Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

| 23:25:00 15/11/2023

TNV - Nội dung và giá trị cốt lõi của cuốn sách: “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và bài học về tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, trách nhiệm của thanh niên trong thời đại mới.

Kết cấu, nội dung và những định hướng giá trị của cuốn sách

Ngày 14/11/2023, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt nội dung cuốn sách “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, với sự tham dự trực tiếp kết hợp với trực tuyến tới 396 điểm cầu và hơn 16.000 cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tham dự.

Hội nghị không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên nắm bắt được những tư tưởng, quan điểm và định hướng quan trọng trong đường lối lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược và toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư mà còn là “tiếng nói đanh thép”, phản bác lại các thế lực thù địch luôn tìm cách chống phá, xuyên tạc, bịa đặt con đường xây dựng Chủ nghĩa xã hội mà Đảng ta, nhân dân ta đang xây dựng.

Tại Hội nghị, GS. TS. Tạ Ngọc Tấn - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương đã tập trung giới thiệu một cách tổng quát những nội dung cơ bản và giá trị cốt lõi của Cuốn sách “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”.

Với độ dài 506 trang, cuốn sách được tuyển chọn từ 43 bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong hơn nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội khóa XIII của Đảng. Đây chính là những nội dung “vô cùng phong phú”[1], “là sản phẩm kết tinh sáng tạo của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, đồng thời khẳng định sự đúng đắn của các chủ trương, đường lối do Đại hội XIII đề ra”[2]. Đó là cẩm nang với những định hướng chiến lược, những chỉ đạo hoạt động thực tiễn sâu sát, những gợi mở quan trọng để các cấp, ngành, địa phương, các lực lượng, cơ quan, đơn vị, tổ chức và từng cấp ủy, cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân quán triệt, nâng cao nhận thức và quyết tâm hành động với tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, cả nước chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tạo thế và lực mới cho sự phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Theo GS, TS. Tạ Ngọc Tấn, các bài phát biểu của Tổng Bí thư được tuyển chọn, sắp xếp trong cuốn sách được kết cấu thành 04 nhóm chủ đề lớn:

* Nhóm thứ nhất là những bài phát biểu trong các Hội nghị Trung ương lần thứ 3, 4, 5, 6.

* Nhóm thứ 2 là những bài phát biểu tại các hội nghị toàn quốc quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh ở 6 vùng chiến lược của đất nước.

* Nhóm thứ 3 là những phát biểu chỉ đạo tại các buổi làm việc, các dịp về thăm, chúc Tết ở một số tỉnh, thành phố, địa phương.

* Nhóm thứ 4 là những phát biểu về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các hội nghị, lễ kỷ niệm, buổi gặp đại biểu các ban chỉ đạo Trung ương, ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp.

Nội dung các bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động thực tiễn của Đảng và hệ thống chính trị trên các lĩnh vực, những nhiệm vụ chiến lược trọng yếu đề ra trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, bao gồm phát triển kinh tế-xã hội; phát triển và chấn hưng văn hóa, xây dựng con người Việt Nam; bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tạo thuận lợi và thời cơ để xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh mới.

Có thể nói, nội dung cuốn sách cho thấy tinh thần trách nhiệm, những tư tưởng sâu sắc và cái nhìn rất sâu sát thực tiễn của người đứng đầu Đảng ta đối với từng ngành, từng vùng, đồng thời thể hiện quyết tâm khơi dậy khát vọng phát triển, sức mạnh đoàn kết của cả nước nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, không ngừng cải thiện đời sống mọi mặt cho nhân dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Các bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư cũng cho thấy sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết nhất trí, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã tạo được sự lan tỏa và hưởng ứng rộng khắp, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Nhờ đó, đường lối, chủ trương của Đảng nhanh chóng được cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động của các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương, được khẩn trương quán triệt trong thực tiễn, mang lại hiệu quả tích cực và thiết thực.

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, trách nhiệm của thanh niên thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ XII

Năm 2023 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và là năm đầu tiên toàn Đoàn phát huy tính tiền phong, gương mẫu; ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027. Ngay sau thành công của Đại hội, để Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII thực sự đi vào cuộc sống, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII do chính các đồng chí trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn làm báo cao viên.

Phát biểu tại Hội nghị này[3], đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết trung ương, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên phải làm thực chất, tránh làm đối phó, hình thức, quyết tâm tìm tòi các giải pháp triển khai công việc, bất kể có những khó khăn gì. Đây là hoạt động được triển khai đồng bộ, thống nhất và nghiêm túc trên cả nước dưới hình thức kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến. Để nhiệm vụ nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết đi vào thực chất, Trung ương Đoàn đã thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát, với các hình thức như: cán bộ, đoàn viên tiến hành trả lời câu hỏi về các nội dung liên quan đến Nghị quyết trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam. Vòng thi chung kết Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII diễn ra tại Hà Nội ngày 19/8/2023 vừa qua. Thí sinh có tổng số điểm cao nhất trong 4 tuần thi được tham gia Hành trình “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” thăm quần đảo Trường Sa năm 2024.

Với khẩu hiệu hành động: Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII đã xác định 3 nhiệm vụ đột phá nhiệm kỳ về xây dựng đội ngũ cán bộ; khởi nghiệp sáng tạo và nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) cũng đã thống nhất thực hiện 12 chỉ tiêu trọng tâm[4], 10 chương trình đề án nhiệm kỳ[5]. Bên cạnh thực hiện những nội dung thực hiện, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn cần hết sức quan tâm 2 việc, gồm: công tác phát triển Đảng và công tác ban chỉ đạo 35 tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Đây là công việc rất quan trọng cần phải làm thường xuyên, liên tục, hàng ngày, hàng giờ.

Để cụ thể các Chương trình, Đề án của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, trong 5 năm tới, Trung ương Đoàn đã phối hợp với Chính phủ tăng cường các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và kỹ năng mềm cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng. Chính phủ hỗ trợ, tạo điều kiện để Trung ương Đoàn tổ chức các chương trình, hoạt động cổ vũ, khuyến khích tinh thần hiếu học, xây dựng xã hội học tập trong thanh niên; chăm lo, đồng hành với sinh viên, giáo viên trẻ, đặc biệt ở khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa; hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đến trường. Chính phủ hỗ trợ, tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên phát huy tính sáng tạo, tính tiên phong của thanh niên trong nghiên cứu, ứng dụng thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đặc biệt là tham gia tích cực vào quá trình chuyển đổi số quốc gia.

 Với tinh thần xung kích, tiên phong, gương mẫu; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tuổi trẻ Việt Nam quyết tâm chung tay cùng “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” như nội dung và giá trị nhân văn cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập ở trên.

Ths. Vũ Thành Phương - Viện Nghiên cứu Thanh niên

Th.s Phạm Quang Chính - Tạp chí Thanh niên

--------------

Tài liệu tham khảo

[1] Sách: Người trẻ có sợ trách nhiệm. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, năm 2023, Tập thể tác giả.

[2] “Bệnh sợ trách nhiệm” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đăng trên tạp chí Cộng sản năm 1973

[3] “Vấn đề thanh niên trong tư tưởng Hồ Chí Minh, GS.TS. Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương

[4] “Nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng đối với thanh niên trong tình hình mới”, TS. Lê Hải Bình, Ban Tuyên Giáo Trung ương

[5] “Cán bộ trẻ có sợ trách nhiệm?”, TS. Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính trung ương

[6] Lễ ra mắt cuốn sách “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

https://tuyengiao.vn/nhip-cau-tuyen-giao/ban-tuyen-giao-tw/ra-mat-cuon-sach-ca-nuoc-dong-long-tranh-thu-moi-thoi-co-vuot-qua-moi-kho-khan-thach-thuc-quyet-tam-thuc-hien-thang-146892


[1] GS, TS. Tạ Ngọc Tấn nhấn mạnh tại Hội nghị quán triệt nội dung cuốn sách do Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức, ngày 14/11/2023

[2] Phát biểu của GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng, UV BCT, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, tại lễ ra mắt cuốn sách ngày 20/10/2023, tại Hà Nội.

[3] Phát biểu của Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn tại Hội nghị Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, sáng 05/3/2023.

[4] 12 chỉ tiêu trọng tâm trên các lĩnh vực: Tuyên truyền giáo dục, tình nguyện, sáng tạo, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, khởi nghiệp, nghề nghiệp việc làm, hội nhập quốc tế, xây dựng Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Cụ thể: (1) 100% cán bộ đoàn, đoàn viên, 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn. (2) 50 triệu lượt đoàn viên, thanh niên được tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn, Hội tổ chức. (3) 250.000 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa. (4) 60% thanh thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp triển khai thực hiện. 50% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến. 70% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử. (5) 100 triệu cây xanh được đoàn viên, thanh niên tham gia trồng mới. (6) 300 thôn, bản khó khăn được đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ hoàn thành tiêu chí nông thôn mới. (7) 15.000 tỉ đồng được hỗ trợ cho thanh niên vay vốn để khởi nghiệp, lập nghiệp, làm kinh tế. 7.000 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ. (8) 12 triệu lượt thanh thiếu niên được tư vấn hướng nghiệp và việc làm; 3 triệu thanh niên được giới thiệu việc làm. (9) 7 triệu lượt thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế. (10) 3 triệu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức Đoàn các cấp hỗ trợ. (11) 50% đoàn viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tỉ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt 68%. (12) 1 triệu đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Các cấp bộ đoàn phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu do cấp ủy giao về kết nạp đảng viên mới từ đoàn viên.

[5] 10 đề án trọng điểm sẽ được triển khai trong nhiệm kỳ 2022-2027 là: (1) Đề án "Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030". (2) Đề án "Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy Tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030". (3) Đề án "Nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2022-2030". (4) Đề án "Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2022 - 2030". (5) Đề án "Thành lập Quỹ hỗ trợ sáng kiến vì cộng đồng". (6) Đề án "Nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030". (7) Đề án "Tăng cường năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp giai đoạn 2022 - 2030". (8) Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2027". (9) Đề án "Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em giai đoạn 2023 - 2027". (10) Đề án "Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh thiếu nhi Việt Nam trong tình hình mới".

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

  

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam