Trường đại học công lập có được ký hợp đồng với giảng viên?

Thứ tư, 22/05/2024 - 08:35

Bà Nguyễn Hà An (Hà Nội) hỏi, trường đại học công lập, không hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính có được ký hợp đồng với giảng viên làm việc toàn thời gian, xác định thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên hay không và được quy định ở văn bản nào?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Trường đại học công lập, không hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính được ký hợp đồng với giảng viên làm việc toàn thời gian, xác định thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên.

Ngày 30/12/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 111/2022/NĐ-CP về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 22/2/2023. Nghị định này quy định về thực hiện hợp đồng lao động và hợp đồng dịch vụ đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.