Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh đạt 100% phiếu tín nhiệm cao

Thời sự, Chính trị | 14:48:00 08/12/2023

Vừa qua, tại Kỳ họp thứ Mười sáu, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, các đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện quy trình và công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với chức vụ do HĐND tỉnh bầu

Theo đó, các đại biểu HĐND tỉnh đã thực hiện lấy phiếu tín nhiệm với 28 ông (bà) giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu, trong đó có 7 chức vụ của HĐND tỉnh (Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Trưởng Ban HĐND tỉnh) và 21 chức vụ của UBND tỉnh (Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh). Việc lấy phiếu tín nhiệm đã diễn ra dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch và đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục quy định. Kết quả, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Hoàng Sơn; đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng đạt 100% phiếu tín nhiệm cao. Ngoài 2 chức vụ Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh đạt 100% phiếu tín nhiệm cao còn có 2 chức vụ là Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đỗ Đức Công; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Xuân Trường đạt 100% phiếu tín nhiệm cao. Như vậy chức vụ có phiếu tín nhiệm cao đạt 100% là 4/28, chiếm 14,28% tổng số chức danh được lấy phiếu tín nhiệm. Kết quả cũng cho thấy đa số chức vụ được lấy phiếu tín nhiệm đều đạt mức "tín nhiệm cao" từ 70.8% trở lên. Không có trường hợp chức vụ được lấy phiếu tín nhiệm quá nửa đến 2/3 số phiếu đánh giá “tín nhiệm thấp”. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đã đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, giúp những người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục có phương hướng phấn đấu, rèn luyện phẩm chất chính trị, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác; làm cơ sở để các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ. HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 92/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên Khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bầu.

 Sau đây là kết quả chi tiết:

I. Các chức vụ của Hội đồng nhân dân tỉnh (07 người)

1. Ông Phạm Hoàng Sơn, Chủ tịch HĐND tỉnh

a) Số phiếu tín nhiệm cao: 65 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu thu về).

b) Số phiếu tín nhiệm: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

c) Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

2. Ông Đỗ Đức Công, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

a) Số phiếu tín nhiệm cao: 65 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu thu về).

b) Số phiếu tín nhiệm: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

c) Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

3. Bà Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh  

a) Số phiếu tín nhiệm cao: 63 phiếu (chiếm 96,9% tổng số phiếu thu về).

b) Số phiếu tín nhiệm: 02 phiếu (chiếm 3,1% tổng số phiếu thu về).

c) Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

4. Ông Lê Văn Tâm, Trưởng Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh

a) Số phiếu tín nhiệm cao: 62 phiếu (chiếm 95,4% tổng số phiếu thu về).

b) Số phiếu tín nhiệm: 03 phiếu (chiếm 4,6% tổng số phiếu thu về).

c) Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

5. Bà Nguyễn Thị Thúy Nga, Trưởng Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh

a) Số phiếu tín nhiệm cao: 64 phiếu (chiếm 98,5% tổng số phiếu thu về).

b) Số phiếu tín nhiệm:  01 phiếu (chiếm 1,5% tổng số phiếu thu về).

c) Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

6. Ông Ân Văn Thanh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh

a) Số phiếu tín nhiệm cao: 62 phiếu (chiếm 95,4% tổng số phiếu thu về).

b) Số phiếu tín nhiệm: 02 phiếu (chiếm 3,1% tổng số phiếu thu về).

c) Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,5% tổng số phiếu thu về).

7. Ông Trần Văn Khương, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh

a) Số phiếu tín nhiệm cao: 63 phiếu (chiếm 96,9% tổng số phiếu thu về).

b) Số phiếu tín nhiệm: 02 phiếu (chiếm 3,1% tổng số phiếu thu về).

c) Số phiếu tín nhiệm thấp:  0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

II. Các chức vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh (21 người)

1. Ông Trịnh Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh

a) Số phiếu tín nhiệm cao: 65 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu thu về).

b) Số phiếu tín nhiệm: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

c) Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

2. Ông Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

a) Số phiếu tín nhiệm cao: 65 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu thu về).

b) Số phiếu tín nhiệm: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

c) Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

3. Ông Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

a) Số phiếu tín nhiệm cao: 62 phiếu (chiếm 95,4% tổng số phiếu thu về).

b) Số phiếu tín nhiệm: 03 phiếu (chiếm 4,6% tổng số phiếu thu về).

c) Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

4. Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

a) Số phiếu tín nhiệm cao: 63 phiếu (chiếm 96,9% tổng số phiếu thu về).

b) Số phiếu tín nhiệm: 02 phiếu (chiếm 3,1% tổng số phiếu thu về).

c) Số phiếu tín nhiệm thấp:  0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

5. Ông Nguyễn Bá Chính, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương

a) Số phiếu tín nhiệm cao: 50 phiếu (chiếm 76,9% tổng số phiếu thu về).

b) Số phiếu tín nhiệm: 15 phiếu (chiếm 23,1% tổng số phiếu thu về).

c) Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

6.  Ông Phạm Quốc Chính, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

a) Số phiếu tín nhiệm cao: 46 phiếu (chiếm 70,8% tổng số phiếu thu về).

b) Số phiếu tín nhiệm: 16 phiếu (chiếm 24,6% tổng số phiếu thu về).

c) Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 4,6% tổng số phiếu thu về).

7. Ông Trần Trọng Chung, Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh

a) Số phiếu tín nhiệm cao: 58 phiếu (chiếm 89,2% tổng số phiếu thu về).

b) Số phiếu tín nhiệm: 07 phiếu (chiếm 10,8% tổng số phiếu thu về).

c) Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

8. Ông Hà Văn Dương, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Số phiếu tín nhiệm cao: 63 phiếu (chiếm 96,9% tổng số phiếu thu về).

b) Số phiếu tín nhiệm: 02 phiếu (chiếm 3,1% tổng số phiếu thu về).

c) Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

9. Ông Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên UBND tỉnh, Chỉ huy Trưởng Bộ CHQS tỉnh

a) Số phiếu tín nhiệm cao: 64 phiếu (chiếm 98,5% tổng số phiếu thu về).

b) Số phiếu tín nhiệm: 01 phiếu (chiếm 1,5% tổng số phiếu thu về).

c) Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

10. Ông Phạm Việt Đức, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Số phiếu tín nhiệm cao: 63 phiếu (chiếm 96,9% tổng số phiếu thu về).

b) Số phiếu tín nhiệm: 02 phiếu (chiếm 3,1% tổng số phiếu thu về).

c) Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

11. Ông Bùi Đức Hải, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh

a) Số phiếu tín nhiệm cao: 59 phiếu (chiếm 90,8% tổng số phiếu thu về).

b) Số phiếu tín nhiệm: 03 phiếu (chiếm 4,6% tổng số phiếu thu về).

c) Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,5 % tổng số phiếu thu về).

12. Bà Vũ Thị Lệ Hằng, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp

a) Số phiếu tín nhiệm cao: 62 phiếu (chiếm 95,4% tổng số phiếu thu về).

b) Số phiếu tín nhiệm: 01 phiếu (chiếm 1,5% tổng số phiếu thu về).

c) Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

13. Ông Trần Văn Hậu, Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh

a) Số phiếu tín nhiệm cao: 59 phiếu (chiếm 90,8% tổng số phiếu thu về).

b) Số phiếu tín nhiệm: 04 phiếu (chiếm 6,1% tổng số phiếu thu về).

c) Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

14. Ông Đỗ Xuân Hòa, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

a) Số phiếu tín nhiệm cao: 58 phiếu (chiếm 89,2% tổng số phiếu thu về).

b) Số phiếu tín nhiệm: 05 phiếu (chiếm 7,7% tổng số phiếu thu về).

c) Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

15. Ông Đặng Ngọc Huy, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế

a) Số phiếu tín nhiệm cao: 60 phiếu (chiếm 92,3% tổng số phiếu thu về).

b) Số phiếu tín nhiệm: 03 phiếu (chiếm 4,6% tổng số phiếu thu về).

c) Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

16. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Số phiếu tín nhiệm cao: 55 phiếu (chiếm 84,6% tổng số phiếu thu về).

b) Số phiếu tín nhiệm: 08 phiếu (chiếm 12,3% tổng số phiếu thu về).

c) Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

17. Ông Hoàng Đức Khánh, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng

a) Số phiếu tín nhiệm cao: 55 phiếu (chiếm 84,6% tổng số phiếu thu về).

b) Số phiếu tín nhiệm: 08 phiếu (chiếm 12,3% tổng số phiếu thu về).

c) Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

18. Ông Nguyễn Thành Minh, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ

a) Số phiếu tín nhiệm cao: 61 phiếu (chiếm 93,8% tổng số phiếu thu về).

b) Số phiếu tín nhiệm: 02 phiếu (chiếm 3,1% tổng số phiếu thu về).

c) Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

19. Ông Nguyễn Minh Quang, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính

a) Số phiếu tín nhiệm cao: 52 phiếu (chiếm 80% tổng số phiếu thu về).

b) Số phiếu tín nhiệm: 08 phiếu (chiếm 12,3% tổng số phiếu thu về).

c) Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 4,6% tổng số phiếu thu về).

20. Ông Phạm Văn Sỹ, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Số phiếu tín nhiệm cao: 58 phiếu (chiếm 89,2% tổng số phiếu thu về).

b) Số phiếu tín nhiệm: 02 phiếu (chiếm 3,1% tổng số phiếu thu về).

c) Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 4,6% tổng số phiếu thu về).

21. Ông Nguyễn Ngọc Tuân, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Số phiếu tín nhiệm cao: 54 phiếu (chiếm 83,1% tổng số phiếu thu về).

b) Số phiếu tín nhiệm: 08 phiếu (chiếm 12,3% tổng số phiếu thu về).

c) Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,5% tổng số phiếu thu về).

Trần Huyền/thainguyen.gov.vn

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

  

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam