Công tác phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ năm 2015 đến năm 2020

Lý luận trẻ | 08:00:00 11/01/2024

NCKH - Đồng Nai là tỉnh thuộc khu vực Đông Nam Bộ, có vị trí quan trọng trong vùng phát triển kinh tế trọng điểm phía Nam. Tính đến tháng 12 năm 2022, trên địa bàn Tỉnh có trên 41.263 tổ chức, doanh nghiệp được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh và đang hoạt động (chưa tính các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) với 1.194.760 lao động, trong đó lao động nữ trên 686.117 người (chiếm tỷ lệ 57,5%). Trong đó: có 31/32 khu công nghiệp được thành lập và đang hoạt động với 1.387 doanh nghiệp trong khu công nghiệp (gồm 73 doanh nghiệp liên doanh với đối tác trong nước, 1.314 doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài) và 641 dự án đầu tư trong nước.

Tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2022, toàn Đảng bộ Tỉnh có 16 đảng bộ trực thuộc[1] với 687 tổ chức cơ sở đảng, (trong đó có 310 chi bộ và 377 đảng bộ, trong 377 đảng bộ có 3.489 chi bộ trực thuộc) với  87.646 đảng viên; kết nạp được 1.485 đảng viên (tỷ lệ 1,7% so với tổng số đảng viên cuối năm 2021; đạt 106% so với chỉ tiêu phát triển đảng trong năm 2022), nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ đến nay 87.646 đảng viên, có 34.549 đảng viên nữ, có 2.672 đảng viên dự bị. Trong đó: Doanh nghiệp tư nhân (gồm doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tư nhân) có 84 tổ chức với 1.531 đảng viên chiếm 37,46%. Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài 68 tổ chức với 1.685 đảng viên chiếm 41,23%[2].

Đảng bộ tỉnh Đồng Nai luôn nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân. Chỉ tính riêng từ năm 2015 đến năm 2020, Đảng bộ tỉnh đã ban hành nhiều văn bản về công tác xây dựng Đảng trong loại hình doanh nghiệp tư nhân. Có thể kể đến các văn bản cụ thể như: Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 06/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “về tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”, Chỉ thị số 48-CT/TU ngày 13/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân”.v.v...

Phát huy những kết quả đạt được về công tác phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân của nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Tỉnh 2010- 2015; trong nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng bộ tỉnh Đồng Nai xác định rõ quan điểm chỉ đạo: “Ở đâu có quần chúng thì ở đó cần có đảng viên và ở đâu có tổ chức thì ở đó cần có tổ chức đảng để lãnh đạo. Sự phát triển và vững mạnh của tổ chức cơ sở đảng là yếu tố quyết định đến sự phát triển vững mạnh của tổ chức và doanh nghiệp”[3]. Từ quan điểm trên, Đảng bộ đề ra các nhiệm vụ cụ thể để phát triển đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân:

Một là, về công tác tư tưởng:  Cần: “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, huy động cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, chủ doanh nghiệp và người lao động về yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước”[4].

Hai là, về tổ chức thực hiện công tác phát triển đảng viên: Cần “củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài nhà nước; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện phù hợp với đặc điểm tình hình của mỗi địa phương và doanh nghiệp”[5].

Ba là, về  tháo gỡ những điểm nghẽn, khó khăn cản trở công tác phát triển đảng viên, Đảng bộ tỉnh chủ trương: “Rà soát văn bản pháp luật, tạo hành lang pháp lý cho việc thành lập và hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài nhà nước; các quy định về chế tài xử phạt doanh nghiệp không thực hiện đúng pháp luật”[6].

Bốn là, về xây dựng mối quan hệ giữa tổ chức đảng, đoàn thể, đảng viên và chủ doanh nghiệp, Đảng bộ nêu rõ khi thực hiện phải đổi mới tư duy, phù hợp và chú ý đến tính đặc thù, đồng hành cùng doanh nghiệp: “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo gắn kết tổ chức đảng, đoàn thể và đảng viên với doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp thông qua mối quan tâm, mục tiêu vào lợi ích chung”; “Đồng hành cùng doanh nghiệp, tích cực tham gia vào hoạt động của doanh nghiệp, đem lại lợi ích, góp phần làm cho doanh nghiệp ổn định, phát triển”; “cử cán bộ, đảng viên của đảng uỷ cấp trên về sinh hoạt cùng với chi bộ trong doanh nghiệp”[7].

Để triển thực tốt những nhiệm vụ cụ thể đã được Đảng bộ đề ra, trong suốt nhiệm kỳ 2015-2020, công tác tạo nguồn phát triển Đảng được triển khai một cách đồng bộ, tích cực.

Đảng bộ Tỉnh phân công các đảng bộ thuộc tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng đội ngũ trung kiên, nâng cao nhận thức về đảng, phấn đấu rèn luyện trở thành đảng viên, phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên trong doanh nghiệp, công ty để nâng cao chất lượng hoạt động, tổ chức các phong trào thi đua, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân, người lao động. Từ đó tập hợp công nhân, người lao động vào tổ chức kịp thời phát hiện quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Các tổ chức đoàn thể đã chủ động phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động sản xuất, phù hợp với đối tượng doanh nghiệp như: phong trào  “Lao động giỏi’’; “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi’’, “Bàn tay vàng, sản phẩm vàng’’; tạo môi trường cho đoàn viên ưu tú tự bồi dưỡng rèn luyện để giới thiệu vào đảng.

Mỗi năm, Đảng bộ chỉ đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện và đảng bộ khối doanh nghiệp được giao chức năng bồi dưỡng chính trị cho đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới đã tổ chức mở lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng, đảng viên mới cho quần chúng ưu tú và đảng viên mới kết nạp.

Dựa vào số lượng nguồn trung kiên được cử đi học bồi dưỡng nhận thức về Đảng để mở lớp, thời gian học thường được bố trí vào thứ 7 và chủ nhật hoặc chỉ chủ nhật để không ảnh hưởng đến thời gian làm việc của công nhân, người lao động. Một số huyện, nếu doanh nghiệp có số lượng quần chúng đông, đủ điều kiện ở lớp sẽ tổ chức học tại doanh nghiệp như huyện Vĩnh Cửu tổ chức học tại khu công nghiệp Thạnh Phú, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp ; Đảng ủy Khối phối hợp với Công đoàn khu công nghiệp Biên Hòa trong giai đoạn 2015 – 2021 đã mở được 04 lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng cho ban chấp hành công đoàn, công nhân và người lao động làm việc trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Về nội dung chương trình bồi dưỡng cho đối tượng kết nạp đảng, Đảng bộ tỉnh yêu cầu: Đổi mới nội dung, chương trình bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới đảm bảo thiết thực, chất lượng, hiệu quả theo hướng tập trung vào những vấn đề cơ bản về Đảng, tiêu chuẩn, điều kiện, nhiệm vụ, quyền của đảng viên, tính tiên phong, gương mẫu, nhất là xác định đúng đắn động cơ vào Đảng.

Như vậy, trong từ năm 2016 năm bắt đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đồng Nai nhiệm kỳ 2015-2020, đến năm 2020, Đảng bộ Tỉnh đã kết nạp được 211 đảng viên mới trong doanh nghiệp tư nhân (gồm doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tư nhân). Đặc biệt, trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 02 chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng.

Để có được những kết quả trên là do các cấp ủy, tổ chức đảng và các tổ chức chính trị - xã hội ở Đồng Nam đã thực hiện tốt công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục, tạo sự thống nhất về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và chủ doanh nghiệp về nhiệm vụ xây dựng, phát triển tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo các ban xây dựng đảng tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra các đảng ủy trực thuộc, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong các loại hình doanh nghiệp; từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, qua đó các cấp ủy kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những kiến nghị, đề xuất của đảng viên, quần chúng để phản ánh với chủ doanh nghiệp xem xét, giải quyết. Các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng thể hiện được vị trí, vai trò, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của doanh nghiệp, tạo niềm tin, nâng cao uy tín của tổ chức đảng đối với doanh nghiệp, người lao động. Các tổ chức đảng có cán bộ chủ chốt của doanh nghiệp tham gia cấp ủy có nhiều thuận lợi trong sinh hoạt chi bộ, thể hiện được vị trí, vai trò trong doanh nghiệp, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển ổn định của doanh nghiệp; tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp.

Mặc dù vậy, công tác phát triển Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân ở tỉnh Đồng Nai trong thời gian qua còn những hạn chế, tồn tại như: Một số chủ doanh nghiệp chưa nhận thức rõ về vị trí, vai trò việc thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp, còn có tâm lý lo ngại ràng buộc về mặt chính trị, tổ chức, thậm chí có nơi chủ doanh nghiệp né tránh, ngại tiếp xúc, không muốn thành lập các tổ chức đảng, đoàn thể tại doanh nghiệp mình. Chính vì vậy, số lượng đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân còn thấp. Chỉ tính riêng năm 2019, năm cao nhất trong suốt nhiệm kỳ, cũng chỉ chỉ kết nạp được 53 đảng viên. Một số cấp ủy cấp trên chưa quan tâm đúng mức công tác xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội, tạo nguồn và kết nạp đảng viên, đoàn viên, hội viên trong doanh nghiệp; tổ 07 của một số cấp ủy hoạt động chưa hiệu quả; kết quả công tác xây dựng tổ chức đảng, kết nạp đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước chưa tương xứng với quy mô, tiềm năng tại cơ sở. Nhiều tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân có số lượng lao động lớn nhưng chưa làm tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển đảng viên, nhiều năm liền không phát triển được đảng viên mới.

Kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào đảng còn khó khăn, từ năm 2016 đến năm 2020, mới kết nạp được 02 chủ doanh nghiệp vào Đảng: Giám đốc công ty TNHH Song Song Bảo và Giám đốc Công ty TNHH kiến trúc, xây dựng Thành Lân thuộc đảng bộ thành phố Long Khánh. Phạm vi, đối tượng mới chỉ dừng lại ở doanh nghiệp vừa và nhỏ, nên chưa phát triển được đảng viên ở các doanh nghiệp có quy mô lớn, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Tỉnh. Vai trò của tổ chức công đoàn và đoàn thanh niên trong việc thành lập tổ chức và phát triển đảng viên ở các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước còn nhiều hạn chế, bất cập, hoạt động còn mang tính hình thức, chậm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chưa có biện pháp hoạt động phong phú.

TS. Đặng Thị Minh Phượng

Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Thu Hoài

Học viên cao học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Ban Chỉ Đạo 07 Tỉnh ủy Đồng Nai (2022), Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Đồng Nai.

2. Tỉnh uỷ Đồng Nai (2017), Chỉ thị số 22 của Ban thường vụ tỉnh uỷ thực hiện thông báo số 22-TB/TW ngày 11/4/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng, khoá X về "Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ chính trị khoá VIII trong tình hình mới", Đồng Nai.

3. Tỉnh uỷ Đồng Nai (2016), Thông báo kết luận của ban thường vụ tỉnh uỷ tại Hội nghị toạ đàm "phát triển đảng viên, xây dựng chi bộ đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Nai", Đồng Nai.[1]  11 đảng bộ huyện, 02 đảng bộ thành phố, 02 đảng bộ khối (Khối các cơ quan, Khối Doanh nghiệp), 01 đảng bộ Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, 02 đảng bộ lực lượng vũ trang (Công an, Quân sự).

[2] Ban Chỉ Đạo 07 Tỉnh ủy Đồng Nai, Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Đồng Nai, tháng 12 năm 2022, tr.3.

[3] Tỉnh uỷ Đồng Nai, Thông báo kết luận của ban thường vụ tỉnh uỷ tại Hội nghị toạ đàm "phát triển đảng viên, xây dựng chi bộ đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Nai", Đồng Nai, 2016, tr.2.

[4] Tỉnh uỷ Đồng Nai, Chỉ thị số 22 của Ban thường vụ tỉnh uỷ thực hiện thông báo số 22-TB/TW ngày 11/4/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng, khoá X về "Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ chính trị khoá VIII trong tình hình mới", Đồng Nai, 2017, tr2-3.

[5] Tỉnh uỷ Đồng Nai, Chỉ thị số 22 của Ban thường vụ tỉnh uỷ thực hiện thông báo số 22-TB/TW ngày 11/4/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng, khoá X về "Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ chính trị khoá VIII trong tình hình mới", Đồng Nai, 2017, tr.3.

[6] Tỉnh uỷ Đồng Nai, Chỉ thị số 22 của Ban thường vụ tỉnh uỷ thực hiện thông báo số 22-TB/TW ngày 11/4/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng, khoá X về "Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ chính trị khoá VIII trong tình hình mới", Đồng Nai, 2017, tr.3.

[7] Tỉnh uỷ Đồng Nai, Chỉ thị số 22 của Ban thường vụ tỉnh uỷ thực hiện thông báo số 22-TB/TW ngày 11/4/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng, khoá X về "Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ chính trị khoá VIII trong tình hình mới", Đồng Nai, 2017, tr.4

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

  

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam