Tỏa sáng giá trị văn hóa "Bộ đội cụ Hồ" thời kỳ mới trong mạch nguồn văn hóa dân tộc

Lý luận trẻ | 14:59:00 02/04/2024

Bình dị, cao quý nét đẹp văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới

Trong chặng đường 80 mùa xuân đầy gian lao và thử thách, Quân đội nhân dân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, trong đạn bom, mưa dầm, nắng lửa, càng những lúc nguy khó, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” lại tiếp tục được tỏa sáng và in đậm trong tâm trí của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế. Danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ” không chỉ là cách gọi trìu mến, rất Việt Nam mà nhân dân tin yêu, dành tặng cho Quân đội nhân dân Việt Nam mà còn là một giá trị văn hóa quân sự tiêu biểu của thời đại mới. Cùng với tiến trình lịch sử, “Bộ đội Cụ Hồ” từ một danh hiệu, một danh xưng đã trở thành một mô hình nhân cách tiêu biểu, một giá trị văn hóa độc đáo rất nhân văn, nhân nghĩa.Văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” chứa đựng bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam, là sự hòa quyện giữa tính dân tộc và tính giai cấp; giữa tính truyền thống và tính hiện đại; là sự phản ánh bản sắc văn hóa, nét đẹp tinh thần, tâm hồn, cốt cách con người Việt Nam, đồng thời là giá trị văn hóacủa một quân đội cách mạng từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu.

Nhắc đến văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ”là sự phản ánh những chuẩn mực văn hóa, đạo đức của người quân nhân cách mạng với tấm lòng kiên trung, tận tụy, luôn trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; luôn kiên định và giữ vững lập trường chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; luôn nêu cao tinh thần anh dũng, quả cảm, không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao... Những giá trị tốt đẹp ấy, dù trong thời chiến hay thời bình, đều được thể hiện cụ thể qua từng cử chỉ, hành động, việc làm, góp phần tạo nên sự lớn mạnh, trưởng thành của Quân đội, gìn giữ và tỏa sáng phẩm chất, văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân, được nhân dân tin yêu, đùm bọc. Càng ở những nơi khó khăn, gian khổ nhất, càng ngời sáng văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ”, để lại ấn tượng sâu đậm đối với đồng bào trong nước cũng như bạn bè quốc tế.

          Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đúc kết một chân lý bất biến: “Văn hóa là hồn cốt của Dân tộc, nói lên bản sắc của Dân tộc. Văn hóa còn thì Dân tộc còn”. Giá trị văn hóa là yếu tố cốt lõi của đời sống xã hội, được nhân loại sáng tạo và kết tinh trong quá trình lịch sử, hướng con người tới những giá trị “Chân - Thiện - Mỹ”. Giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ”là nguồn sức mạnh nội sinh to lớn, là niềm vinh dự, tự hào, là động lực mạnh mẽ giúp mọi cán bộ, chiến sĩ toàn quân không ngừng phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, đúng như lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh giành cho Quân đội ta khi mới vừa tròn 20 tuổi: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do củaTổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

“Bình mới, rượu cũ”, tiếp tục những luận điệu xuyên tạc kệch cỡm vô căn cứ

Thực tế đã cho thấy, khi đất nước ngày càng phát triển, nhiều thời cơ thuận lợi song cũng đi kèm với những thách thức, mối nguy hại khôn lường mà chúng ta cần phải loại trừ.Trong đó, những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch có chiều hướng gia tăng nhanh chóng, lợi dụng internet, mạng xã hội“các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước và đất nước ta”. Đối với Quân đội, bên cạnh âm mưu tách Quân đội khỏi sự lãnh đạo “tuyệt đối, trực tiếp, về mọi mặt” của Đảng, “phi chính trị hóa” Quân đội hay “Quân đội chỉ cần bảo vệ nhân dân, không cần có Đảng lãnh đạo”, các thế lực, thù địch, phản động trong và ngoài nước còn ra sức phủ nhận, xuyên tạc bản chất, giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ”bằng nhiều nội dung, hình thức mới đầy nguy hiểm và xảo quyệt.

Để hiểu hết vấn đề này. Chúng ta thấy rằng trong thời gian qua các đối tượng, tổ chức như: Việt Tân, Hội anh em dân chủ; các kênh truyền thông hải ngoại như RFA, VOA, RFI, BBC News Tiếng Việt, ... đã tán phát nhiều nội dung, bài viết, hình ảnh sai trái, không đưa đúng sự thật để xuyên tạc, công kích, bôi đen giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” nhằm chia rẽ Quân đội với Đảng, Quân đội với Nhân dân, làm cho Quân đội mất vai trò là lực lượng chính trị tin cậy, công cụ bạo lực sắc bén của Đảng. Các luận điệu kệch cỡm như: “Văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” chỉ phù hợp với thời điểm đất nước có chiến tranh”; hiện nay những giá trị ấy đã lỗi thời, lạc hậu”; hay “sau khi Cụ Hồ đi vào “thế giới vĩnh hằng”, “Đảng Cộng sản Việt Nam đã chiếm thế thượng phong”, trở nên “độc quyền, toàn trị”; hình ảnh, phẩm chất, văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” vì thế đã bị “xô lệch”, “méo mó”, “biến dạng” và “không còn thiêng liêng như trước”; có thế lực thù địch, phần tử xấu còn cho rằng “Bộ đội Cụ Hồ” chỉ còn lại là “cái bóng không hồn”, tên gọi của sự “hồi tưởng quá khứ” hoặc chúng cho rằng chủ nghĩa cá nhân đã bao phủ bóng đen lên văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” ngày nay; … Càng nguy hiểm hơn khi những âm mưu nói trên đã đưa đến những nhận thức lệch lạc ở một bộ phận cán bộ, chiến sĩ, nhất là những quân nhân có tuổi đời trẻ, trình độ hiểu biết còn hạn chế, làm cho họ sa sút niềm tin, xa rời chân lý, xa rời mục tiêu, lý tưởng phấn đấu, cá biệt có trường hợp viết đơn xin ra quân, thoái thác nhiệm vụ, sợ khó khăn, gian khổ, không dám làm, không dám đổi mới sáng tạo, tư duy lối mòn, sợ chịu trách nhiệm … đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến nhiệm vụ xây dựng Quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” trong giai đoạn mới.

Kiên định niềm tin, sáng ngời nhân cách, tỏa sáng giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới

Trước những thơi cơ, vận hội mới, trong xu thế phát triển của đất nước hiện nay, việc lan tỏa sâu rộng, phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới là một nhiệm vụ quan trọng, góp phần đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động. Trong đó, cần tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội; nâng cao khả năng vận dụng các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, đặc biệt về việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người trong Quân đội. Trong đó, trọng tâm là Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh  học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 847-NQ/QUTW, ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới; Kế hoạch số 1349/KH-CT ngày 15/8/2022 của Tổng cục Chính trị về thực hiện chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trong Quân đội nhân dân Việt Nam,… Qua đó, tiếp tục xây dựng niềm tin, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân, luôn có khát vọng, lý tưởng cống hiến cao đẹp, giữ vững và phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Cùng với đó, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thực chất, trong từng lời nói và hành động, với tinh thần “lấy thông tin tích cực dẹp bỏ thông tin tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”; tiếp tục lan tỏa sâu rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những gương người tốt, việc tốt; cá nhân điển hình, tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tiếp tục khẳng định giá trị văn hóa bất biến “Bộ đội Cụ Hồ” trong dòng chảy văn hóa của dân tộc; kiên quyết đấu tranh loại bỏ các âm mưu, thủ đoạn, hành động xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động; kịp thời định hướng tư tưởng quân nhân, xử lý kịp thời các vấn đề tư tưởng nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đặc biệt, cần tiếp tục tăng cường vai trò định hướng của Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong Quân đội; thường xuyên phát huy vai trò, trách nhiệm của các lực lượng chuyên trách như Lực lượng 47, đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên các cấp trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; xây dựng các bài viết, hình ảnh, video clip có giá trị đấu tranh sắc bén, lập luận chặt chẽ, có chiều sâu; hình thức phong phú, đa góc cạnh… tạo nên thế trận vững chắc, kiên quyết bẻ cong những luận điệu xuyên tạc, thông tin xấu độc, sai sự thật trên không gian mạng; lan tỏa sâu rộng giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Để phát huy hơn nữa những giá trị văn hóa tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, nâng tầm văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” trở thành di sản, “báu vật” của quốc gia, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ toàn quân, trước hết là thế hệ trẻ cần tiếp tục rèn luyện theo tinh thần “7 dám”: “Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung”, ra sức thi đua, tiến quân mạnh mẽ vào khoa học công nghệ, làm chủ vũ khí, khí tài, trang bị kỹ thuật hiện đại; không ngừng học tập, nâng cao trình độ mọi mặt; phát huy những truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc và của Quân đội, mãi mãi xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, mãi mãi xứng danh là Quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng, lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu, sự tin tưởng, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Phát huy truyền thống, bản chất, hình ảnh cao đẹp, giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới trong mạch nguồn dòng chảy văn hóa dân tộc phải trở thành nếp sống, nếp nghĩ, lẽ sống, hành động sống, phương châm xuyên suốt của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Không ngừng nỗ lực, phấn đấu, kiên cường ý chí, vững vàng niềm tin trước mọi khó khăn, hiểm nguy, thử thách vừa là mệnh lệnh, nghĩa vụ đồng thời cũng là trách nhiệm to lớn của mọi quân nhân trong Quân đội để tiếp tục khẳng định những giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới ./.

Bùi Khánh Cường

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

  

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam