Doanh nghiệp đề xuất tăng vốn cho dự án Khu nghỉ dưỡng - Khách sạn Resort Lạc Hồng: Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng nói gì?

Bất động sản | 13:10:15 04/04/2024

Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng vừa có ý kiến thẩm định năng lực tài chính đối với hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án Khu nghỉ dưỡng - Khách sạn Resort Lạc Hồng của công ty CP du lịch sinh thái Lạc Nam.

Ảnh minh họa

Theo đó, dự án Khu nghỉ dưỡng - Khách sạn Resort Lạc Hồng của công ty CP du lịch sinh thái Lạc Nam được thực hiện phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Dự án có quy mô diện tích đất thực hiện dự kiến 11,31ha, với tổng vốn đầu tư 119,5 tỷ đồng. Trong đó, vốn của Công ty cổ phần Du lịch sinh thái Lạc Nam 40 tỷ đồng; vốn vay ngân hàng và nguồn vốn khác 79,5 tỷ đồng.

Mới đây, chủ đầu tư dự án có văn bản đề nghị bổ sung hồ sơ xin điều chỉnh tăng vốn đầu tư đối với dự án Khu nghỉ dưỡng - khách sạn Resort Lạc Hồng. Cụ thể, chủ đầu tư đề xuất điều chỉnh tổng vốn đầu tư từ 119,5 tỷ đồng tăng lên 532 tỷ đồng. Trong đó, vốn của Công ty cổ phần du lịch sinh thái Lạc Nam là 106,4 tỷ đồng; vốn vay ngân hàng và nguồn vốn khác 425,6 tỷ đồng.

Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng cho biết, dự án nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh có quy mô diện tích sử dụng đất 11,31 ha và có tổng mức đầu tư 532 tỷ đồng.

Theo quy định của pháp luật thì vốn sở hữu của nhà đầu tư tham gia vào dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư, tương ứng không thấp hơn 106,4 tỷ đồng.

Trong hồ sơ Sở Tài chính nhận được chỉ có báo cáo tài chính năm 2023, không có báo cáo tài chính năm 2022. Như vậy là chưa đủ báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư. Do đó, chưa đủ cơ sở để Sở Tài chính có ý kiến về vốn chủ sở hữu.

Về vốn vay (huy động), tại mục 3.1 Điều 3 Hợp đồng số 02/2022/HTĐT-LN.HĐ ngày 09/11/2022 giữa Công ty cổ phần du lịch sinh thái Lạc Nam (bên A) và Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Huynh Đệ (bên B) có nội dung: Bên B góp vốn bằng hình thức góp bằng tiền để xây dựng tiếp các hạng mục công trình dự án Khu nghỉ dưỡng - Khách sạn Reort Lạc Hồng với giá trị 306,250 tỷ đồng.

Tại mục 3.1 Điều 1 Phụ lục Hợp đồng hợp tác đầu tư số 01/PL/HĐ 02.22 ngày 29/12/2022 giữa Công ty cổ phần du lịch sinh thái Lạc Nam (bên A) và Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Huynh Đệ (bên B) có nội dung: Bên B góp vốn để xây dựng tiếp các hạng mục trong Phân đoạn 2 công trình trên đất của dự án mà bên A đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, giá trị tương đương 306,250 tỷ đồng bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của bên A theo từng đợt, tiến độ và thời hạn góp vốn của bên B được thể hiện chi tiết trong Bảng tiến độ góp vốn kèm theo hợp đồng.

Như vậy, theo Phụ lục Hợp đồng hợp tác đầu tư số 01/PL/HĐ 02.22 ngày 29/12/2022 vẫn giữ nguyên “giá trị góp vốn” so với Hợp đồng số 02/2022/HTĐTLN.HĐ ngày 09/11/2022.

Phụ lục Hợp đồng hợp tác đầu tư số 01/PL/HĐ 02.22 ngày 29/12/2022 chỉ sửa đổi, bổ sung hình thức góp vốn là chuyển khoản vào tài khoản bên A theo từng đợt, tiến độ và thời hạn góp vốn của bên B được thể hiện chi tiết trong Bảng tiến độ góp vốn kèm theo hợp đồng.

Tuy nhiên, trong hồ sơ, không có “Bảng tiến độ góp vốn kèm theo hợp đồng”. Do đó, Sở Tài chính chưa có sở để có ý kiến về vốn huy động.

Lưu Bang

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

  

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam