Rèn luyện bản lĩnh chính trị cho đoàn viên, thanh niên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long giai đoạn hiện nay

| 08:00:00 05/07/2024

NCKH - Tóm tắt: Rèn luyện bản lĩnh chính trị cho đội ngũ đoàn viên, thanh niên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long có vị trí, vai trò quan trọng trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho toàn thể đoàn viên, thanh niên toàn Trường. Trong giai đoạn hội nhập và chuyển đổi cơ chế quản lý theo phương thức tự chủ đại học với bối cảnh chuyển đổi số ngày càng mở rộng hiện nay, để đẩy mạnh xây dựng bản lĩnh chính trị cho đội ngũ đoàn viên, thanh niên toàn Trường cần tập trung đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ quan trọng như: tiếp tục nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các chủ thể rèn luyện bản lĩnh chi chính trị cho đoàn viên, thanh niên; tiếp tục đổi mới phương pháp, hình thức học tập các môn khoa học Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm tăng cường giáo dục về thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin cho đoàn viên, thanh niên và tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức hoạt động của các tổ chức Đoàn – Hội trong Nhà trường nhằm đẩy mạnh xây dựng và rèn luyện bản lĩnh chính trị cho đoàn viên, thanh niên.Trong phạm vi nghiên cứu, bài báo đề xuất các giải pháp nhằm rèn luyện bản lĩnh chính trị cho đoàn viên, thanh niên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long trong giai đoạn hiện nay.

Từ khóa: Chính trị, bản lĩnh chính trị, rèn luyện bản lĩnh chính trị cho đoàn viên, thanh niên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Quyết định số 2220/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long về ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2030 khẳng định: Xây dựng thế hệ thanh niên tỉnh Vĩnh Long phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng quê hương, đất nước; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; có sức khỏe và lối sống lành mạnh; có văn hóa, kiến thức, trình độ học vấn, kỹ năng sống, nghề nghiệp và việc làm; có ý chí khởi nghiệp, lập nghiệp, năng động, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ” [1]. Là trường đại học công lập thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đóng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, thực hiện Quyết định số 2220/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, trong thời gian vừa qua, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho toàn thể đoàn viên, thanh niên (ĐV-TN) toàn Trường, từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế, góp phần xây dựng, rèn luyện bản lĩnh chính trị cho đội ngũ ĐV-TN của Nhà trường ngày càng phát triển.

Trong phạm vi nghiên cứu, bài báo đề xuất các giải pháp nhằm rèn luyện bản lĩnh chính trị cho ĐV-TN Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long trong giai đoạn hiện nay.

II. NỘI DUNG

1. Các khái niệm liên quan

1.1. Chính trị và bản lĩnh chính trị

1.1.1. Chính trị

Thuật ngữ “chính trị” (politica) theo tiếng Hy Lạp có nguồn gốc từ “thành bang” (polis). Theo đó, chính trị là công việc của Nhà nước. Platôn coi chính trị là “nghệ thuật cung đình”, liên kết trực tiếp các chuẩn mực của người anh hùng và sự thông minh; chính trị là nghệ thuật cai trị. Arixtốt coi chính trị là khoa học lãnh đạo con người.

Theo Từ điển Triết học: “Chính trị là tất cả những hoạt động, những vấn đề gắn với quan hệ giai cấp, dân tộc, quốc gia và các nhóm xã hội xoay quanh một vấn đề trung tâm đó là vấn đề giành, giữ và sử dụng quyền lực nhà nước” [2, tr.269].

Theo Từ điển Tiếng Việt, chính trị là “những tổ chức điều khiển bộ máy nhà nước trong nội bộ một nước về quan hệ chính thức giữa các nước với nhau”, “những hoạt động của một giai cấp, một chính đảng, một tập đoàn xã hội nhằm giành lấy hoặc duy trì quyền điều khiển bộ máy nhà nước”, “những hiểu biết về mục đích, đường lối, nhiệm vụ đấu tranh của một giai cấp, một chính đảng nhằm giành lấy hoặc duy trì quyền điều khiển bộ máy nhà nước” [3, tr.163].

1.1.2. Bản lĩnh chính trị

Theo Từ điển Tiếng Việt, bản lĩnh được giải nghĩa là “Tài năng và ý chí” [4]. Theo Từ điển mở Vi.wiktionary, bản lĩnh là tính cách của người có năng lực và tự tin, dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm, không lùi bước trước khó khăn, trở ngại. Bản lĩnh có thể được hiểu là khả năng, ý chí vững vàng, không dao động, thay đổi trước mọi hoàn cảnh. Người có bản lĩnh là người luôn kiên định lập trường quan điểm, không bị tác động, thay đổi bởi hoàn cảnh xung quanh. Hơn thế nữa, người có bản lĩnh là người có sự can đảm, dám bỏ qua mọi thứ không cần thiết để thay đổi bản thân mình.

Bản lĩnh chính trị là phẩm chất chính trị đặc biệt của người có bản lĩnh, biểu hiện ở lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, không hoang mang, dao động trước những tình huống, hoàn cảnh chính trị cụ thể, có sự chín chắn, độc lập, sáng tạo trong giải quyết các vấn đề thực tiễn, đảm bảo đúng quy luật vận động của sự vật, hiện tượng, không lùi bước trước những trở lực đi ngược lại quy luật khách quan. Hơn nữa, bản lĩnh chính trị là kết quả của quá trình bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện, thử thách lâu dài trong thực tiễn cuộc sống lao động, học tập, chiến đấu, trong đó công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đóng vai trò quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa quyết định việc tạo nền tảng chính trị, sự giác ngộ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và niềm tin vào đường lối lãnh đạo của Đảng, vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội... của mỗi cá nhân.

1.2. Bản lĩnh chính trị của đoàn viên, thanh niên

Bản lĩnh chính trị của ĐV-TN Việt Nam là sự kiên định lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và của dân tộc, được hình thành từ việc giáo dục trong gia đình, nhà trường và toàn xã hội, từ việc tham gia các hoạt động xã hội đến việc rèn luyện của cá nhân, thông qua hoạt động thực tiễn để không ngừng rèn luyện và tu dưỡng, có ý thức trách nhiệm trong học tập và lao động, không ngại khó khăn, gian khổ để góp tài năng và sức trẻ của mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong giai đoạn hiện nay, bản lĩnh chính trị của ĐV-TN Việt Nam là sự kiên định con đường tiến lên Chủ nghĩa xã hội do Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Trong đó trước hết có sự thể hiện rõ ràng sự vững vàng niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng của Đảng, vào sự nghiệp cách mạng của nhân dân; là ý thức, trách nhiệm trong học tập, lao động để tạo ra cho mình có đủ trí tuệ, trình độ học vấn, tài năng, ý chí góp sức vào xây dựng đất nước giàu mạnh, nhân dân có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc [5, tr.55]. Bản lĩnh chính trị của sinh viên ngày nay còn là sự phấn đấu không mệt mỏi để hoàn thiện nhân cách mà cốt lõi là đạo đức, là sự vươn tới chân, thiện, mỹ, là “vừa hồng, vừa chuyên” [6, tr.103].

2. Những kết quả nổi bật trong rèn luyện bản lĩnh chính trị cho Đoàn viên, thanh niên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long thời gian qua

2.1. Sư tham gia tích cực của các chủ thể trong rèn luyện bản lĩnh chính trị cho đoàn viên, thanh niên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Xây dựng và rèn luyện bản lĩnh chính trị cho ĐV-TN Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long trong thời gian vừa qua luôn là vấn đề nhận được sự quan tâm đặc biệt của toàn thể Đảng ủy, Ban Giám hiệu, các tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên và đội ngũ giảng viên trong toàn Trường. Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long luôn quán triệt và nhận thức đúng nguyên tắc chủ đạo trong giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho ĐV-TN của Trường. Đặc biệt chú trọng tổ chức và thực hiện các Chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, các tổ chức Đảng cấp trên về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm, để từ đó định hướng, xác định mục tiêu, đề ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác lãnh chỉ đạo các tổ chức, đơn vị, cá nhân trong Trường nhằm đẩy mạnh rèn luyện bản lĩnh chính trị cho ĐV-TN Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long.

Các tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trong Nhà trường song hành với việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường cũng như nhiệm vụ chính trị của tổ chức mình, luôn chủ động đề xuất và thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng cho ĐV-TN, lồng ghép công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho ĐV-TN thông qua các hoạt động cụ thể để từng bước rèn luyện bản lĩnh chính trị cho ĐV-TN của Trường, phối hợp với Phòng Công tác sinh viên tổ chức các hoạt động khác nhau nhằm xây dựng bản lĩnh chính trị cho ĐV-TN của Trường như: tuần lễ sinh hoạt công dân đầu khóa, nghe báo cáo thời sự; học tập Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, kết hợp với các tổ chức khác tuyên truyền, tổ chức thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, lồng ghép trong dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, nhằm bồi dưỡng cho ĐV-TN lý tưởng, bản lĩnh, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, khơi dậy niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhà nước ta đã lựa chọn.

Vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ, giảng viên trong Nhà trường trong đẩy mạnh rèn luyện bản lĩnh chính trị cho ĐV-TN của Trường thể hiện qua công tác “nêu gương”. Đội ngũ giảng viên của Nhà trường có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, là tấm gương sáng cho ĐV-TN noi theo. Đội ngũ giáo viên giảng dạy các môn khoa học Mác - Lênin, Lịch sử Đảng, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong Nhà trường cũng có sự phát triển mạnh mẽ về trình độ chuyên môn, đội ngũ cán bộ trẻ, nhiệt huyết, có tác dụng tích cực trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống, rèn luyện bản lĩnh chính trị đối với ĐV-TN của Nhà trường.

Về phía ĐV-TN, sự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, xây dựng và rèn luyện bản lĩnh chính trị cách mạng thể hiện trên các mặt nhận thức và tu dưỡng, rèn luyện. Đại đa số ĐV-TN Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long nhận thức đạo đức có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. Bên cạnh đó, hoài bão, lý tưởng của ĐV-TN Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long một phần được thể hiện qua việc xác định mục đích học tập và rèn luyện; luôn có ý thức gìn giữ và phát huy được truyền thống “tôn sư trọng đạo”, luôn thể hiện sự kính trọng, lễ phép với thầy giáo, cô giáo. Trong các mối quan hệ giao tiếp, ứng xử, trong sinh hoạt, trong việc tham gia các hoạt động xã hội, ĐV-TN Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long thể hiện sự cởi mở, chân thành, đoàn kết, tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn, Hội.

2.2. Rèn luyện bản lĩnh chính trị cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long thông qua học tập các môn khoa học Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh

Kết luận số 94-KL/TW ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân khẳng định: “Xây dựng cho được đội ngũ giáo viên lý luận chính trị tâm huyết, yêu nghề, tuyệt đối trung thành, có niềm tin, có kiến thức mới gắn với thực tiễn. Đây là nhân tố quyết định sự thành công của việc tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong nhà trường”[7]. Trong những năm vừa qua, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long luôn quan tâm, tạo điều kiện phát triển đội ngũ giảng viên Khoa Lý luận chính trị. Hiện nay, Khoa có 13 cán bộ, giảng viên có trình độ từ thạc sĩ trở lên, trong đó có 03 giảng viên có trình độ Tiến sĩ, trực tiếp giảng dạy 05 môn học theo Quyết định 4890/QĐ-BGDĐT, ngày 23/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phê duyệt chương trình, giáo trình sử dụng chung các môn lý luận chính trị đối với đào tạo trình độ đại học không chuyên về lý luận chính trị. Trong đào tạo trình độ đại học của Trường, các môn khoa học lý luận chính trị được bố trí với thời lượng như sau: Triết học Mác – Lênin: 3 tín chỉ; Kinh tế chính trị Mác – Lênin: 2 tín chỉ; Chủ nghĩa xã hội khoa học: 2 tín chỉ; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: 2 tín chỉ; Tư tưởng Hồ Chí Minh: 2 tín chỉ. Tổ chức giảng dạy các học phần lý luận chính trị đã chú trọng trang bị tri thức khoa học nền tảng cho ĐV-TN, như thế giới quan, phương pháp luận duy vật biện chứng. Lực lượng giảng viên Khoa Lý luận chính trị không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, áp dụng công nghệ 4.0, cập nhật những kiến thức thực tiễn làm bài giảng phong phú đã cuốn hút ĐV-TN nâng cao ý thức học tập. Nhờ đó giúp ĐV-TN nắm vững được các quan điểm, học thuyết chính trị, những hiểu biết căn bản về hệ tư tưởng chính trị trong lịch sử, lý thuyết xây dựng các thể chế, lý thuyết xây dựng, ban hành và thực thi các chính sách, đường lối lãnh đạo cách mạng của Đảng. Đặc biệt, đa số ĐV-TN đều nhận thức cao về sự cần thiết của việc học tập các học phần Triết học Mác-Lênin, Kinh tế chính trị Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, qua đó từng bước trang bị cho sinh viên kiến thức, phát triền nhân cách toàn diện, rèn luyện lý tưởng cách mạng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, lòng yêu nước, khát vọng vươn lên; chủ động học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ mới, có đạo đức, lối sống văn hóa, ứng xử văn minh, có tri thức, sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội, tích cực tham gia các hoạt động thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội, với Tổ quốc.

2.3. Rèn luyện bản lĩnh chính trị cho đoàn viên, thanh niên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long thông qua đa dạng các hoạt động Đoàn – Hội

Xây dựng bản lĩnh chính trị cho ĐV-TN Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long được lãnh đạo Nhà trường quan tâm, chỉ đạo, lồng ghép thông qua việc tham gia tích cực vào 3 phong trào lớn do Trung ương đoàn phát động: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và 3 chương trình: “Đồng hành với thanh niên trong học tập”, “Đồng hành với sinh viên khởi nghiệp, lập nghiệp”“Đồng hành với sinh viên trong rèn luyện phát triển kỹ năng; nâng cao thể chất và đời sống văn hóa tinh thần”. Đồng thời tích cực tham gia các cuộc thi về các vấn đề chính trị, xã hội của đất nước và Nhà trường do Đảng, Đoàn, Hội phát động như các cuộc thi Olympic: Sinh viên Vĩnh Long tích cực học tập, nghiên cứu di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, “Ánh sáng soi đường”; Tọa đàm “Sinh viên các trường đại học khu vực đồng bằng sông Cửu Long với công tác bảo vệ nền tảng của Đảng”; Chương trình Mùa hè xanh, Tiếp sức mùa thi, Trao giọt hồng yêu thương, Giọt nước nghĩa tình,... Thông qua hoạt động thực tiễn của Đoàn, Hội đã xuất hiện nhiều tấm gương “Sinh viên 5 tốt”, “sinh viên sống đẹp”, ĐV-TN đạt thành tích xuất sắc trong học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học; nhiều ĐV-TN được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng, góp phần hình thành thế hệ sinh viên có bản lĩnh, có khát vọng vươn lên, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, chủ động và tự tin trong hội nhập quốc tế, thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

3. Giải pháp rèn luyện bản lĩnh chi chính trị cho đoàn viên, thanh niên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long trong giai đoạn hiện nay

Đoàn viên, thanh niên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long với đặc thù là sư phạm kỹ thuật – kỹ năng nghề. Do đặc thù của các ngành nghề đào tạo của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long đã tạo nên đặc trưng riêng biệt, rất dễ phân biệt với s ĐV-TN các trường đại học khác. Do đó, đẩy mạnh rèn luyện bản lĩnh chi chính trị cho ĐV-TN Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long trong giai đoạn hiện nay cần tập trung quan tâm thực hiện các giải pháp sau:

- Thứ nhất: Tiếp tục nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các chủ thể rèn luyện bản lĩnh chính trị cho đoàn viên, thanh niên trong Nhà trường

Nhà trường cần phát huy hơn nữa vai trò chủ đạo Đảng ủy, Ban Giám hiệu, các tổ chức Đoàn – Hội trong đẩy mạnh xây dựng bản lĩnh chính trị cho ĐV-TN. Phát huy vai trò, trách nhiệm phối hợp giữa Phòng Công tác sinh viên và với các Khoa đào tạo, Khoa Lý luận Chính trị trong việc giáo dục cho ĐV-TN ý thức bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phê phán các quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường lồng ghép những nội dung này trong các tài liệu, giáo trình, bài trong giảng lý luận chính trị. Đồng thời, tăng cường tổ chức các buổi hội thảo, giao lưu, trao đổi, tọa đàm vê học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát động các phong trào thi đua gương điển hình người tốt, việc tốt trong các nhà trường với các chính sách khen thưởng, động viên kịp thời. Tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên trong giáo dục đạo đức, lối sống cho ĐV-TN, tạo môi trường rèn luyện để ĐV-TN học tập rèn luyện và phát triển nhân cách, năng lực của người lao động mới phù hợp với yêu cầu của xã hội hiện nay.

Thứ hai: Tiếp tục đổi mới phương pháp, hình thức học tập các môn khoa học Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm tăng cường giáo dục về thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin cho đoàn viên, thanh niên

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng khẳng định: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng. Chủ nghĩa Mác - Lênin nghiên cứu những quy luật phổ biến nhất của sự vận động, phát triển của tự nhiên, xã hội và tư duy, những quy luật của đấu tranh cách mạng, của xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Kết luận số 94-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng cũng nhấn mạnh: Tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân để xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên ngay từ trên ghế nhà trường. Do vậy, cần thiết phải đổi mới phương pháp, hình thức học tập các môn khoa học Mác – Lênin, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh để tiếp tục trang bị thế giới quan và phương pháp luận duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác - Lênin, cung cấp một nhãn quan khoa học để nhận thức thế giới và một phương pháp luận khoa học chỉ đạo hoạt động của con người nhằm cải tạo thế giới. Thông qua hệ thống khái niệm chính xác về thế giới, ĐV-TN có thể nhận ra và đánh giá xác thực mọi hiện tượng thế giới và của bản thân mình. Trên cơ sở đó trang bị cho ĐV-TN cách thức, phương pháp hành động, năng lực tuy duy có tính chính xác và hiệu quả. Từ đó tạo nên nền tảng lý luận, bản lĩnh lý luận cho ĐV-TN để ứng xử đúng trong mọi tình huống, trong cuộc sống học tập và lao động. Hơn nữa, trong quá trình giảng dạy, vai trò của đội ngũ giảng viên giảng dạy các môn khoa học Mác – Lênin, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong Nhà trường rèn luyện và hình thành nên kỹ năng, phương pháp tư duy, phương pháp phát hiện vấn đề cho ĐV-TN, xây dựng và thực hành các tình huống chính trị, giúp các em tiếp thu nhanh và vận dụng sáng tạo kiến thức lý luận chính trị được học vào thực tiễn, gắn những kiến thức thực tiễn bài giảng với việc xây dựng và rèn luyện bản lĩnh chính trị cho ĐV-TN. Bên cạnh đó, cần lồng ghép việc giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII và Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhằm tạo động lực cho ĐV-TN để rèn luyện đạo đức, tài năng và bản lĩnh chính trị theo tiêu chí con người mới xã hội chủ nghĩa. Qua đó, ĐV-TN hiểu được ý nghĩa và sự cần thiết của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo cơ sở trong xây dựng động cơ, tính tích cực để chủ động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ một cách có hiệu quả.

- Thứ ba: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức hoạt động của các tổ chức Đoàn – Hội trong Nhà trường nhằm rèn luyện bản lĩnh chính trị cho đoàn viên, thanh niên

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1895/QĐ-TTg, ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2021-2030”, trong đó tập trung vào các nội dung: “Tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên; nêu cao tinh thần trách nhiệm với đất nước”[8]; giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, giáo dục những giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc, giáo dục ý thức pháp luật gắn với thường xuyên chú trọng, quan tâm thực hiện công tác tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Hình thành nên trong các em những cơ sở ban đầu để rèn luyện bản lĩnh cá nhân như: Sống có mục tiêu, lý tưởng chính trị rõ ràng; tin tưởng và kiên định vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Dám nghĩ, dám nói, dám làm theo quan niệm mà mình tin là đúng, không bị bất cứ áp lực nào làm nhụt chí và dám chịu trách nhiệm về hành vi của mình; Có tính độc lập cao, không ỷ lại, không dựa dẫm vào người khác; Không cầu an, không ngại khó, không chùn bước trước những trở lực; Có chí lớn dám chấp nhận mạo hiểm để đạt tới mục tiêu đã chọn; Đầu óc khoáng đạt, cởi mở với cái mới, không bảo thủ, cố chấp, không hẹp hòi. Gắn chặt với việc tổ chức thực hiện, đạt hiệu quả cao nhất trong triển khai trong Nhà trường 3 phong trào lớn do Trung ương đoàn phát động: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và 3 chương trình: “Đồng hành với thanh niên trong học tập”, “Đồng hành với sinh viên khởi nghiệp, lập nghiệp” và “Đồng hành với sinh viên trong rèn luyện phát triển kỹ năng; nâng cao thể chất và đời sống văn hóa tinh thần”. Qua đó góp phần xây dựng các thế hệ ĐV-TN Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước, có tri thức, văn hóa, có ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm với cộng đồng, có ước mơ, hoài bão, khát vọng và kỹ năng hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên số hiện nay.

III. KẾT LUẬN

Khi đề cập về thanh niên, công tác thanh niên, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đặt niềm tin sâu sắc vào thế hệ trẻ. Với đặc tính trẻ trung, sôi nổi, năng động, sáng tạo, sục sôi nhiệt huyết, thanh niên Việt Nam đã và đang chứng tỏ vai trò rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước. Ở Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên đóng vai trò quan trọng trong xây dựng và rèn luyện bản lĩnh chính trị cho đội ngũ ĐV-TN trong Nhà trường. Những giải pháp tác giả nêu trên sẽ góp phần giúp Nhà trường thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, qua đó hình thành nên bản lĩnh chính trị của ĐV-TN Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long. Tuy nhiên, để đạt được kết quả cao nhất, các chủ thể giáo dục trong Nhà trường cần được nghiên cứu, đưa ra những giải pháp, nội dung, hình thức triển khai một cách toàn diện, chi tiết và phải phù hợp với đối tượng, ngành học của sinh viên và với điều kiện của Nhà trường.

Đặng Hải Đăng, Vũ Trung Kiên, Lê Thanh Quang Đức

Giảng viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long (2022). Quyết định số 2220/QĐ-UBND về ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2030

[2]. Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô (1976), Từ điển triết học, Nxb Sự Thật, Hà Nội.

[3]. Viện Ngôn ngữ học (2004). Từ điển tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng.

[4]. Hoàng Phê (2003). Từ điển tiếng Việt, Nxb Hồng Đức.

[5]. Dương Tự Đam (2005). Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng về công tác thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhà xuất bản Thanh niên.

[6]. Hồ Bá Thâm (2006). Xây dựng bản lĩnh thanh niên hiện nay. Nxb Thanh niên.
[7]. Ban Bí thư (2014). Kết luận số 94-KL/TW về việc tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân.

[8]. Thủ tướng Chính phủ (2021). Quyết định số 1895/QĐ-TTg, về ban hành Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2021-2030”.

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

  

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam