Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Lý luận trẻ | 15:05:00 29/05/2023

TNV - Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn chú trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, coi đây là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng, một nội dung cốt lõi của công tác xây dựng Đảng.

MỞ ĐẦU

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn chú trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, coi đây là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng, một nội dung cốt lõi của công tác xây dựng Đảng.

Những năm qua, căn cứ vào yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ cụ thể của cách mạng Việt Nam, vào Cương lĩnh của Đảng, cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được chú trọng và đẩy mạnh theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII ngày 22/10/2018 về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" (Nghị quyết 35- NQ/TW). Đây là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa thường xuyên và lâu dài; không chỉ là công việc của các cơ quan Đảng, Nhà nước mà là của cả hệ thống chính trị, đồng thời cũng là trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Cơ sở lí luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011) nêu rõ: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản.

Nghị quyết 35- NQ/TW chỉ ra rõ một số vấn đề quan trọng như sau: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, bảo vệ quan điểm chính trị, sự lãnh đạo của Đảng; bảo vệ chế độ, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc cải cách, xây dựng, đối mới đất nước và hợp tác quốc tế; bảo vệ an ninh quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định phục vụ cho sự phát triển của đất nước. Đó là nội dung quan trọng và cốt lõi của sự nghiệp đổi mới, xây dựng Đảng; là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó các cơ quan báo chí truyền thông các cấp là chủ đạo; là việc làm tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị – Xã hội cùng cấp; của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.

Nghị quyết nêu 07 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch.

Mối quan hệ giữa "xây" và "chống" trong Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Một trong những quan điểm mang tính chỉ đạo xuyên suốt trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay là phải kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”; giữa “bảo vệ” và “đấu tranh”. "Gắn kết chặt chẽ giữa "xây" và "chống", xây là cơ bản, chống phải quyết liệt hiệu quả" là một quan điểm chỉ đạo quan trọng được nêu trong Nghị quyết số 35-NQ/TW. Đây cũng chính là phương châm cơ bản trong quá trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc nói chung, bảo vệ lý tưởng của Đảng nói riêng. “Xây” được xem là giải pháp tập trung vào bên trong chủ thể còn “chống" là sự hướng vào việc ngăn chặn những tác động tiêu cực từ bên ngoài. Kết hợp "xây" và "chống" có nhiều cách hiểu khác nhau, tuy nhiên trong phạm vi công tác xây dựng Đảng, “xây” có thể hiểu là toàn bộ những phương thức, biện pháp tiếp tục phát huy những giá trị đã có, những ưu thế đang tồn tại để hướng tới mục tiêu củng cố tổ chức Đảng ngày càng ổn định, vững mạnh và phát triển; còn với “chống” là toàn bộ phương thức, cách làm để ngăn chặn biểu hiện tiêu cực, bẻ gãy và làm thất bại mọi hoạt động làm phương hại đến sự tồn vong của Đảng và chế độ.

Có thể nói, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch hiện nay đang ngày càng khó khăn hơn trước. Hiện nay, các thế lực phản động, thù địch chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng một có hệ thống, tổ chức vô cùng tinh vi, xảo quyệt hơn và vô cùng nguy hiểm. Chúng chống phá liên tục trên mọi mặt, lĩnh vực, không chỉ thuần túy là vấn đề lý luận mà bao gồm tất cả những vấn đề thực tế mới phát sinh. Chúng triển khai các hoạt động chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng với nhiều hình thức khác nhau, trước đây chúng triệt để lợi dụng sự thiếu hiểu biết của bộ phận nhân dân; xoáy sâu, tô đậm các vấn đề tôn giáo, dân tộc để chia rẽ, ly gián; kích động, thổi phồng những khiếm khuyết, hạn chế của Đảng để phá hoại thì nay chúng lại triệt để sử dụng internet và mạng xã hội để chống phá ta, trong thời gian qua chúng sử dụng hàng ngàn tài khoản mạng facebook, youtube, tiktok… để đăng tải các hình ảnh xuyên tạc, bịa đặt, vu khống Đảng và Nhà nước. Tuy chúng thay đổi phương thức hoạt động nhưng mục tiêu của chúng vẫn không thay đổi là nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiến tới xóa bỏ chế độ XHCN ở Việt Nam. Chúng tấn công, phủ định, xuyên tạc học thuyết Mác - Lênin, đưa ra các luận điệu cổ vũ cho bạo lực, chiến tranh; phủ định tư tưởng Hồ Chí Minh; phủ nhận vai trò và thành tựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, chúng còn bôi xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước với nhiều thủ đoạn tinh vi; chống phá chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Mặt khác, công tác "xây" dựng chỉnh đốn Đảng hiện nay còn có một số vấn đề như sức chiến đấu của một số tổ chức Đảng trước vi phạm, khuyết điểm còn thấp, tinh thần tự phê và phê bình của bộ phận đảng viên còn chưa cao, thậm chí còn "bộ phận cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, ngại khổ, ngại khó, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến", tự chuyển hóa". Trong khi đó, việc phòng chống tham nhũng, lãng phí còn hạn chế và "tham nhũng vẫn là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ ta".

Do đó, nhiệm vụ đặt ra cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay là vừa phải ngăn chặn, xử lý, làm thất bại mọi hoạt động phát tán thông tin giả, xấu độc, xuyên tạc, vừa phải tuyên truyền, xây dựng hình ảnh, tấm gương tích cực có sức lan tỏa, lay động quần chúng; vừa đấu tranh với những biểu hiện suy thoái, tiêu cực trong nội bộ lại vừa củng cố được lập trường, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; vừa bảo vệ được tính khoa học, cách mạng của Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vừa tiếp tục bổ sung, phát triển hệ thống lý luận CNXH trong giai đoạn tới, đó chính là sự kết hợp hiệu quả giữa "xây" và "chống". Hơn nữa, mệnh đề cơ bản trong Nghị quyết số 35-NQ/TW là "bảo vệ" và "đấu tranh" đã thể hiện rất rõ nội dung "xây" tức là "bảo vệ" và "chống" chính là "đấu tranh"; mọi nhiệm vụ, giải pháp được triển khai trong thực tiễn đều tuân thủ quan điểm xuyên suốt đó. Vì vậy, nếu không vận dụng đúng và đẩy đủ mối quan hệ này thì việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch sẽ chưa đảm bảo tính toàn diện và bền vững.

Trong quá trình bảo vệ lý luận của Đảng, việc đảm bảo nguyên tắc gắn kết giữa "xây" và "chống" là sự tuân thủ nguyên lý vận động, phát triển đúng đắn của vạn vật. Đó là hai mặt của một vấn đề, “xây” để “chống” hiệu quả hơn, ngược lại “chống” để “xây” ổn định và vững chắc hơn

Nhiệm vụ của mỗi đảng viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Theo Nghị quyết 35-NQ/TW: “Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là một nội dung cơ bản, sống còn của công tác xây dựng Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị-xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và của từng cán bộ, đảng viên”. Thoạt nhìn, các nội dung này có vẻ rất lớn, là trách nhiệm của các cơ quan Trung ương, của cả hệ thống chính trị... nhưng trên thực tế, tất cả đều liên quan đến trách nhiệm cá nhân của các đảng viên. Để phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả tác động từ thông tin xấu, độc trên mạng xã hội, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên cần:

Một là, nhận thức đầy đủ, sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, coi đó là nền tảng tinh thần của xã hội; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Tiếp tục thực hiện nghiêm các Nghị quyết TW 4 khoá (XI, XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; tự giác tu dưỡng rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, trau dồi đạo đức cách mạng.

Hai là, kiên trì, bền bỉ đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, thù địch nhằm phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng. Bên cạnh việc tiếp tục nghiên cứu, vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin; cần tiếp tục kiên quyết đấu tranh phản bác đối với những phương thức, thủ đoạn diễn biến hòa bình, phá hoại của một số thế lực thù địch; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Cương lĩnh, Điều lệ Đảng. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Mọi cán bộ, đảng viên phải chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn; nghiêm cấm để lộ bí mật của Đảng, Nhà nước, lan truyền những thông tin sai lệch hoặc tán phát những đơn thư có nội dung xấu, xuyên tạc, vu khống, kích động.

Ba là, chú trọng nâng cao ý thức tự giác, kỷ luật trong khi tiếp xúc thông tin; nắm vững và chấp hành tốt các quy định về quyền thông tin, phạm vi thông tin theo quy định của Hiến pháp, Luật Tiếp cận thông tin và Luật An ninh mạng. Khi tham gia mạng xã hội cần nghiêm túc thực hiện điều lệ và quy định kỷ luật của Ðảng, của tổ chức mà mình là thành viên, đồng thời thể hiện là công dân gương mẫu.

Bốn là, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng còn xuất phát từ những hành động cụ thể gắn với công việc, cuộc sống hằng ngày; không xa hoa, lãng phí, không gây mất đoàn kết nội bộ. Tăng cường đăng tải những thông tin chính thống, lan tỏa những thông điệp tốt đẹp mỗi ngày, đồng thời phản biện lại những thông tin sai trái, phiến diện của các thế lực thù địch trên không gian mạng./.

KẾT LUẬN

Đảng ta vừa kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam. Trải qua hơn 93 năm, Đảng cộng sản Việt Nam luôn kiên trì với nền tảng tư tưởng của Đảng mà nòng cốt là chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Sự kiên trì ấy chính là bài học cực kỳ quý báu cho mỗi chúng ta khi chúng ta sinh sống dưới ngọn cờ xã hội chủ nghĩa, khi tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cuộc đấu tranh trong lĩnh vực tư tưởng đòi hỏi Đảng, mọi cán bộ đảng viên, chiến sĩ và nhân dân không chỉ nâng cao nhận thức khoa học, trau dồi lập trường quan điểm chính trị và bản lĩnh chính trị vững vàng “không cho phép ai được ngả nghiêng, dao động” như Đảng ta đã nhấn mạnh mà còn rất cần đến phẩm chất đạo đức trong sáng của mỗi người. Nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tuy còn nhiều khó khăn và gian khổ khi các thế lực chống phá luôn luôn tìm cách để lật đổ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản nhưng Chúng ta tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý tập trung thống nhất của Nhà nước, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta sẽ thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chủ động đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch góp phần bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Xây dựng một nước Việt Nam đổi mới, dân tộc Việt Nam phát triển sánh vai với các nước trên thế giới theo tinh thần Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bùi Thị Vân Anh

Phòng Tổng Hợp – Vietcombank Chi nhánh Sở Giao Dịch

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

  

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam