đoàn trong tình hình mới

, | 22:16:00 10/03/2023

TNV - Nhận thức được tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong những năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn quan tâm đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng thực thi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, là lực lượng xung kích cách mạng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ, vì theo Người “Cán bộ là cái gốc của mọi việc, muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 3, khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cũng khẳng định: “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ”. Vì thế, đội ngũ cán bộ, công chức là nhân tố quyết định cho sự thắng lợi của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đề cập về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đặc biệt quan tâm và khẳng định “Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”.

Chất lượng của đội ngũ cán bộ đoàn là một trong những nhân tố quyết định trực tiếp hiệu quả hoạt động của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, “cán bộ nào, phong trào đó”. Bồi dưỡng cán bộ đoàn là một trong những giải pháp quan trọng để đáp ứng yêu cầu về số lượng, năng lực của đội ngũ cán bộ đoàn. Công tác bồi dưỡng cán bộ đoàn luôn được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, đảm bảo yêu cầu trước mắt và vừa có tính chiến lược, lâu dài, góp phần thực hiện hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên.

Vì lẽ đó, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn, Nghị quyết 25 của BCH Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã khẳng định cần phải“Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn các cấp thực sự có trình độ năng lực, nhiệt tình, có khả năng vận động quần chúng, độ tuổi sát với tuổi thanh niên, thực sự tiêu biểu trong thanh niên”. Chính phủ đã phê duyệt “Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn giai đoạn 2015-2020”. Tổ chúc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn nhận thức sâu sắc được tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, vì thế, trong những năm qua, các cấp bộ đoàn đã quan tâm đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng thực thi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác thanh niên và sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế.

 

1. Những kết quả trong công tác bồi dưỡng cán bộ của đoàn thời gian qua

Trong những năm qua, Trung ương Đoàn đặc biệt coi trọng công tác bồi dưỡng cán bộ và tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm đổi mới công tác bồi dưỡng nhằm đáp ứng yêu cầu về số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn các cấp, góp phần từng bước xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, có thể kể đến một số kết quả tiêu biểu như sau:

Thứ nhất, hệ thống chương trình, tài liệu bồi dưỡng cán bộ đoàn ngày càng được chuẩn hóa

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã chỉ đạo các đơn vị tiến hành khảo sát nhu cầu, thống kê, phân tích thực trạng đội ngũ, yêu cầu cần trang bị về kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác của cán bộ đoàn các cấp để có cơ sở thiết kế nội dung, ban hành các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn theo chức danh và vị trí công tác, cụ thể:

Ngày 14/12/2015, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành quyết định số 1070-QĐ/TWĐTN về việc quy định khung chương trình bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội. Chương trình được thiết kế là 260 tiết, gồm 03 khối kiến thức: Kiến thức lý luận về Đoàn, Hội, Đội; Nghiệp cụ công tác Đoàn, Hội, Đội; Kỹ năng tổ chức các hoạt động Đoàn, Hội, Đội. Đây là những kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng cơ bản và tương đối toàn diện mà một cán bộ Đoàn chuyên trách cần được trang bị, đáp ứng yêu cầu công tác. Chương trình này được thẩm định để cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ Nội vụ.

Trên cơ sở khảo sát và phân tích tình hình, yêu cầu về kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng của cán bộ làm công tác chuyên môn ở các lĩnh vực công tác, ngày 14/12/2015 Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành quyết định số 1071- QĐ/TWĐTN về việc quy định chương trình bồi về nghiệp vụ công tác tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra, công tác Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, công tác Hội Sinh viên Việt Nam, công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

Ngày 14/12/2015 Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành quyết định số 1072-QĐ/TWĐTN về việc quy định chương trình bồi dưỡng chức danh Bí thư đoàn cấp tỉnh, Bí thư đoàn cấp huyện và Bí thư Đoàn cơ sở.

Trên cơ sở các chương trình bồi dưỡng đã ban hành, Ban Bí thư đã chỉ đạo biên soạn, thẩm định các tài liệu phục vụ công tác bồi dưỡng. Sau khi biên soạn các các chuyên đề, đã thành lập Hội đồng thẩm định, nghiệm thu nội dung các chuyên đề, chỉnh sửa, bổ sung và xuất bản, phát hành 03 cuốn tài liệu phục vụ bồi dưỡng tập huấn là: Những vấn đề lý luận cơ bản về Đoàn, Hội, Đội; Nghiệp vụ cơ bản về công tác Đoàn, Hội, Đội; Kỹ năng công tác thanh thiếu niên. Ngoài ra, Trung ương Đoàn đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung biên soạn các tài liệu phục vụ bồi dưỡng chuyên sâu và bồi dưỡng theo chức danh cán bộ đoàn các cấp.

Thứ hai, số lượng cán bộ đoàn các cấp được bồi dưỡng ngày càng tăng

Trong những năm qua, Trung ương Đoàn giao cho Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức các lớp bồi dưỡng cho cán bộ đoàn theo phân cấp. Chẳng hạn, tổ chức 10 lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội  cho 1.021 cán bộ, trong đó 04 lớp với 221 cán bộ ở Trung ương; 06 lớp cho 800 lượt Bí thư Đoàn xã khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ; bên cạnh đó, tổ chức 26 lớp bồi dưỡng 6 loại hình nghiệp vụ chuyên sâu cho 3.504 cán bộ các ban phong trào thuộc Trung ương Đoàn và trưởng, phó các ban phong trào thuộc Đoàn cấp tỉnh về công tác tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra, văn phòng, công tác Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, công tác Hội sinh viên Việt Nam, công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh; 02 lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo quản lý cho 251 cán bộ đương chức hoặc cán bộ trong quy hoạch Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; ngoài ra, tổ chức 04 lớp Bí thư Đoàn cấp tỉnh với sự tham gia của 286 cán bộ đoàn cấp tỉnh; 13 lớp Bí thư Đoàn cấp huyện cho 1.283 cán bộ huyện đoàn; bồi dưỡng cho 25 lớp Bí thư Đoàn xã cho 2.210 cán bộ đoàn xã khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và các xã thuộc 62 huyện nghèo.

Trên cơ sở đó, 63/63 tỉnh, thành Đoàn đã tiến hành mở các lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội cho cán bộ đoàn ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp cơ sở và cán bộ kiêm nhiệm, bán chuyên trách ở cơ sở theo đúng quy định tại Quyết định số 2264/2014/QĐ-TTg và quy định về phân cấp trong công tác bồi dưỡng cán bộ đoàn. Kết quả, đã có 2.896 lớp bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ Bí thư chi đoàn trên địa bàn dân cư được cấp quận, huyện tổ chức định kỳ hằng năm với 179.882 số người tham gia; 13.116 Bí thư đoàn, xã, phường, thị trấn hoàn thành khóa bồi dưỡng nghiệp vụ theo chức danh; 3.796 lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ cơ bản Đoàn, Hội, Đội cho cán bộ Đoàn cấp cơ sở đã được tổ chức với 150.500 người tham gia.

Có thể khẳng định, trong những năm qua, nhờ sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, nhất là sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn giai đoạn 2015-2020, số lượng cán bộ đoàn các cấp được đào tạo, bồi dưỡng hàng năm đều tăng lên so với nhiệm kỳ trước.

Thứ ba, đội ngũ giảng viên, báo cáo viên ngày càng được quan tâm

Bên cạnh việc xây dựng chương trình bồi dưỡng phù hợp, sát với yêu cầu thực tiễn, thì báo cáo viên cũng là một nhân tố quan trọng ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng các lớp bồi dưỡng, tập huấn. Chính vì vậy, trong suốt thời gian qua, Trung ương Đoàn và Đoàn thanh niên các cấp rất quan tâm việc xây dựng đội ngũ giảng viên, báo cáo viên, cộng tác viên ngày càng chuyên sâu, chất lượng. Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức 10 lớp bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên giảng dạy các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn cho 475 lượt cán bộ đoàn ở cấp Trung ương và cấp tỉnh, nhằm chủ động tạo nguồn đội ngũ giảng viên, báo cáo viên của tổ chức đoàn các cấp. Nhờ đó, đội ngũ giảng viên, báo cáo viên đã tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tăng cường trao đổi, thảo luận, giảng dạy theo tình huống; ứng dụng công nghệ, kỹ thuật mới… vào trong quá trình giảng dạy.

Việc đánh giá về giảng viên báo cáo viên cũng được Trung ương quan tâm thông qua việc xây dựng mẫu đánh giá phản hồi của người học đối với giảng viên, báo cáo viên. Khi kết thúc chương trình học tập hoặc kết thúc mỗi bài giảng, Ban tổ chức các lớp bồi dưỡng đều đề nghị người học thực hiện đánh giá về giảng viên qua phiếu phản hồi của người học. Trên cơ sở tổng hợp kết quả phản hồi từng người học, Ban Tổ chức lớp có thể trao đổi với giảng viên điều chỉnh nội dung, phương pháp giảng dạy cho phù hợp với từng chuyên đề và đối tượng học viên cụ thể.

Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn còn phát huy đội ngũ giảng viên, báo cáo viên thình giảng là những giảng viên, chuyên gia, nhà khoa học, quản lý có uy tín của ở đến từ các Học viện, trường đại học, viện nghiên cứu, trường chính trị và các ban ngành có liên quan; nhất là những cựu cán bộ đoàn có nhiều kinh nghiệm công các để hỗ trợ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn các cấp.

Thứ tư, phương thức tổ chức các lớp bồi dưỡng có nhiều đổi mới

Đối với những lớp bồi dưỡng dài ngày có thể bồi dưỡng tập trung liên lục hoặc tổ chức bồi dưỡng theo từng đơt, mỗi đợt là một khối kiến thức. Khi hoàn thành đủ các khối kiến thức sẽ được cấp chứng chỉ hoặc chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ theo hình thức online trong công tác bồi dưỡng cũng được triển khai, nhất là trong thời gian dịch bệnh Covid-19 xảy ra. Hiện nay, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đang áp dụng đa dạng các phương thức tổ chức lớp bồi dưỡng, linh hoạt, kết hợp giữa cách thức học trực tiếp và trực tuyến.

Bên cạnh đó, nội dung một số lớp bồi dưỡng, tập huấn, Trung ương Đoàn đã chỉ đạo, đối những vấn đề quan trọng có thể tổ chức các buổi thảo luận đan xen ngay trong quá trình tổ chức lớp bồi dưỡng. Đây là cơ hội để các cán bộ đoàn trao đổi, chia sẻ, học tập lẫn nhau từ những kinh nghiệm, các mô hình hay, cách làm hiệu quả đã triển khai thành công ở các địa phương.

Ngoài ra, công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập cũng có những nét mới. Cụ thể, Trung ương Đoàn đã chỉ đạo Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam xây dựng hệ thống ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm trên giấy và trên máy, thi trực tiếp hoặc thi online. Ngoài việc tổ chức thi online thì một số lớp bồi dưỡng Trung ương Đoàn đã chỉ đạo áp dụng phương pháp đánh giá kết quả học tập thông qua bài viết và bảo vệ một đề án nhất định cũng thể hiện rõ sự đổi mới trong công tác đánh giá kết quả học tập của người học.

2. Một số hạn chế trong công tác bồi dưỡng cán bộ đoàn và nguyên nhân

Mặc dù đã có những những kết quả và chuyển biến tích cực, nhưng công tác bồi dưỡng cán bộ đoàn vẫn còn những hạn chế nhất định, có thể kể đến như:

Một là,một số nội dung chương trình, tài liệu phục vụ bồi dưỡng, tập huấn cán bộ đoàn chậm cập nhật những vấn đề, nội dung mới.

Hai là, thời gian tập huấn cán bộ đoàn ở cấp tỉnh thường ngắn, nội dung thường lồng nghép với các nội dung khác nên những nội dung chuyên sâu về công tác Đoàn, Hội, Đội chưa được quan tâm thỏa đáng.

Ba là, số lượng cán bộ đoàn các cấp được bồi dưỡng tăng lên, nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, nhất là đội ngũ cán bộ cấp cơ sở do công tác luân chuyển cán bộ khá nhanh. Nhiều tỉnh, thành chưa quan tâm bồi dưỡng cán bộ chuyên trách chuẩn hóa theo chương trình bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng cơ bản về Đoàn, Hội, Đội. Trong khi, chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thanh niên có lúc, có nơi chưa đáp ứng yêu cầu; vẫn còn một số cán bộ làm công tác thanh niên còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn; kỹ năng, phương pháp còn nhiều hạn chế.

Bốn là, phương pháp giảng dạy của một số giảng viên, báo cáo viên vẫn còn nặng về truyền thụ kiến thức mà chưa dành thời gian thỏa đáng cho trao đổi, thảo luận, xử lý những tình huống thực tiễn với học viên.

Năm là, công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học chưa được các tỉnh, thành đoàn quan tâm đúng mực.

Chất lượng và những hạn chế trong công tác bồi dưỡng cán bộ đoàn nêu trên là do những nguyên nhân chủ yếu sau đây:

Một là, một số cấp bộ đoàn chưa thật sự chủ động và kiên trì trong công tác tham mưu để cấp ủy, lãnh đạo chính quyền hoặc lãnh đạo chuyên môn quan tâm đến công tác bồi dưỡng cán bộ đoàn.

Hai là, một số cấp ủy, chính quyền chưa thực sự quan tâm đến công tác bồi dưỡng cán bộ đoàn, nên kinh phí cấp cho công tác bồi dưỡng cán bộ đoàn rất hạn chế, gây ảnh hưởng đến số lương, thời lượng, nội dung và chất lượng buồi dưỡng cán bộ đoàn.

Ba là, nhiều tỉnh, thành Đoàn không có trường hoặc trung tâm bồi dưỡng cán bộ đoàn, nên không chủ động được kinh phí và nội dung bồi dưỡng, mà hoàn toàn phụ thuộc vào trường chính trị tình hoặc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện trong công tác bồi dưỡng cán bộ đoàn.

Bốn là, điều kiện, phương tiện phục vụ bồi dưỡng cán bộ đoàn chưa đáp ứng được yêu cầu. Bồi dưỡng cán bộ đoàn có nhiều nội dung khá đặc thù, đòi hỏi những trang thiết bị chuyên dụng để thực hành kỹ năng, mô hình tổ chức các hoạt động. Vì vậy, nếu giao cho trường chính trị thực hiện sẽ không có những thiết bị đáp ứng được yêu cầu chuyên môn của công tác bồi dưỡng cán bộ đoàn.

Năm là, ý thức học tập của một số học viện chưa cao, trong quá trình học tập vẫn chưa thực sự chủ động và tích cực cũng ảnh hưởng đến chất lượng công tác bồi dưỡng cán bộ đoàn. Công tác quản lý theo dõi chuyên cần của một số cán bộ quản lý lớp chưa chặt chẽ. Một số cán bộ chưa chủ động trau dồi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác và năng lực tổ chức; chưa nhiệt tình, đi sâu sát vào đời sống đoàn viên, thanh thiếu niên tại cơ sở.

3. Một số giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ đoàn

Từ thực trạng và những hạn chế, nguyên nhân phân tích ở trên, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ đoàn, trong thời gian tới cần thực hiện một số giải pháp như sau:

Thứ nhất,Trung ương Đoàn tiếp tục tham mưu đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án bồi dưỡng cán bộ đoàn giai đoạn mới. Trên cơ sở đó, các cấp bộ Đoàn cần kiên trì tham mưu với cấp ủy và chính quyền quan tâm đầu tư nhiều hơn cho công tác bồi dưỡng cán bộ đoàn để có thể gia tăng số lượng cán bộ đoàn được bồi dưỡng hàng năm, thời lượng dành cho nội dung bồi dưỡng về công tác Đoàn, Hội, Đội đảm bảo theo yêu cầu trong thời đại mới.

Thứ hai, các cấp bộ Đoàn cần phối hợp chặt chẽ với Trường chính trị cấp tỉnh và Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện trong việc xác định nội dung chương trình, báo cáo viên, thời lượng và đảm bảo các điều kiện, trang thiết bị, phục vụ các lớp bồi dưỡng cán bộ đoàn, đặc biệt là quan tâm đến công tác bồi dưỡng kiến thức cơ bản để chuẩn hóa đội ngũ cán bộ đoàn chuyên trách các cấp.

Thứ ba, Trung ương Đoàn tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện hệ thống nội dung chương trình tài liệu bồi dưỡng đã có, đảm bảo tính sát thực và thường xuyên cập nhật. Đổi mới cách thiết kế nội dung các chương trình bồi dưỡng cán bộ đoàn theo hướng có phần cứng ổn định lâu dài, mang tính bắt buộc và có một tỷ lệ nhất định phần mềm có tính định hướng, linh hoạt có thể điều chỉnh, thay đổi, để các cơ sở Đoàn theo từng địa bàn, lĩnh vực có thể vận dụng linh hoạt và bổ sung, cập nhật những kiến thức mới phù hợp với tình hình thực tiễn ở cơ sở.

Thứ tư, cần sớm nghiên cứu ban hành một số chương trình mới và tổ chức biên soạn tài liệu bồi dưỡng cán bộ đoàn trong một số lĩnh vực đặc thù như: Trong trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; trong các trường trung học phổ thông; trong doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp…

Thứ năm, tiếp tục quan tâm công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, báo cáo viên, nhất là bồi dưỡng về phương pháp giảng dạy tích cực, ứng dụng công nghệ mới để nâng số lượng và chất lượng đội ngũ và nâng cao chất lượng, tính hấp dẫn của các bài giảng. Bên cạnh đó, cần xây dựng đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên có chất lượng từ bên ngoài để hỗ trợ cho công tác bồi dưỡng, tập huấn cán bộ đoàn các cấp.

Thứ sáu, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ đoàn các cấp, vừa đảm bảo tính linh hoạt, nhưng vẫn đảm bảo sự nghiêm túc. Để sau mỗi khóa học, đội ngũ cán bộ đoàn thực sự được nâng cao về nâng lực công tác. Coi trọng và thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, đánh giá về quá trình và kết quả cuối khóa học.

Thứ bảy, tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức tự học tập của đoàn viên thanh niên, nhất là mỗi cán bộ đoàn. Sớm ban hành quy chế quy định về chế độ học tập bắt buộc và chế độ tự học dành cho cán bộ đoàn các cấp.

Qua phân tích, đánh giá, có thể thấy, việc bồi dưỡng cán bộ đoàn là yêu cầu khách quan, mang tính thường xuyên, vừa đáp ứng yêu cầu hiện tại, vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài, trên cơ sở thực hiện nhiều giải pháp toàn diện, đồng bộ, mới có thể đảm bảo về số lượng, chất lượng, không ngừng nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ đoàn các cấp, nhất là thực tiễn đang đặt ra đối với toàn thể hệ thống chính trị nước ta những yêu cầu, thách thức ngày càng cao trong tình hình mới.

TS. Nguyễn Hải Đăng 

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự Thật, xuất bản lần thứ 3, H, 2011, t.5, tr. 309.

2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr. 280.

3. Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008, Hội nghị lần thứ bẩy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

4. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (2021), Báo cáo kết quả thực hiện Đề án Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 2020.

5. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, (2023), “Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII (Nhiệm kỳ 2022 – 2027)”.

6. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, (2022), Báo cáo chuyên đề về kết quả công tác xây dựng Đoàn nhiệm kỳ 2027-2022.

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

  

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam