Hiệu quả từ toàn diện, đồng bộ, thực chất, sát thực tế

, | 10:21:00 10/07/2024

TNV  - Những năm qua, Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) thường xuyên được Sư đoàn 377, Quân chủng Phòng không - Không quân triển khai một cách toàn diện, đồng bộ, nội dung, chỉ tiêu sát thực tế và có tính khả thi cao. Nhờ đó, Phong trào TĐQT đã trở thành động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời (SSCĐ, QLVT), huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật (XDCQ, QLKL) và các nhiệm vụ đột xuất khác.

Thiếu tướng Bùi Đức Hiền, phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ kiểm tra, động viên CBCS Sư đoàn trong diễn tập MN-24.

Sư đoàn Phòng không 377 đóng quân trên địa bàn 5 tỉnh Nam Trung bộ - Tây Nguyên, các đơn vị phân tán trên đất liền, hải đảo; điều kiện thời tiết khí hậu khắc nghiệt; vũ khí, khí tài trang bị sử dụng lâu năm tính ổn định không cao, vật tư linh kiện thay thế khan hiếm… Điều kiện sinh hoạt ở một số đơn vị còn nhiều khó khăn; đội ngũ cán bộ các cấp thường xuyên biến động. Song với quyết tâm của Thường vụ Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn và Hội đồng thi đua - khen thưởng (TĐ-KT) đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác TĐ-KT và Phong trào TĐQT tạo được sức lan tỏa, thu hút được đông đảo cán bộ, chiến sĩ hưởng ứng tham gia. Vì vậy, Phong trào TĐQT đã thực sự trở thành động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ chủ động khắc phục mọi khó khăn, thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

Phát động thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Thi đua Quyết thắng Sư đoàn giai đoạn 2019 - 2024.

Để Phong trào TĐQT của Sư đoàn đạt hiệu quả thiết thực Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn và cơ quan chính trị, chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy các cấp luôn có sự quan tâm đúng mức, tổ chức và triển khai các phong trào thi đua một cách toàn diện, đồng bộ, sát thực tế. Thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc Luật, chỉ thị, nghị quyết, quy chế, hướng dẫn của các cấp về công tác TĐ-KT, nhất là Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 507-CT/QUTW ngày 28/7/2014 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về việc tiếp tục đổi mới công tác TĐ-KT; qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ. Cùng với đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn nhất quán quan điểm công tác TĐ-KT phải đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, luôn hướng về cơ sở và xuất phát từ cơ sở. Mục tiêu thi đua phải bám sát và thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; thường xuyên đổi mới biện pháp tổ chức, đưa phong trào phát triển liên tục, rộng khắp; gắn chặt giữa thi đua với khen thưởng.

 Các đơn vị trực thuộc Sư đoàn 377 tổ chức thành công Đại hội (Hội nghị) Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024.

Trong quá trình triển khai công tác TĐ-KT, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn luôn chỉ đạo phát huy tốt vai trò nòng cốt, tính tích cực, chủ động, sáng tạo của cơ quan chính trị các cấp trong tham mưu, hướng dẫn tổ chức Phong trào TĐQT; đồng thời luôn bám sát chủ đề do trên phát động và cụ thể hóa vào các đợt thi đua cao điểm, đột kích sát với thực tế đơn vị; kết hợp chặt chẽ Phong trào TĐQT với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của các cấp, các ngành. Bảo đảm Phong trào thi đua được triển khai toàn diện trên các mặt công tác, đồng bộ từ sư đoàn đến các cơ quan, đơn vị; nội dung, chỉ tiêu sát với điều kiện thực tiễn, phù hợp với đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị và từng ngành. Cùng với đó, thường xuyên kiện toàn bổ sung Hội đồng, Tổ TĐ-KT các cấp đúng quy định; duy trì nghiêm nền nếp hoạt động, công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy chế.

Làm công tác chuẩn bị chiến đấu ở Trung đoàn 274, Sư đoàn 377.

Coi trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiệp vụ TĐ-KT cho đội ngũ cán bộ làm công tác TĐ-KT trong toàn Sư đoàn. Nhờ đó, hoạt động thi đua đã góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp, trí tuệ tập thể và sự đoàn kết thống nhất cao của cán bộ, chiến sĩ làm cơ sở để Sư đoàn thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm SSCĐ, QLVT, huấn luyện, XDCQ, QLKL và các nhiệm vụ đột xuất khác.

Xuất phát từ thực tiễn, xây dựng Sư đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ là vấn đề có tính nguyên tắc, là mục tiêu quan trọng của thi đua; là cơ sở để xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”. Vì vậy, toàn Sư đoàn đã đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28/11/2021 của QUTW về Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới… được tuyên truyền rộng rãi trở thành các phong trào để toàn đơn vị thực hiện. Nhờ đó, tỉ lệ tổ chức Đảng đạt trong sạch vững mạnh, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ năm sau cao hơn năm trước.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 591, Sư đoàn 377 luôn giành kết quả cao trong hội thi, hội thao, diễn tập, bắn đạn thật.

Cùng với đó, Hội đồng, Tổ TĐ-KT các cấp đã cụ thể hóa ba khâu đột phá trong nghị quyết của Đảng ủy Quân chủng PK-KQ, Sư đoàn nhiệm kỳ 2020-2025: Huấn luyện nâng cao trình độ kíp chiến đấu (KCĐ) sở chỉ huy các cấp, KCĐ phân đội, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng chuyên môn kỹ thuật; Nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý, giáo dục chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động của Sư đoàn; Nâng cao chất lượng thực hiện chức năng của cơ quan, chức trách nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ các cấp… qua các phong trào như: “Luyện giỏi, rèn nghiêm SSCĐ cao”; “Huấn luyện giỏi - Kỷ luật nghiêm - An toàn Quyết thắng”; “Tuần làm việc kiểu mẫu”, “Vọng gác thanh niên”.... Do đó trình độ, khả năng SSCĐ, chất lượng huấn luyện của đơn vị không ngừng được nâng lên. KCĐ Sở chỉ huy các cấp và các phân đội hỏa lực tên lửa, pháo phòng không, trạm ra đa, dây chuyền sản xuất đạn luôn có 1 kíp giỏi, 1 kíp khá; 3/3 trung đoàn và các phân đội đạt chỉ tiêu "Đơn vị huấn luyện giỏi"; tham gia hội thi, hội thao, diễn tập, bắn đạn thật do Quân chủng tổ chức đều đạt giỏi, có giải.

 Các Trạm ra đa thuộc Trung đoàn 292 luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, phát hiện chính xác mục tiêu.

Nổi bật trong giai đoạn 2019 -2024 như: Hội thao KCĐ Sở chỉ huy Trung đoàn 292 đạt giải Nhì (năm 2020); Hội thao KCĐ Trạm Ra đa 69, Trung đoàn 292 đạt giải Nhất; Hội thao Thể dục thể thao khu vực phía Nam đạt giải Nhất toàn đoàn; Hội thi Thông tin liên lạc đạt giải Ba; bắn đạn thật Pháo phòng không Đại đội 4, Trung đoàn 591 được tặng cờ “Đơn vị bắn xuất sắc” (năm 2021); Hội thao KCĐ Sở chỉ huy Trung đoàn 274 đạt giải Ba, Hội thao thể dục thể thao khu vực phía Nam tổ chức đạt giải Nhất (năm 2022); Hội thi Thông tin liên lạc đạt giải Ba; tham gia diễn tập Chỉ huy - Tham mưu KCĐ Trung đoàn Pháo Phòng không, KCĐ Trung đoàn Tên lửa đạt giải Ba (năm 2023).

Nhằm bảo đảm tốt vũ khí trang bị phục vụ cho nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện và QLVT, Sư đoàn đã đẩy mạnh Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”; động viên cán bộ chiến sĩ, nhất là lực lượng trẻ phát huy tinh thần nghiên cứu, sáng tạo tham gia giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” trong Quân đội và giải thưởng “Sáng tạo trẻ” do Quân chủng PK-KQ tổ chức. Nhờ đó, Tuổi trẻ Sư đoàn đã có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được nghiên cứu thành công, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện và kéo dài tuổi thọ của vũ khí trang bị. Trong giai đoạn 2019 -2024, có 22 sáng kiến tham gia giải thưởng “Sáng tạo trẻ” và giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo”, kết quả đạt 02 giải Nhì, 08 giải Ba, 10 giải Khuyến khích cấp Quân chủng; đạt 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 05 giải Ba, 08 giải `Khuyến khích cấp toàn quân. Nhiều sáng kiến áp dụng có hiệu quả vào thực tế, tiêu biểu là: Thiết bị ghi, phân tích sai số bám sát trắc thủ PC của tổ hợp tên lửa phòng không S125-M; phần mềm phát và đi tiêu đồ báo vụ 5x5; thiết bị truyền thanh tự động trên mạng truyền thanh nội bộ của Trung đoàn 274; thiết bị đếm số lượng đạn bắn, kiểm tra thời gian điểm xạ kết hợp mô phỏng tiếng nổ PPK 37 của Trung đoàn 591; thiết bị chuyển mạch 2 máy hỏi HP3- 12 dùng chung 01 an ten của Trung đoàn 292; phần mềm kiểm tra nhận thức chính trị và ai giỏi pháp luật của Phòng Chính trị… 

Tổ chức Hội thi tuyên truyền viên trẻ ở các cấp hướng tới chào mừng Đại hội Thi đua Quyết thắng Sư đoàn giai đoạn 2019 - 2024.

Việc tích cực hưởng ứng và triển khai đồng bộ phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”… đã góp phần nâng cao chất lượng bảo đảm tốt công tác hậu cần phục vụ cho các nhiệm vụ; thúc đẩy tăng gia sản xuất phát triển, cải thiện đời sống bộ đội trong toàn Sư đoàn. Công tác quân y có chuyển biến tích cực trong việc phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khoẻ bộ đội nhất là trong phòng chống dịch COVID-19. Vì vậy, tỉ lệ quân số khoẻ Sư đoàn hằng năm đạt từ 98,6% đến 99,1%. Trong đại dịch COVID-19, Sư đoàn là đơn vị đầu tiên trong Quân chủng PK-KQ tổ chức cách ly công dân từ nước ngoài về với 5 lượt/395 kiều bào được Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tăng bằng khen.

Bên cạnh đó, để bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, các phong trào thi đua sau khi phát động, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp đều lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức quần chúng, Hội đồng quân nhân, Đoàn thanh niên phải cụ thể hóa các chỉ tiêu, nội dung, biện pháp vào trong chương trình hành động để mỗi cán bộ, hội viên, đoàn viên, thanh niên và mọi quân nhân tích cực hưởng ứng, tạo thành phong trào sâu rộng trong toàn đơn vị. Phát huy truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc, thông qua Phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, Sư đoàn đã xây dựng được 19 nhà đồng đội, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết; thăm, tặng quà gia đình chính sách và ủng hộ “Qũy xóa đói giảm nghèo”, “Qũy đền ơn, đáp nghĩa”, “Qũy vì người nghèo” với tổng số tiền hơn 3 tỉ đồng.

5 năm qua, với những thành tích xuất sắc đã đạt được trong Phong trào TĐQT, Sư đoàn có 1.285 lượt tập thể, 5.935 lượt cá nhân được khen thưởng các cấp, trong đó: 03 lượt tập thể được nhận “Cờ thi đua” của Bộ Quốc phòng, 02 lượt tập thể nhận “Cờ thi đua” của Quân chủng, 48 lượt đơn vị đạt “Đơn vị quyết thắng” và 817 cá nhân đạt “Chiến sỹ thi đua cơ sở”.

Với những biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của Đảng ủy, ủy, chỉ huy, Hội đồng TĐ-KT Sư đoàn, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các tổ chức là nhân tố quyết định để Phong trào TĐQT ở Sư đoàn 377 thu được kết quả tốt. Trực tiếp góp phần xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêuCbiểu”, Đảng bộ Sư đoàn trong sạch vững mạnh, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo về bầu trời Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. 

Đại tá Nguyễn Minh Đức - Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 377

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

  

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam