Bảo vệ và phát triển: “Tư tưởng kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực” của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh giai đoạn hiện nay

| 19:00:00 20/05/2024

NCKH - Tóm tắt: Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một trong những nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng ta. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trên cương vị là người đứng đầu của Đảng, trong thời gian qua đã quyết tâm, quyết liệt, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, các thế lực thù địch luôn chống phá, phủ nhận với nhiều quan điểm hình thức đấu tranh ngày càng tinh vi. Chính vì vậy việc đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là rất quan trọng, cần cấp thiết để bảo vệ “tư tưởng Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực” của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Từ khóa: Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Điều lệ Đảng, Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư, Nguyễn Phú Trọng, Người.

1. Đặt vấn đề

Nhà bác học Lê Quý Đôn từng viết trong tác phẩm danh tiếng của mình “Quần Thư khảo biện”, đã chỉ ra năm nguyên nhân sẽ làm mất nước thời bấy giờ: Một là, trẻ không kính già; hai là, trò không trọng thầy; ba là, binh kiêu tướng thoái; bốn là, tham nhũng tràn lan; năm là, sĩ phu ngoảnh mặt. Trong năm nguyên nhân thì có vấn đề tham nhũng từ sớm được Lê Quý Đôn chỉ ra, cảnh báo và đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Sau khi giành được chính quyền lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết “Quốc lệnh” (ngày 26/1/1946) chỉ ra 10 điểm thưởng và 10 điểm phạt. Trong đó điểm thứ 8 trong 10 điểm phạt, Người ghi rõ: “8. Trộm cắp của công sẽ bị xử tử”. Từ xa xưa, từ sớm các vị tiền bối và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra căn bệnh tham nhũng là quốc nạn, nếu không ngăn chặn thì không lường trước được hậu quả. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Đảng ta cũng thẳng thắn thừa nhận và chỉ ra nguy cơ của tham nhũng tại Hội nghị toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII (tháng 1/1994). Các Nghị quyết chuyên đề của Trung ương về công tác Xây dựng Đảng tiếp tục quan tâm và đề ra các giải pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Đại hội VI: “Tham nhũng làm giảm lòng tin của quần chúng đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của các cơ quan nhà nước”[1]; Đại hội IX đã trở thành “một nguy cơ lớn đe dọa sự sống còn của chế độ ta”[2]; Đại hội lần thứ XI: “đe dọa sự ổn định, phát triển của đất nước”[3]; Đại hội lần thứ XII: “là thách thức nghiêm trọng đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực quản lý của Nhà nước”[4]. Đến nay, Đại hội lần thứ XIII, Đảng ta tiếp tục chỉ ra tham nhũng “vẫn là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ”[5]. Để thấy vấn đề phòng, chống tham nhũng tiêu cực không phải là đề tài mới, mà nó luôn được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, chống, chống bằng được. Để rồi Tổng Bí Nguyễn Phú Trọng tiếp tục, kiên quyết, kiên trì đầy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Một việc làm rất cần thiết, cấp bách, tất yếu; một xu thế không thể đảo ngược được trong bối cảnh hiện nay. Phải thực hiện có hiệu quả: “Tư tưởng, phương châm chỉ đạo xuyên suốt là kiên quyết, kiên trì, liên tục, bền bỉ, không nghỉ, không ngừng; chủ động, tích cực phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó phòng là chính, là cơ bản, lâu dài, chống là quan trọng, cấp bách”[6].

2. Tư tưởng kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tư tưởng kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được thể hiện xuyên suốt trong quá trình công tác của mình. Tư tưởng ấy được hiện thực trong quyết sách lãnh đạo, nhất là từ khi giữ chức Tổng Bí thư đến nay. Hiện nay, được tổng hợp trong Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”. Tư tưởng, quan điểm của Tổng Bí thư đã được thể hiện rõ bao gồm 3 nội dung chính xuyên suốt đó là: Một là “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”; Hai là “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc” và Ba là “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt quan tâm đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, điều đó được thể hiện rõ trong kết quả hơn 10 năm thực hiện đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022, Tổng Bí thư đã khẳng định: “Đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã trở thành phong trào, thành xu thế không thể đảo ngược, được đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân đánh giá cao, bạn bè quốc tế ghi nhận”[7]; mục tiêu của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là: “nhằm làm trong sạch Đảng và bộ máy nhà nước, để phát triển đất nước. Đây là cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm”, không phải là cuộc đấu giữa các “phe cánh” hay “đấu đá nội bộ”, như có người không hiểu hoặc cố tình xuyên tạc với động cơ sai, dụng ý xấu”[8].

Trên cương vị Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Người đã chủ trì và phát biểu kết luận chỉ đạo tại 4 Hội nghị toàn quốc về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vào các năm 2014, 2018, 2020, 2022. Tư tưởng nhất quán xuyên suốt của Tổng Bí thư luôn khẳng định những bước tiến quan trọng của cuộc chiến chống “giặc nội xâm”, để lại những dấu ấn tốt đẹp và sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Tổng Bí thư yêu cầu phải tập trung phân tích, đánh giá một số nội dung, đó là phải trả lời cho bằng được những vấn đề: “Tham nhũng, tiêu cực là gì? Tác hại ra sao? Nhận thức của Đảng và Nhà nước ta về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực? Những kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn? Đặc biệt là phải làm gì và làm như thế nào để tiếp tục ngăn chặn, đẩy lùi nạn tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới?”[9].

Tư tưởng của Tổng Bí thư cho rằng mục đích của việc xử lý tham nhũng, tiêu cực là để “trị bệnh cứu người”, kỷ luật một vài người để cứu muôn người, truy tố một vụ để cảnh tỉnh cả một vùng, một lĩnh vực; từ đó để cảnh báo, răn đe, giáo dục, phòng ngừa là chính, nên cần phát hiện từ sớm, xử lý từ đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn; phải tăng cường giáo dục kỷ luật, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, dùng kỷ luật nghiêm minh và giám sát nghiêm khắc để cán bộ, đảng viên biết giữ gìn, nhớ điều cấm, giữ giới hạn”[10].

Trước vấn nạn tham nhũng, tiêu cực mà chúng ta phải chứng kiến sự thiệt hại rất lớn đối với đất nước, nhất là đối với lòng tin của Nhân dân, Tổng Bí thư đặt ra vấn đề cần thiết, cấp bách phải phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để củng cố, lấy lại và tăng thêm lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Tổng bí thư thẳng thắn chỉ ra: “Những năm gần đây, những hiện tượng cán bộ, đảng viên sa sút phẩm chất, thoái hóa, hư hỏng có chiều hướng tăng lên và ngày càng nghiêm trọng. Một số người chẳng những không gương mẫu trước quần chúng, mà còn nêu gương xấu trước quần chúng. Một số người vô tổ chức, vô kỷ luật, kéo bè kéo cánh, nịnh bợ cấp trên, chèn ép quần chúng và cấp dưới, cơ hội chủ nghĩa, thực dụng chủ nghĩa, gây mất đoàn kết nội bộ. Nhiều người có quan hệ trực tiếp với vật tư, hàng, tiền, đã lợi dụng chức quyền và điều kiện công tác để tham ô, buôn lậu, ăn cắp của công, ăn hối lộ, thông đồng với bọn gian thương, tư sản để làm giàu. Điều nghiêm trọng là có không ít cán bộ, đảng viên, kể cả một số cán bộ cao cấp, đảng viên lâu năm bị những ham muốn vật chất cám dỗ, cũng chạy theo tiền tài, địa vị, sống ích kỷ, buông thả, tự do chủ nghĩa... Đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng chân chính hết sức bất bình trước những hiện tượng đó và lo ngại về sự xói mòn bản chất giai cấp công nhân và truyền thống tốt đẹp của Đảng”[11]. Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Nếu không chấm dứt những biểu hiện này thì không thể củng cố được lòng tin của quần chúng, không thể tăng cường được mối liên hệ giữa Đảng và quần chúng. Cần kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những người vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, bị quần chúng oán ghét”[12]

Tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư, để công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt được những thành quả quan trọng như hiện nay, đó là phải đảm bảo vai trò lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên của Đảng. Tổng Bí thư khẳng định: “Nhân tố quyết định việc thực hiện thành công mục tiêu đó là sự lãnh đạo trực tiếp, chặt chẽ, toàn diện, thường xuyên của Đảng”[13].

Xuyên suốt trong tư tưởng lãnh đạo của Tổng Bí thư đều đưa ra những giải pháp, cách thức để công tác đấu tranh phòng, chống tiêu cực có hiệu quả phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng giai đoạn phát triển. Trong đó điều quan trọng nhất là phải huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tổng Bí thư khẳng định: “Sức mạnh và động lực to lớn của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là sự đồng tình, ủng hộ, hưởng ứng, tham gia tích cực của nhân dân và cả hệ thống chính trị, báo chí, mà nòng cốt là các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, như nội chính, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án”[14]. Trong đó vai trò của Nhân dân rất quan trọng, nếu không biết dựa vào Nhân dân thì cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực khó có thể thành công. Chúng ta phải biết phát huy sức mạnh của Nhân dân, biết dựa vào Nhân dân, lắng nghe Nhân dân, giải thích cho Nhân dân hiểu, làm cho Nhân dân tin có như vậy thì mới được Nhân dân ủng hộ, “ngược lại, cái gì Nhân dân không đồng tình, thậm chí căm ghét, phản đối thì chúng ta phải cương quyết ngăn ngừa, uốn nắn và xử lý nghiêm các sai phạm”[15]. Mục đích, tôn chỉ cuối cùng của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là hướng đến vì lợi ích cho Nhân dân là tối thượng, làm cho Nhân dân giàu thì mới góp thành Nước mạnh, chứ không để các “con sâu” đục khét làm thiệt hại tiền của Nhân dân.

Để công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiệu quả, Tổng Bí thư đề ra 05 nhiệm vụ, giải pháp căn bản: Một là, Tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy vai trò gương mẫu, quyết liệt của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo; Hai là, Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế; Ba là, Đẩy mạnh phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực; Bốn là, Hoàn thiện và thực hiện nghiêm các quy định về phòng ngừa tham những; Năm là, Xây dựng cơ quan và đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong sạch, vững mạnh; mở rộng hợp tác quốc tế; triển khai có hiệu quả hoạt động phòng, chống tham nhũng khu vực ngoài nhà nước. Bên cạnh đó là 05 vấn đề cấn lưu ý trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Một là, Ban Chỉ đạo và từng thành viên phải đúng vai, thuộc bài; Hai là, Hoàn thiện thể chế để không thể tham nhũng, tiêu cực; Ba là, Thi hành đồng bộ giữa kỷ luật Đảng, kỷ luật hành chính và xử lý hình sự; Bốn là, Tập trung xử lý những khâu yếu, việc khó; Năm là, Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Như vậy, có thể khẳng định Tư tưởng, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nguyên tắc hành động, giải pháp cơ bản để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do đồng chí Tổng Bí thư khởi xướng, chỉ đạo đã phát huy hiệu quả, được khẳng định, kiểm nghiệm qua thực tiễn, đã đúc kết, rút ra những bài học kinh nghiệm quý, có giá trị, ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn, trong đó, nhiều nội dung đã được cụ thể hóa, thể chế hóa thành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và hiện thực hóa trong thực tế với những kết quả đạt được trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Qua đó cho thấy tầm nhìn, sự nhất quán cùng những trăn trở, suy nghĩ của đồng chí Tổng Bí thư về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã có các biện pháp, giải pháp hiệu quả.

3. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch chống phá tư tưởng kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thời gian vừa qua, khi các cơ quan, địa phương, đơn vị tổ chức hội nghị, toạ đàm và triển khai quán triệt những nội dung cốt lõi tư tưởng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh của Tổng Bí thư thì mạng xã hội xuất hiện không ít luận điệu xuyên tạc. Thông qua mạng Internet, các nền tảng mạng xã hội như Facebook, tiktok, blog, telegram, twitter…, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị đã cố tình xuyên tạc, phủ nhận tư tưởng phòng, chống tham nhũng tiêu cực của Tổng Bí thư nhằm phủ nhận những kết quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chung của Đảng và Nhà nước ta. Các thế lực phản động bôi đen sự thật về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mà Tổng bí thư đẩy mạnh. Đặc biệt sau khi xuất bản Cuốn sách của Tổng bí thư. Chúng đã đưa ra các luận điệu, quan điểm sai trái như cho rằng “việc xuất bản cuốn sách là nhằm mục đích “đánh bóng tên tuổi của Tổng bí thư”; “cuốn sách không hề có ý nghĩa gì ngoài việc có tính chất mị hoặc quần chúng nhân dân”; “phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam mãi chỉ là khẩu hiệu, hình thức”; hay cho rằng “Đảng ta đấu tranh phòng, chống tiêu cực, xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm là “đấu đá nội bộ”. Từ trước đến nay các thế lực thù địch luôn dùng các chiêu trò chống phá Đảng, Nhà nước ta trên mọi lĩnh vực, từ kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Cho đến khi Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư vừa được xuất bản, các thế lực tiếp tục dùng thủ đoạn “té nước theo mưa”, thực hiện âm mưu “đổ thêm dầu vào lửa” để hạ thấp uy tín, vị thế, vai trò của Đảng, quản lý Nhà nước và uy tín của đồng chí Tổng Bí thư. Bên cạnh đó tăng cường xuyên tạc quan điểm, đường lối đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng, của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đặc biệt là hệ quan điểm đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nêu trong Cuốn sách đồng chí Tổng Bí thư.

Mục đích của các thế lực phản động hướng tới không những nhằm phủ nhận ý nghĩa khoa học, thực tiễn của cuốn sách, mà thâm độc hơn đó là chúng còn xuyên tạc, phủ nhận công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng ta trong thời gian vừa qua; phủ nhận công lao cống hiến của đồng chí Tổng Bí thư, làm hoài nghi, giảm sút lòng tin của quần chúng nhân dân vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mà Đảng và Nhà nước đang thực hiện.

Đây là âm mưu, thủ đoạn vô cùng xảo quyệt, thâm độc, nhằm xoá bỏ hoàn toàn thành quả của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của chúng ta trong thời gian qua. Âm mưu đó hướng tới phá hoại sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Đáng quan ngại hơn, những luận điệu sai trái trên vẫn đang tác động phần nào đến một bộ phận nhân dân, gây ra tâm lý hoang mang, lo lắng, dao động và làm giảm niềm tin đối với Đảng, Nhà nước. Chính vì vậy, trong cuốn sách, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhận diện rõ những âm mưu này, đồng thời chỉ rõ và khẳng định một chân lý rằng: “Đây là cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm”, không phải là cuộc đấu giữa các “phe cánh” hay “đấu đá nội bộ”, như có người không hiểu hoặc cố tình xuyên tạc với động cơ sai, dụng ý xấu”[16]. Lời khắng định là bằng chứng để phản bác quan điểm sai trái của thế lực thù địch. Đồng thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh thêm: “Mục đích của việc xử lý tham nhũng, tiêu cực là để “trị bệnh cứu người”, kỷ luật một vài người để cứu muôn người”[17]. Những luận điệu xuyên tạc, phản động ấy chắc chắn sẽ không thể làm “chùn bước” cuộc đấu tranh của chúng ta, nhưng chúng ta không thể thể xem nhẹ, coi thường mà phải luôn cảnh giác và quyết tâm kiên trì.

Trước âm mưu, thủ đoạn tinh vi, với đa dạng hình thức xuyên tạc và đa dạng hình thức tuyên truyền, mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta phải thường xuyên nâng cao cảnh giác để đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, bảo vệ vững chắc tư tưởng nhất quán, xuyên suốt về phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư. Luôn trang bị cho mình cơ sở lý luận, căn cứ khoa học là những minh chứng, vũ khí sắc bén để tiếp tục sẵn sàng đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái. Đồng thời, bảo vệ được tư tưởng, uy tín và danh dự của Tổng Bí thư. Bởi, điều đó được khẳng định trong lòng Nhân dân ta và bè bạn quốc tế, được khẳng định qua phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo, tư cách, đạo đức, phẩm chất cách mạng chứ không phụ thuộc vào việc xuất bản hay không xuất bản cuốn sách.

4. Giải pháp tiếp tục bảo vệ và phát triển hiệu quả tư tưởng kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh giai đoạn hiện nay

Một là, cần phải tiếp tục quán triệt sâu rộng tư tưởng kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Với mục đích tiếp tục tuyên truyền sâu rộng và cung cấp cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc về bản chất, mục đích, ý nghĩa, kết quả, bài học trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua. Đồng thời quán triệt chủ trương, quan điểm, phương châm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tư tưởng của đồng chí Tổng Bí thư về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong giai đoạn hiện nay và trong thời gian tới. Từ đó thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội - “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, kiên quyết, kiên trì, quyết tâm đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Qua đó củng cố thêm niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vào sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta.

Hai là, thể chế hóa, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư. Trước hết, cần hoàn thiện các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục để Quốc hội tự xem xét lại tính hợp hiến của các đạo luật khi có dấu hiệu vi phạm Hiến pháp. Tổng Bí thư yêu cầu phải có: “hệ thống pháp luật phải đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, bảo đảm cho bộ máy nhà nước vận hành trôi chảy, vừa tiếp nhận, phát triển những giá trị đã được khẳng định của văn minh nhân loại, vừa phù hợp với những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam, phù hợp với yêu cầu của chế độ ta, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đất nước nhanh và bền vững. Đây là vấn đề có tính nguyên tắc, rất hệ trọng, một trong những đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”[18]. Xây dựng, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật để bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ; loại trừ khả năng để cán bộ và người thân của cán bộ lợi dụng chức vụ, vị trí công tác để trục lợi. Xây dựng, hoàn thiện các quy định của Đảng, thể chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bịt kín những “khoảng trống”, “kẽ hở” để “không thể tham nhũng, không dám tham nhũng và không muốn tham nhũng”.

Ba là, dựa vào Nhân dân để kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Phải kiên quyết thực hiện triệt để phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cốt lõi hay bản chất sâu xa đó là sự xác định rõ quyền làm chủ của đất nước, làm chủ xã hội và trách nhiệm chính trị của Nhân dân. Nhân dân có một sức mạnh vô địch, vô tận, một khi sức mạnh của Nhân dân được phát huy thì không gì có thể ngăn cản được, những “con sâu” chuyên đục khoét lợi ích của Nhân dân sẽ bị chính Nhân dân định tội.

Bên cạnh đó phải dựa vào Nhân dân để phát huy sức mạnh bảo vệ tư tưởng kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư. Bởi các thế lực thù địch luôn lợi dụng, mua chuộc Nhân dân để xuyên tạc, lôi kéo phủ nhận tư tưởng cũng như thành tựu của phòng, chống tham nhũng tiêu cực. Chính vì vậy việc dựa vào Nhân dân để bảo vệ Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cựu, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của chúng càng trở nên cấp thiết, quan trọng.

Bốn là, tăng cường kiểm soát chặt chẽ quyền lực của cán bộ. Trong tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất quan tâm và chú trọng đến việc tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ. Tổng Bí thư khẳng định: “Tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ một cách thực chất và hiệu quả; bảo đảm đúng quy định, quy trình, công tâm, khách quan, chặt chẽ, thận trọng trong từng khâu của công tác cán bộ; không để lọt những người không đủ tiêu chuẩn, có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”[19]. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cho thấy ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ ở nước ta hiện nay, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, giữ chức vụ càng cao, càng phải kiểm soát chặt chẽ. Chính vì, đội ngũ cán bộ cấp chiến lược thường gắn với “quyền cao, chức trọng” nên phải siết chặt để kiểm soát quyền lực không để lạm dụng quyền lực làm vì lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân, làm giàu cho bản thân và gia đình.

Năm là, xây dựng cơ chế chính sách cho cán bộ không cần tham nhũng, tiêu cực. Thực tế  cho thấy, khi cuộc sống của cán bộ, công chức ổn định thì họ mới toàn tâm, toàn lực lao động sáng tạo, nâng cao ý thức trách nhiệm một cách có hiệu quả. Để cán bộ “không cần” tham nhũng thì điều quan trọng nhất là chế độ tiền lương, thưởng, đãi ngộ phải bảo đảm mức sống cho cán bộ nói riêng, người lao động nói chung. Phải có chính sách thu hút đặc biệt, chế độ phải xứng đáng với sự cống hiến của đội ngũ cán bộ. Phấn đấu làm sao lương của khu vực công bằng hơn các doanh nghiệp, để nuôi sống bản thân và gia đình, trong môi trường an toàn, đảm bảo. Đúng là hiện tượng tham nhũng, tiêu cực xảy ra vừa qua không hoàn toàn xuất phát từ nguyên nhân thu nhập thấp, nhưng thực tế rõ ràng là hệ thống lương và chế độ đãi ngộ cho cán bộ, công chức hiện nay của Việt Nam còn thấp. Điều đó cần phải có đột phá trong chính sách tiền lương, có như vậy mới không có tình trạng giáo viên, bác sĩ, công chức nghỉ việc.

Sáu là, tập trung trí tuệ nghiên cứu, hệ thống toàn diện tư tưởng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, đặc biệt là “Tư tưởng kiên quyết, kiến trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” đưa vào Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam làm kim chỉ nam cho mọi hành động. Đảng ta là Đảng duy nhất cầm quyền, trong quá trình lãnh đạo cách mạng từ khi giành được chính quyền đến nay, nhất là lãnh đạo đất nước trong thời kỳ đổi mới và từ những bài học kinh nghiệm xương máu về sự sụp đổ của các Đảng Cộng sản và Công nhân ở các nước trên thế giới, Đảng ta đã kịp thời rút ra những bài học kinh nghiệm cho mình. Là một Đảng duy nhất cầm quyền, Đảng có nhiều thuận lợi, nhưng cũng có những nguy cơ cực kỳ nguy hại cần đề phòng, vì nó có thể làm mất vai trò lãnh đạo của Đảng bất cứ lúc nào, và một trong những nguy cơ Đảng ta đã luôn chỉ ra là: “tham nhũng vẫn là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ”. Đây là nguy cơ nguy hiểm nhất và có thể xảy ra ở bất cứ đâu, bất cứ thời gian, không gian, địa điểm nào, bởi khi Đảng đã trở thành Đảng cầm quyền, một bộ phận đáng kể cán bộ, đảng viên trở thành những cán bộ có chức, có quyền trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Đây là điều kiện dễ làm cho cán bộ, đảng viên tha hoá, biến chất, chạy theo chức, quyền, danh, lợi, dẫn đến phai nhạt lý tưởng, tham nhũng, xa rời Nhân dân nhất là trong giai đoạn hiện nay.

Hơn 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, hạt nhân là đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, với những tư tưởng mới của Người như: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Ngoại giao Cây tre Việt Nam…, đặc biệt là tư tưởng “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” đã thể hiện sự nhất quán, toàn diện trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, chủ động đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa của Đảng ta. Tư tưởng của Tổng Bí thư đã cho thấy cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam hiện nay đã trở thành “một xu thế không thể đảo ngược”; sự kiên trì, đấu tranh không ngừng, không nghỉ; “không có vùng cấm, bất kể người đó là ai” đã được kiểm nghiệm trong thực tế. “Tư tưởng kiên quyết, kiến trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chính là sự kế thừa và phát triển của Chủ nghĩa Marx-Lenin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong điều kiện cụ thể, trong tình mới hiện nay. Do đó, việc tập trung trí tuệ, nghiên cứu toàn diện đưa Tư tưởng của Người vào Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam là yêu cầu cấp thiết, để những tư tưởng đó trở thành kim chỉ nam, điều luật cụ thể của Đảng, làm tất cả đảng viên dùng tư tưởng này, đạt được sự thống nhất trong suy nghĩ, hành động và chấp hành, củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

 Ths. Nguyễn Đức Chiến

Đảng Ủy viên, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Tp. Hà Nội

 

Tài liệu tham khảo:

1. Nguyễn Phú Trọng: Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H.2023.

2. Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2022.

3.Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, t. I. II.


[1] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, t.47, tr.353

[2] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Sđd, t.60, tr.72

[3] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.173

[4] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2016, tr.196.

[5] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2021, t.I, tr.93

[6] Nguyễn Phú Trọng: Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H.2023, tr.21.

[7] Nguyễn Phú Trọng: Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H.2023, tr.13.

[8] Nguyễn Phú Trọng: Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H.2023, tr.14.

[9] Nguyễn Phú Trọng: Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H.2023, tr.15

[10] Nguyễn Phú Trọng: Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H.2023 tr. 24.

[11] Nguyễn Phú Trọng: Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H.2023 tr. 234.

[12] Nguyễn Phú Trọng, Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, Nxb CTQGST, H 2023, tr. 232.

[13] Nguyễn Phú Trọng, Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, Nxb CTQGST, H 2023, tr. 21.

[14] Nguyễn Phú Trọng, Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, Nxb CTQGST, H 2023, tr. 21.

[15] Nguyễn Phú Trọng, Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, Nxb CTQGST, H 2023, tr. 78.

[16] Nguyễn Phú Trọng: Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H.2023, tr.14.

[17] Nguyễn Phú Trọng: Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H.2023, tr.24.

[18] Nguyễn Phú Trọng: Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H.2023, tr.432

[19] Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2022, tr. 379 – 380

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

  

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam