Yên Bái sẽ có 4 KCN, 16 CCN vào năm 2030

| 08:38:49 19/09/2023

Theo quy hoạch, đến năm 2030, Yên Bái sẽ quy hoạch phát triển mới 4 KCN Y Can, Đông An, Thịnh Hưng, Lục Yên, mở rộng KCN Minh Quân, đồng thời quy hoạch mới 16 CCN.

KCN Trấn Yên, Yên Bái.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1086 ngày 18.9.2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phạm vi, ranh giới lập Quy hoạch tỉnh Yên Bái bao gồm toàn bộ địa giới hành chính tỉnh Yên Bái, với tổng diện tích tự nhiên 6.892,67 km2, với 9 đơn vị hành chính cấp huyện gồm: Thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ và 7 huyện (Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, Văn Yên, Trấn Yên, Lục Yên, Yên Bình).

Một trong những mục tiêu quan trọng của quy hoạch là đưa Yên Bái nằm trong nhóm 5 tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.

Cụ thể, về kinh tế phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đạt 8,5%/năm. Cơ cấu kinh tế mông, lâm nghiệp, thuỷ sản chiếm khoảng 14,8%; công nghiệp - xây dựng chiếm khoảng 39%; dịch vụ chiếm khoảng 41,5%; thuế sản phẩm, trừ trợ cấp sản phẩm chiếm khoảng 4,7%. GRDP bình quân đầu người đạt trên 125 triệu đồng.

Đến năm 2050, tỉnh Yên Bái phát triển toàn diện, bền vững, xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc; thuộc nhóm các tỉnh phát triển hàng đầu trong vùng trung du và miền núi Bắc Bộ, là hình mẫu phát triển xanh của vùng và cả nước.

Đối với quy hoạch các KCN, đến năm 2030, giữ nguyên diện tích ba KCN Phía Nam, Âu Lâu, Trấn Yên; mở rộng diện tích KCN Minh Quân; quy hoạch phát triển mới 4 KCN Y Can, Đông An, Thịnh Hưng, Lục Yên.

Đối với các cụm công nghiệp (CCN), đến năm 2030, giữ nguyên diện tích 6 CCN Thịnh Hưng, Sơn Thịnh, Báo Đáp, Hưng Khánh, Đông An, Minh Quân; quy hoạch phát triển mới 16 CCN.

Đưa ra khỏi quy hoạch ba CCN gồm Đầm Hồng, Bảo Hưng, Tây cầu Mậu A; mở rộng hai cụm công nghiệp Âu Lâu, Yên Thế; giảm diện tích CCN Bắc Văn Yên.

Khiêm Phạm

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

  

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam