Có cần bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành khi thanh toán?

Bạn đọc, Hộp thư bạn đọc | 08:56:00 26/05/2020

Nguyên tắc kiểm soát, thanh toán của Kho bạc Nhà nước là căn cứ các quy định tại Hợp đồng và khối lượng hoàn thành tại từng lần đề nghị thanh toán, do vậy, để bảo đảm chặt chẽ cần có xác nhận về khối lượng thanh toán của cả hai bên là đơn vị sử dụng ngân sách và nhà cung cấp hàng hóa dịch vụ.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy đề nghị cơ quan chức năng giải đáp quy định tại Khoản 4, Điều 7 Nghị định số 11/2020/NĐ-CP, khi thanh toán các hợp đồng trên 50 triệu đồng đơn vị phải lập Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành để gửi Kho bạc Nhà nước (KBNN) mỗi lần thanh toán (theo mẫu 08a).

Đơn vị cho rằng quy định như vậy sẽ phát sinh thủ tục hành chính, gây khó khăn cho doanh nghiệp vì phải lập nhiều "Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành" do các bệnh viện có nhiều hợp đồng cung ứng thuốc, vật tư y tế, với nhiều công ty trúng thầu; mỗi công ty có nhiều hợp đồng đang thực hiện, trong đó có hợp đồng thời gian thực hiện 1-2 năm, hàng hóa được giao và thanh toán hàng tháng theo dự trù của bệnh viện.
Về vấn đề này, Kho bạc Nhà nước trả lời như sau:

- Theo quy định tại Khoản 4 Điều 7 Nghị định 11/2020/NĐ-CP thì khi thanh toán các hợp đồng trên 50 triệu đồng đơn vị lập Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo mẫu 08a ban hành kèm theo Phụ lục II Nghị định 11/2020/NĐ-CP gửi KBNN.

Theo mẫu 08a ban hành kèm theo Phụ lục II Nghị định 11/2020/NĐ-CP, đơn vị sử dụng ngân sách căn cứ Hợp đồng, Biên bản nghiệm thu, thực hiện kê khai một số chỉ tiêu như: Lũy kế thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước, số dư tạm ứng đến cuối kỳ trước, số đề nghị thanh toán kỳ này. Trên cơ sở các số liệu này, đơn vị sử dụng ngân sách và KBNN có thể theo dõi được việc thanh toán, thu hồi tạm ứng theo đúng quy định tại Hợp đồng và bảo đảm thanh toán không vượt giá trị Hợp đồng. Thực tế thực hiện tại Bệnh viện cũng phải theo dõi các chỉ tiêu này căn cứ các lần nghiệm thu, bàn giao thuốc, vì vậy, không phát sinh thủ tục hành chính mới.

Mặt khác, nguyên tắc kiểm soát, thanh toán của KBNN là căn cứ các quy định tại Hợp đồng và khối lượng hoàn thành tại từng lần đề nghị thanh toán, do vậy, để bảo đảm chặt chẽ cần có xác nhận về khối lượng thanh toán của cả hai bên là đơn vị sử dụng ngân sách và nhà cung cấp hàng hóa dịch vụ.

Đối với hợp đồng xây dựng cơ bản áp dụng mẫu 08b Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành ban hành kèm theo Phụ lục II Nghị định 11/2020/NĐ-CP, vì vậy không áp dụng mẫu 08a.

- Trên cơ sở quy định tại Nghị định 11/2020/NĐ-CP, để tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị sử dụng ngân sách trong việc thanh toán các hợp đồng có tính chất đặc thù như hợp đồng mua thuốc, dịch truyền, hóa chất... sử dụng trong quá trình điều trị khám chữa bệnh, KBNN hướng dẫn cụ thể việc kiểm soát thanh toán Bảng xác định giá trị khối lương cộng việc hoàn thành (mẫu 08a ban hành kèm theo Phụ lục II Nghị định 11/2020/NĐ-CP) tại dự thảo Thông tư hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi từ NSNN qua KBNN (thay thế Thông tư Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 2/10/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN qua KBNN và Thông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 1/3/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 161/2012/TT-BTC) theo hướng:

KBNN kiểm soát tổng số tiền của các hóa đơn kê khai trên Bảng xác định giá trị khối lượng hoàn thành đảm bảo không vượt giá trị hợp đồng (Đơn vị sử dụng ngân sách căn cứ Biên bản nghiệm thu để lập Bảng xác định giá trị khối lượng hoàn thành, trong đó tại cột nội dung công việc (cột số 2) kê khai số hóa đơn, tại cột thành tiền (cột số 6) kê khai số tiền tương ứng với giá trị của từng hóa đơn. Đơn vị sử dụng ngân sách chịu trách nhiệm về số lượng và đơn giá, chủng loại thuốc đề nghị thanh toán, đảm bảo phù hợp với quy định tại Hợp đồng, biên bản nghiệm thu giữa đơn vị sử dụng ngân sách và nhà cung cấp hàng hóa dịch vụ).

Chinhphu.vn

 

TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

   Liên kết hữu ích


  - Laptop Khoa Quân chuyên laptop xách tay

 - Tấm Poly Minh Hiệp cung cấp vật tư quảng cáo

 
- Công Ty Quảng Cáo Việt

 
- Mialock Việt Nam