Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ đoàn viên, thanh niên của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn hiện nay

| 19:15:00 01/06/2024

Tóm tắt:Công tác giáo dục chính trị tư tưởng (GDCTTT) là một nội dung quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng và luôn được Đảng ta đặc biệt quan tâm chú trọng. Đây là nền tảng cơ bản và rất quan trọng đối với toàn bộ hoạt động của Đảng ta trong việc phát triển, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước đến toàn bộ cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Trong nhiều năm qua, Đoàn Thanh niên Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN); tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn đáp ứng thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đổi mới đất nước; phối hợp với chính quyền cùng cấp làm tốt công tác thanh niên, chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn; tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền.

Abstract: Political and ideological education affairs is an important content in the ideological affairs of the Communist Party of Vietnam and it always receives special attention from our Party. This is the fundamental and crucial foundation for all activities of our Party in developing and disseminating Marxism-Leninism, Ho Chi Minh's ideology; the Party's line and policies; the state's laws and policies to all cadres, Party members, and people. Ho Chi Minh City Department of Health Youth Union has always cared about, led, directed, and protected the rights of union members and youth.; propagating, mobilizing youth union members, young people to implement the Party's lines, state's laws and policies; improving the quality of the Youth Union cadres to meet the requirements of industrialization, modernization and national renewal; Coordinate with authorities at the same level to do a good job of youth work and take care of building the Youth Union organization; Participate in building and protecting the Party and government.

Từ khóa: Giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức; đoàn viên, thanh niên; Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ đoàn viên, thanh niên trong bối cảnh hiện nay.

          Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặt niềm tin to lớn, vào sự vươn lên mạnh mẽ của lực lượng đoàn viên, thanh niên và tin tưởng vai trò của họ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Hiện nay, trước thời cơ mới, thách thức mới, yêu cầu mới; với tư cách là “rường cột của đất nước”, “tương lai của đất nước”, là “đội dự bị tin cậy của Đảng”, gồm những con người trẻ tuổi, tiên tiến, phấn đấu vì độc lập, giàu mạnh, văn minh của Tổ quốc, do đó đòi hỏi đoàn viên, thanh niên phải “vừa hồng, vừa chuyên”. Trong bản Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành một phần nói về vai trò của thanh niên và công tác thanh niên của Đảng. Người viết: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo, giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng”, vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết”.[1] Đây chính là sự rút kết vô cùng quý báu của Người từ thực tiễn lãnh đạo chỉ đạo công tác thanh niên qua các thời kỳ cách mạng để tiếp tục định hướng việc giáo dục rèn luyện và phát huy mọi tiềm năng to lớn của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

          Giáo dục chính trị, tư tưởng cho ĐVTN là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của tổ chức Đoàn nhằm xây dựng bản lĩnh chính trị cho đoàn viên, thanh niên, xây dựng thế hệ thanh niên có hoài bão, lý tưởng, khát vọng và trách nhiệm để xứng đáng làm chủ nhân của đất nước và là thế hệ kế tục sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã chỉ rõ, “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên; nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với đất nước, với xã hội; xây dựng môi trường, điều kiện học tập, lao động, giải trí, rèn luyện để phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hoà cả về trí tuệ, thể chất và giá trị thẩm mỹ cho thế hệ trẻ. Tạo động lực cho thanh niên xung kích trong học tập, lao động sáng tạo, khởi nghiệp, làm chủ các kiến thức khoa học, công nghệ hiện đại, phát huy vai trò trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.[2]

Nhiệm vụ cấp bách trong bối cảnh hiện nay là phải xác định được các giải pháp trọng tâm để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức đối với thế hệ trẻ, góp phần hình thành lớp thanh niên vừa “hồng”, vừa “chuyên”, với bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, có chuyên môn nghiệp vụ tốt, kiên định với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

2. Thực tiễn công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ đoàn viên, thanh niên của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn hiện nay.

Trong thời gian qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Y tế đã thường xuyên, kịp thời triển khai và thực hiện hiệu quả những đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cũng như những quy định của Ngành Y tế. Ban Thường vụ Đoàn Sở Y tế đã cụ thể hóa bằng những hoạt động, việc làm thiết thực gắn với đặc thù của Ngành Y tế Thành phố. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đoàn Sở Y tế còn triển khai đầy đủ để đoàn viên, thanh niên được tham gia các lớp học tập, quán triệt, các Hội nghị tập huấn về các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và của Đoàn. Tuyên truyền, định hướng để các cơ cơ Đoàn trực thuộc xây dựng chương trình hành động của Đoàn thanh niên gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tiếp cận và tìm hiểu nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng, Đoàn các cấp; đầu tư các buổi sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chính trị nhân các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Thành phố và của Ngành Y tế.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Đoàn Sở Y tế chủ động thực hiện có hiệu quả Luật Thanh niên năm 2020 bằng việc tham mưu cho Đảng ủy Sở Y tế tổ chức Hội nghị Tiếp xúc, đối thoại giữa Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Y tế hằng năm đảm bảo theo quy định để kịp thời lắng nghe những tâm tư, tình cảm, những khó khăn, hạn chế của cơ sở để kịp thời chỉ đạo hỗ trợ, giải quyết và khắc phục. 100% cơ sở Đoàn trực thuộc luôn đẩy mạnh và tăng cường các hoạt động tuyên truyền pháp luật cho đoàn viên, thanh niên như: Luật khám chữa bệnh, Luật Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm xã hội, Luật thanh niên,…, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên tiếp cận, sử dụng có hiệu quả hình thức trợ giúp pháp lý, dịch vụ tư vấn pháp luật.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Y tế cũng như các cấp ủy, lãnh đạo các bệnh viện, trung tâm, chi cục,… trực thuộc luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên. Luôn tạo điều kiện, hỗ trợ để Đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động gắn nhằm giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên. Các cấp ủy luôn chỉ đạo tổ chức Đoàn tham gia tổ chức và thực hiện các chương trình, công trình thanh niên nhằm góp phần thực hiện các chương trình, công trình đột phá của ngành Y tế. Tập trung thực hiện hoàn thành các nội dung theo chỉ đạo của Đảng ủy Sở Y tế đã được xác định trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Y tế nhiệm kỳ 2020 - 2025 và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 25 gắn với công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên.

Ban Thường vụ Đoàn Sở Y tế thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ Đoàn nhằm nâng cao nhận thức trong thực hiện giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên. Thường xuyên quan tâm và tham mưu tốt với các cấp ủy Đảng trong công tác sử dụng, bố trí cán bộ Đoàn nhằm tạo động lực cho cán bộ Đoàn. Đổi mới nội dung, phương thức đào tạo cán bộ Đoàn gắn với giáo dục chính trị tư tưởng và gắn với việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, đào tạo theo chức danh, đào tạo theo tính chất đặc thù. Kết quả có 100% cấp bộ Đoàn đã triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố phù hợp với đặc thù của ngành Y tế và từng bước chuẩn hóa cán bộ đoàn đảm bảo theo tiêu chuẩn, qua đó cho thấy đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ đoàn trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên gắn với đạo đức ngành y… Cổ vũ phong trào cán bộ Đoàn đi đầu trong xây dựng xã hội học tập, nâng cao kiến thức ngoại ngữ, tin học... được đầu tư toàn diện, từ quy hoạch, đến bố trí sử dụng; chuẩn hóa tiêu chuẩn các chức danh cán bộ Đoàn các cấp, quy định cụ thể về phân cấp quản lý cán bộ. Duy trì định kỳ lần gặp gỡ đối thoại với cán bộ. Hơn 10 năm qua, Ban Thường vụ Đoàn Sở Y tế đã xây dựng Hướng dẫn thực hiện rèn luyện đoàn viên gắn với Cuộc vận động thầy thuốc trẻ tiêu biểu và lồng ghép Cuộc vận động phong cách cán bộ Đoàn đảm bảo thực hiện các tiêu chí rèn luyện Y đức, Y nghiệp và tình nguyện vì cộng động và gắn với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng bằng nhiều hình thức và nội dung phù hợp với từng đơn vị trực thuộc. Hằng năm có trung bình 95% đoàn viên, cán bộ Đoàn hoàn thành chương trình rèn luyện đoàn viên, 82,5% đạt loại xuất sắc. Tổ chức hơn 50 lớp tập huấn cán bộ Đoàn về nghiệp vụ công tác Đoàn, nghiệp vụ công tác kiểm tra của Đoàn, công tác vận động thanh niên, kỹ năng tổ chức các hoạt động phong trào của Đoàn, kỹ năng quản lý của người cán bộ Đoàn,... Bên cạnh đó luôn chủ động định hướng, cung cấp tài liệu, duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả việc sinh hoạt chi đoàn định kỳ hàng tháng, hàng quý. Đoàn Sở Y tế và cơ sở Đoàn kiên trì đề xuất các giải pháp nhằm củng cố hoạt động của tổ chức cơ sở Đoàn, trong đó chú trọng việc rà soát, bổ sung nhân sự kịp thời và xây dựng Đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở “03 nắm - 03 biết - 03 làm” giai đoạn 2023 - 2027.

          3. Một số giải pháp trọng tâm nhằm tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ đoàn viên, thanh niên của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030

Một là, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, các đoàn thể chính trị để phát huy sức mạnh tổng hợp trong tiến hành công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

Các cấp ủy, tổ chức đảng cần phải đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức, xác định việc giáo dục chính trị, tư tưởng là một nhiệm vụ quan trọng, việc nâng cao chất lượng GDCTTT là một nội dung trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng phải được xác định thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể trong nghị quyết lãnh đạo thường kỳ của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; trong chương trình phối hợp công tác của các đơn vị chuyên môn và các đoàn thể khác; trong kế hoạch công tác của bí thư, phó bí thư, người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Hai là, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, nhất là những trường hợp mới tuyển dụng.

Trên cơ sở kết quả GDCTTT hàng năm hay theo nhiệm kỳ, chủ thể thực hiện cần nghiên cứu kỹ mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ để xây dựng nội dung, chương trình giáo dục chính trị, tư tưởng bảo đảm toàn diện và đầy đủ về khối lượng kiến thức, phù hợp với trình độ nhận thức của từng đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm tính khả thi cao. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể, thông qua hoạt động của các tổ chức này lồng ghép các nội dung tuyên truyền về đường lối chủ trương của Đảng, truyền thống, nhiệm vụ chính trị của ngành.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào trong ngành Y và của Thành phố Hồ Chí Minh.

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh kết hợp xây dựng và phát động nhiều phong trào theo chuyên đề hằng năm, trọng tâm là “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân” nhằm khắc phục ít nhất 01 nhược điểm, hạn chế của bản thân, thực hiện ý thức tiết kiệm, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; định hướng nội dung rèn luyện của từng cán bộ Đoàn, đoàn viên gắn với nội hàm của 04 cặp giá trị mẫu hình thanh niên (Yêu nước - Khát vọng, Đạo đức - Trách nhiệm, Tri thức - Sáng tạo, Năng động - Văn minh) và 08 tiêu chí phong cách cán bộ Đoàn (Gương mẫu - Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo - Dám nghĩ, biết làm - Gần gũi, gắn bó mật thiết với thanh niên - Ham học hỏi - Có kỹ năng phù hợp); xây dựng lối sống chuyên cần, giản dị, gần dân, hiểu dân, tác phong làm việc khoa học, sáng tạo, hiệu quả; tiếp tục phát huy chuyên mục “Gương sáng làm theo lời Bác”…

Bốn là, củng cố xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tại các cấp ủy, tổ chức đảng và tổ chức đoàn.

Định kỳ hàng năm cần tiến hành rà soát đánh giá thực trạng đội ngũ này, kết hợp đánh giá kết quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tại các đơn vị để xây dựng kế hoạch, chương trình bồi dưỡng hoặc cử đi đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng tiến hành công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kỹ năng nắm bắt tư tưởng, tuyên truyền, thuyết phục. Nghiên cứu xây dựng tiêu chí để quy định rõ trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức việc công tác bồi dưỡng cán bộ GDCTTT.[1] Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 15, NXB Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, tr.622.

[2] Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 

Trần Đức Khánh - Đoàn Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

  

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam